• İmamlar Arzın Rükünleridir -1
  • Ali (aleyhisselâm) neyi getirdiyse onu alırım, neyi nehyetmişse ondan kaçınırım. Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihiyye verilen üstünlük...
  • Yol Göstericiler-2
  • Dürr-ül-Mensur adlı eserde belirtildiğine göre Abdullah b. Ahmed ez-Zevaid-ul-Müsned adlı eser de, İbn Ebu Hatem, Taberanî el-Evsat adlı eserde, Hakim sahih olduğunu...
  • Yol Göstericiler-1
  • Ben uyarıcıyım, Ali de hâdî (hidayet edici)dir. ifadesiyle kastedilen: Ben ayette geçen uyarıcı vasfının somut karşılığıyım. Uyarı davet eşliğinde yol göstermek demektir.
  • İmamlar Allah’ın Nurudur -2
  • Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm), Nur suresinde yer alan nur âyetini aşağıdaki gibi yorumladı: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, kandillik
  • İmamlar Allah’ın Nurudur -1
  • Allah Azze ve Celle dilediği kimseleri de onların nurundan yoksun bırakır, Böylece kalpleri karanlıklar içinde kalır. Allaha yemin ederim ki, ey Ebu Halid! Bir kul...
  • İMAMET
  • Nübüvvet bölümünde aydınlığa kavuştuğu gibi; âlemlerin yaratıcısı varlıklara olan lütfü gereğince yarattığı varlıkları kendileri için belirlenmiş (kemale erecekleri makam) olan...
  • İsmetin Tanımı
  • Başka bir deyişle ismet batini olarak Allah’tan korkma haletidir ki şahısı günah işleme...
  • Nübüvvet-i Amme ve İmamet
  • Bazı sünni kardeşler Şiilerin bir imamın varlığını ispat etmek hususunda niçin bu kadar ısrar ettiğini bilemiyoruz. Bu hususta o kadar ısrar...
  • Ululemr Kimler?
  • Ey inananlar! Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre de itaat edin...
  • Mevla Kelimesinin Anlamı
  • Peygamberimizin (s.a.a) "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" buyruğundaki, mevla kelimesinin (mü'minlerin...
  • Tebliğ ayeti
  • "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirilen mesajı ilet. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini ulaştırmış...
  • İmamın Özellikleri
  • Hayatın ve dinin devam etmesinin garantisi olan, beşerin ihtiyaçlarına cevap veren ve seçkin bir şahsiyeti bulunan Peygamber efendimizin (s.a.a) halifesi...
  • İlâhî Emirle Hidayet Ne Demektir?
  • İmam (a.s) zahirî hidayet misyonuyla insanlara dinin hükümlerini öğretir, eğriyi ve doğruyu anlatır. Buna ilâveten İmam'ın bir de bâtınî....
  • Peygamberin Halifesi
  • On İki İmam Şia'sı, Resulullah'tan (s.a.a) sonra İslâm âleminin önderliğinin, Emir'ül-Müminin Ali'nin (a.s) ve ondan sonra....
  • ULULEMR'E İTAAT EDİN
  • "Ey inananlar, Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve içinizden olan ululemre de itaat edin…" Bu ayet ve başka bir takım ayetler....
  • İmamet Makamı
  • "İlâhî imamet" makamı, Kur'ân-ı Kerim açısından iki makamdan (nübüvvet ve risalet) apayrı ve toplumu idare ...
  • TATHİR AYETİ
  • "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizen her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler." (Ahzab, 33)...
  • İmamın İsmeti
  • İmametin temel şartlarından ve imamın en önemli özelliklerinden birisi de "İsmet" sıfatıdır. İsmet...
  • İmam, İnsan Vücudundaki Kalbe Benzer
  • Göğsümüzde yer alan kalp, her an için kanı tüm organlara ulaştırmakta onlara yeni bir hayat ve canlılık vermektedir. Bir an için bile kalp duracak olursa, bu canlı ve faaliyet halindeki organlar...
  • HER ZAMAN BİR İMAM VARDIR
  • Allah Teâla'nın hikmeti, insanların hidayeti için nasıl peygamberler gönderilmesini gerektiriyorsa, aynı şekilde peygamberlerden sonra da her asır ve zamanda....
  • İMAMET 2
  • MEHDİ HAKKINDAKİ İNANCIMIZ Yeryüzünü, zulümle, cevirle dolduktan sonra adaletle, eşitlikle dolduracak olan ve Hazret-i Fatıma (aleyha selamın) evladından bulunan Mehdi'nin......
  • İMAMET 1
  • Allah-u Teala, De ki: Sizden ecir olarak ancak yakınlara sevgi istemekteyim. Hazret-i Peygamber'den de (s.a.a.), Onları sevmenin iman alameti, onlara buğzetmenin nifak nişanesi bulunduğu....
  • İMAMLAR HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • İmamlar hakkında aşırı inanç besleyenlerin, yahud hulule inananların inançlarını beslemeyiz; "O söz, onların ağızlarından çıkan ne de büyük bir söz"ne de büyük....
  • İMAMET HAKKINDAKİ İNANCIMIZ
  • İmametin, usul-i dinden olup imanın, ona inanmakla tamamlanacağına itikaad etmekteyiz. İmamette, insanın, atalarını, çevresindeki kişileri, onları yetiştirdikleri sayılan....
  • MASUM İMAMIN SIFATLARI
  • Peygamber-i Ekrem ( s.a.a)'in vasi ve halifesi olmak, halkın zahiri ve batini hidayetini üzerinde taşımak ve Kur'an-ı ....
  • İMAM'IN MASUM OLMASI
  • İmamın Masum Olması İmamlarımızın önemli sıfatlarından birisi de, peygamberlerde olduğu gibi ismet sıfatıdır. Masum sözlükte korunmuş ve muhafaza edilmiş anlamındadır....
  • İMAMET
  • İmam sözlükte, kendisine tabi olanların önünde hareket eden ve dini, siyasi, toplumsal veya bilimsel bir konuda fiili olarak onlara önderlik yapan ve diğerlerininde takip....