• Nombre de visites :
  • 1417
  • 9/3/2014
  • Date :

İmam Rıza'nın Kişiliğinden Yansımalar(1.Bölüm)

imam rızanın kişiliğinden yansımalar(1.bölüm)

İmam Ebu Muhammed er-Rıza'nın (a.s) şahsiyeti, her nesilden ve çağdan âlimlerin ve müelliflerin ilgisini çekmiştir. Bu ilginin, onun şahsiyetine ilişkin övgü ve saygı ifadelerinde somutlaştığını görebiliriz.

Aşağıda bu türden bazı övgü ifadelerine yer veriyoruz:

İmam Musa Kâzım (a.s):

İmam Musa Kâzım (a.s), oğlu İmam Rıza'yı (a.s) yüceltmiş, seçkin evlatları içinde ona öncelik vermiştir. Ona hizmet etmelerini, dini işlerinde ona başvurmalarını tavsiye etmiştir.

Onlara şöyle demiştir:

Şu kardeşiniz Ali b. Musa, Âl-i Muhammed'in âlimidir. Dininizle ilgili soruları ona sorun. Size söylediklerini aklınızda tutun. Çünkü babam Cafer b. Muhammed bana şöyle dedi:

"Al-i Muhammed'in âlimi senin sulbünden gelecektir. Keşke onun zamanına yetişseydim! O, Emirü'l-Müminin Ali ile adaştır." 1

Me'mun:

Abbasoğulları halifelerinden Me'mun, değişik münasebetlerle İmam Rıza'nın (a.s) faziletini ilan etmiştir:

1- Me'mun, Fazl b. Sehl ve kardeşine şöyle demiştir:

Şu yeryüzünde bu adamdan (İmam Ali b. Musa) daha âlim birini görmedim. 2

2- Me'mun, İmam'ı (a.s) veliaht olarak tayin etmesinden dolayı kendisine öfke duyan Abbasî hanedanı mensuplarına gönderdiği mektupta İmam Rıza'nın (a.s) üstünlüğünü vurgulamıştır:

Me'mun, ona (İmam Rıza'ya) biat etmişse, bu, onun durumunu çok iyi gördüğü, yeryüzünde ondan daha üstün, daha faziletli, iffeti bu kadar açık, bu kadar vera sahibi, dünyadan bu kadar uzak duran, nefsi bu kadar arı, özel ve genel tüm halkın bu kadar memnun olduğu, Allah'ın zatına bu kadar bağlı (ondan başka) biri olmadığını bildiği ve ona biat etmenin Rabbin rızasına uygun olduğunu düşündüğü içindir. 3

Çağının önde gelen âlimlerinden biri olan Ebu Salt Ab-dusselam el-Herevî şöyle der:

Ali b. Musa er-Rıza'dan daha âlim ve bilgili birini görmedim. Onu gören bir âlim de mutlaka benim gör-düğüm gibi görmüştür. Memun meclisinde çeşitli dinlerin adamlarını, fıkıh ve şeriat âlimlerini ve kelamcıları toplardı. İmam Rıza (a.s), baştan sona kadar hepsine üstünlük sağlardı; öyle ki, onun üstünlüğünü ve kendisinin yetersizliğini ikrar etmeyen bir tek kişi kalmazdı…4


1- Keşfu'l Gumme, 3/107; A'yanu'ş-Şia, c.4, Kısım: 2/100

2- el-İrşad, 2/261; A'yanu'ş-Şia, c.4, Kısım: 3/133

3- et-Taraif, s.279

4- İ'lamu'l-Vera, 2/64; bundan naklen Keşfu'l-Gumme, 3/106–107

İmam Rıza (a.s.) Hakkında Rivayetler

İmam Rıza (a.s.)ın İslami Yaşam Yöntemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)