• Nombre de visites :
  • 1349
  • 24/12/2013
  • Date :

İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(2.Bölüm)

imanı kemale erdiren üç haslet

Evet, her kim Allah'a mensup olan sıfatlarla süslenirse Allah'a mensup olan bir yere yerleşme liyakatini elde eder. İnsan Allah'ın velilerinin kendisine komşu olduğu bir eve yerleşecekse onların sıfatına sahip olmalıdır.

İşte bu yüzden Allah tertemiz sıfatlarla arınmış olan ruha hitap ederek Fecr Suresinin27-30. Ayetlerinde  şöyle buyurmuştur: “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir.”‌ Bu sıfatlar oldukça çoktur. İmam (a.s) bütün bu sıfatlar arasında önemli oldukları için sadece bu üçünü saymış ve imanın esası kabul etmiştir.

Birinci sıfat: İnsanın kendi sırlarını söylememesidir. Bunun açıklaması da şudur ki insanlar tür olarak nakıstır ve kemale ermemiştir. Aynı zamanda kemal sıfatlarının şerafet ve güzelliği de belli olup herkesin kabul ettiği bir gerçek konumundadır. Öyle ki herkes bu sıfatlara sahip olma arzusu içindedir.

Ama bu sıfatlar nefsanî isteklerle uyuşmadığından ve nefisle cihat himmeti bulunmadığından bu sıfatlara ulaşmaktan mahrum kalmaktadırlar.

Dolayısıyla insanlar herhangi bir kimsenin bu sıfatları elde etme azim ve iradesine sahip olduğunu görünce de onun bu sıfatlara ulaşmasından ve kendilerinden öne geçmesinden korktukları için; Aynı zamanda insan tabiatı gereği kendi dengi olan kimselerin kendisinden aşağıda olmasını ve kendisinin başkalarından üstün gelmesini istediği için her türlü çaba, söz ve hile ile o kimsenin bu kemal sıfatlarına ulaşmasına engel olmaya çalışmaktadır. Bir kimse tek başına bu sayısız kimseler karşısında direnme gücüne sahip değildir.

Yüce Allah sır saklamayı, yani aldığı kararı açıklamamayı müminin bu büyük engelden yegâne kurtuluş olarak karar kılmıştır. Mümin bir kimse sır sakladığı takdirde insanların kötülüğünden güvende olacak ve insanlar da böylece ona engel olmayacaklardır.

 Bu usta tabipler ve şefkatli hekimler olan Ehl-i Beyt (a.s) da kötülüğü emreden nefsin insanın düşmanlarından biri olduğunu ve yol kesiciler türünden sayıldığını bildikleri için insanı böylesine sır saklamaya teşvik etmişlerdir ve sır saklamanın Allah'ın sıfatlarından birisi olduğunu beyan etmişlerdir.

Allah'ın kendisini bu sıfatlarla övdüğünü belirtmiş ve imanın bu üç sıfata bağlı olduğunu açıklamışlardır.

Bütün bu hatırlatmaların hedefi kötülüğü emreden nefsin sırrı ifşa etmeye karşı duyduğu istektir. Nefis çeşitli bahanelerle insanı sırlarını ifşa etmeye teşvik etmektedir.

İnsana sırrını ifşa ettiği takdirde karşısındakine faydalı olacağını vesvese etmektedir.


İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(1.Bölüm)

İman Nefsanî Kemalâtin Temelidir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)