• Nombre de visites :
  • 1969
  • 20/6/2011
  • Date :

?mam Kâz?m (as)?n Mücadelesi-2

imam kâz?m (as)?n mücadelesi

?mam Kâz?m (as)’?n Hakim Düzene Kar?? Mücadelesinin  Boyutlar?

        Ali b. Yaktin ?mam’?n huzuruna gelip hilafet saray?ndan ayr?lmak için izin isteyince ?mam buna izin vermeyerek ??yle buyurdu:

        “Sak?n bu i?i yapmaya kalk??ma! Senin orada olmana al??m???z ve bundan memnunuz. Senin orada olman (?ii) karde?lerinin izzetini temin etmektedir. Senin orada bulunmanla Allah, kendi dostlar?na gelen mü?külat? telafi etmekte ve muhaliflerinin desiselerini de su yüzüne ç?karmaktad?r.

Ey Ali, günahlar?n?z?n keffareti karde?leriniz hakk?nda iyilikte bulunmakt?r.’[1]

      Ba?ka bir rivayette de ?mam’?n ??yle buyurdu?u nakledilmi?tir.

       “Bu i?ini sürdürmek zorundas?n; Allah’tan sak?n.”[2]

Ba?ka bir rivayette ise ?mam’?n Irak’a geldi?i ve Ali b. Yaktin’in de ?mam’?n yan?na gelerek “Beni bu durumda g?rdü?ünüzden dolay? üzgünüm.” dedi?i ve ?mam’?n da cevaben ??yle buyurdu?u nakledilmi?tir:

“Ey Ali, zalimlerin dostlar? aras?nda Allah’?n da dostlar? bulunmaktad?r, ki Allah onlar?n vesilesiyle dostlar?na gelecek dan belalar? defeder ve sen de onlardan birisin.”[3]

  Ba?ka bir rivayet ise ??yledir:

  “Her ta?utun yan?nda Allah’?n bir dostu vard?r. Ve Allah bu dostu vesilesiyle, dostlar?na gelecek dan belalar? defeder. [4]

        ?mam Kâz?m (a.s.)’?n, Ali b. Yaktin’in i?ini tekidle do?rulamas?ndan, hatta bu i?in gerekli oldu?unu vurgulamas?ndan ve ?mam’dan nakledilen bu cümlelerden, bilhassa son cümleden anla??ld???na g?re ?mam, ?iileri korumak amac?yla Ali b. Yaktin’den yararlan?yordu. Ali b. Yaktin hakk?nda bir çok dedikodular ve ithamlar ortaya at?ld?, ama Ali b. Yaktin takiyye etmek ve ?mam Kâz?m (a.s.)’?n tavsiyelerine uymakla tehlikeyi atlatt? [5]. Ali b. Yaktin, hükümetin u?ra?t??? birtak?m dini sorunlar?n ç?zümünde ?mam Kâz?m (a.s.)’?n g?rü?lerin­den de yararlanmaya çal???yordu.

        ?mam Kâz?m (a.s.), Abbasi halifelerin hizmetine giren ?artlanm?? ve sat?lm?? alimlere kar?? da bir sava? ba?latm??t?. ?mam Kâz?m (a.s.)’?n s?zlerinde tamamen g?zlenmektedir, bu sava?. B?yle kimselerin hükümetin hizmetinde olmas? avam halk aç?s?ndan o hükümetin me?ruiyetini temin etmekte, garantiye almaktayd?. Bu yüzden de o hükümeti devirmek isteyenlerin kar??s?nda bir engel te?kil etmekteydi. Bunun için de bu gibi alimler hükümet taraf?ndan desteklenmekte ve oldukça sevilmekteydiler.

?mam Kâz?m (a.s.) Resulullah (s.a.a.)'den ??yle bir rivayet nakletmi?tir:

"Fakihler kendilerini dünyaya satmad?klar? sürece peygamberlerin emanetçileridirler." [6]

    "Kendilerini nas?l dünyaya satarlar?" soruldu?unda ?mam ??yle buyurdu:

     "Hakimlere itaat etmekle (kendilerini dünyaya satm?? olurlar). Bunu yapt?klar?nda, dininizi korumak için onlardan sak?n?n, uzak durun."

      ?mam Kâz?m (a.s.) ?ehid edildi?inde, Harun, ?mam'?n kendi eceliyle ?ldü?ünü halka inand?rmak için bu gibi alimleri alet olarak kulland? ve b?ylece de halk? uyutmaya çal??t?.


[1]  Bihar’ül Envar, c: 48, s: 136.

[2]  Kurb’ul Esnad, s: 126.

[3]  Rical’? Ke??i, s: 433.

[4]  Ri?al’? Ke??i, s: 435.

[5]  ?r?ad, s: 274, 275. el-Haraic vel-Cevarih, s: 297.

[6] Bihar"ul Envar, c: 2, s: 36.

?mam Kâz?m (as)?n Mücadelesi-1

?MAM KAZIM (a.s.)IN ?EHADET?

?mam Kaz?m (as) ve Harun Ra?it-3

?mam Kaz?m (as)’?n Hayat?-5

?mam Musa Kaz?m (a.s)’?n Ahlak?-5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)