• Nombre de visites :
  • 945
  • 19/6/2011
  • Date :

Resulullah?n (saa) Vasisi-3

resulullah?n (saa) vasisi

Ehlisünnet âlimleri, sahabeden olan Mu?ire b. ?u"be-nin rivayetini kabul ederek onun adaletini tasdik etmi?lerdir. Ancak ?unu bilmek gerekir ki, adaletin, zihnimizin d???nda bir mahiyeti yoktur. Ancak birçok belirti ve emarelerle onun var veya yok oldu?una hükmedilmektedir.

Elbette, ?slâm"?n sabit hükümlerine muhalif olan kimsenin, kim olursa olsun adil olmad???na hükmedilir. Ehlisünnet âlimlerinin ?ahitlerin cerh ve tadili konusundaki g?rü?leri hiç kimseye gizli de?ildir.

Mu?ire"nin Adalet veya F?sk?n? ?spatlayan Deliller

Mu?ire b. ?u"be"nin, ikinci halife d?neminde Basra valisi oldu?unu bütün tarihçiler bilmektedirler. Amiro?ullar? kabilesinden Umm-ü Cemil ad?ndaki bir dul kad?nla zina etmi?ti ve bunu d?rt sahabî g?zleriyle g?rmü?lerdi.

O d?rt ki?i ?unlard?: Eba Bekre, Nafi, ?ibl ve Ziyad. ?lk üçü, tamam?yla bu konuya ?ehadet ettiler, ancak Ziyad"?n verdi?i ifadenin mu?lak olmas? nedeniyle recm hükmü verilmedi.

Bu ?rnekten Mu?ire"nin zinaya mürtekip oldu?u ve halifenin huzurunda, meselenin recmine hükmedilme derecesine vard??? anla??lmaktad?r. Bu olaya, bütün tarih kitaplar?nda, ?zellikle Fetretü"l-?slâm ve ?bn-i Ebi"l-Hadid"in kitab?nda rastlanmaktad?r.

B?yle büyük günahlara mürtekip olan bir kimsenin ?ahadetinin kabul olunmad??? gibi, rivayet etti?i hadislerin de muteber olmayaca??na inanmak gerekir.

Herkesin bildi?i gibi, Mu?ire Kufe valisi iken minberde Emirü"l-Müminin Ali"ye (a.s) ha?a lânet ederdi; hatta Fetretü"l-?slâm kitab?n?n yazar?, ?afiî fakihlerin ileri gelenlerinden olan ?bn-i Ebi"l-Hadid"den ??yle nakleder:

Mu?ire b. ?u"be, camide büyük sahabî Said b. Zeyd"in huzurunda Emirü"l-Müminin Ali"ye (a.s) ve o hazretin de?erli evlâtlar?na ha?a lânet etmi?, çirkin s?zler s?ylemi? ve bunun üzerine Said b. Zeyd a?layarak camiden d??ar? ç?km??t?r.

Bu cinayeti Ebu-l Ferec-i ?sfahani, A?ani de kitab?nda, yine ?bn-i Ebi"l-Hadid, Nehcü"l-Belâ?a ?erhinde, rivayet silsilesiyle ispatlam??t?r. Ayr?ca Fetretü"l-?slâm kitab?n?n sahibi, Hücr b. Adiy"nin ?ahadetini zikrederken a?a??daki hususu ??yle beyan etmektedir:

Kufe valisi olan Mu?ire b. ?u"be, Muaviye"nin emriyle devaml? minberde ?mam Ali"ye (a.s) ve o hazretin evlâtlar?na lânet okurdu. Bir gün yine bu çirkin hareketini tekrarlarken Hücr b. Adiy yerinden kalkarak ta?la Mu?ire"nin ba??n? yaralam??t?r. Bu olay Hücr"un, Muaviye taraf?ndan zulüm ve gaddarca ?ehit edilmesine sebep oldu.

Bu olaylardan Mu?ire"nin Hz. Ali"ye (a.s) sebbetti?i anla??lmaktad?r. Oysa Resulullah (s.a.a) ??yle buyurmu?tur:

"Her kim Ali"ye sebbederse, bana sebbetmi?tir ve bana sebbeden de Allah"a sebbetmi? olur."

Binaenaleyh, ?ihabuddin Alusî, kendi tefsirinde, "Ali b. Ebutalib"e hayat?nda ve ?lümünden sonra sebbetmeye cesaret eden, kâfir olur." demi?tir.

Yine Allâme Dimyerî, Hayatu"l-Heyevan adl? kitab?nda, Hace Kunduzî ise Yenabiu"l-Mevedde adl? kitab?nda bunu ispatlam??lard?r. K?sacas?, Mu?ire b. ?u"be bu suçunda küfr derecesine varm??t?r. Bu durumda, hadis rivayet etme liyakatine sahip de?ildir ve onun rivayeti sahih kabul edilemez...


Resulullah?n (saa) Vasisi-2

Resulullah?n (saa) Vasisi-1

Hz.Ali (a.s)'n?n Hz. Resulullah (s.a.a) Taraf?ndan Tayini

TATH?R AYET?

?mamet Makam?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)