• Nombre de visites :
  • 1189
  • 14/6/2011
  • Date :

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-3

imam cevad muhammed bin ali (a.s)

Nitekim f?k?hta ?mamlar bir çok yerde emrettiklerine g?re, secdeye gidilen uzuvlar da kesilir yada ki?i ?ldürülür ve sürgün edilir. E?er h?rs?z ikinci defa h?rs?zl?k yaparsa, aya??n? da keserler. Nitekim birisi ba?kas?n?n elini ve aya??n? keserse, ona misliyle k?sas uygulan?r ve onun el veya aya?? da kesilir.

S?zün k?sas?, Hz. Cevad Allah’?n hükmünü buyurdular. Ondan delil istedikleri vakit, “Ben Kuran’?n aç?klay?c?s?y?m, alem bizimle Allah taraf?na y?nelir, Allah’?n hükümlerini biliyorum” diyemedi?i ve onlar?n ikna olmalar? için ayeti kerimeyi dayanak olarak g?sterdi. O mecliste aç?klanan hükmün, takiyeden uzak olmad??? da s?ylenmelidir.

?bn-i Davud’un kendisi ??yle der: “O oturum benim için o kadar a??r geldi ki,  ben Allah’tan ?lümümü talep ettim, sonunda sabredemedim ve hasedimi dizginleyemedim. Birkaç gün geçtikten sonra Mu’tas?m’?n yan?na geldim ve ??yle dedim: “Ben cehennemlik olaca??m? biliyorum. Ancak halifenin nasihatini dinlemekten ba?ka çare yoktur. Fetvam?z? ayaklar alt?na alarak onun fetvas?yla hükmetti?in bu adam? halk halife biliyor ve senin onu himaye etmen, hilafeti ortadan kald?rmand?r.” ?bn-i Ebi Davut ??yle der: “Mu’tas?m de?i?ti ve uyand?.”[1]

?mam Cevad’?n ?ldürülmesinin nedenlerinden birinin de bu gibi dedikodular oldu?u s?ylenmektedir. E?er k?skançl?k insanda k?k salarsa, e?er kendi alemini onarmam??sa, e?er bu gibi rezil s?fatlardan biri insan? kontrolü ve ?emsiyesi alt?na al?rsa, insan bilerek cehenneme bile gitmeye haz?rd?r. Kuran-? Kerim’in bu konuyu aç?klad??? gibi:

“Ey Muhammed! Heva ve hevesini tanr? edinen Allah"?n bir bilgiye dayal? olarak ?a??rtt???, kula??n? ve kalbini mühürledi?i, g?zünü perdeledi?i kimseyi g?rdün mü? Onu Allah"tan ba?ka kim do?ru yola eri?tirebilir? Hala  anlam?yor musunuz?”[2]

E?er insan terbiye edilmezse, tarihte birçok ?rne?i bulunan ?bn-i Ebi Davut gibi olur.

Elbette bu ilmi cesaret, ?mam Cevad’?n imtiyazlar?ndan olmas?na ve bu çe?it meseleler -baz?lar? zikredildi?i gibi- ?mam Cevad’?n ilmi makam?n? g?sterecek derecede de?iller.  ?mam Cevad’?n ilmi makam?n? kendisinden i?itmemiz daha do?ru olur.

Me?arik’ul Envar’da nakledildi?ine g?re, Hz. R?za ?ehadete ula?t??? vakit, Hz. Cevad Allah Resulü’nün mescidine gelerek minbere ç?kt? ve ??yle buyurdu:

“Ben Muhammed b. Ali Cevad’?m. Ben bütün insanlar?n neseplerini biliyorum. Dünyaya gelmi? ve gelmemi? olan insanlar? biliyorum. Ben sizin içinizi ve d???n?z? sizden daha iyi biliyorum. Ben bu ilmi, alem yarat?lmadan ?nce sahiptim ve alem yok olduktan sonra da sahibim. E?er Ehl-i bat?l?n ve bat?l devletlerin aleyhimizdeki tezahüratlar? olmasayd? ve e?er avam halk ve onlar?n ?üpheleri olmasayd?, hepinizin hayret edecekleri ?eyleri s?ylerdim.”[3]

Sonra ?mam Cevad eliyle a?z?n? kapatt? ve buyurdu: “Senin babalar?n nas?l sustularsa sen de sus.”

Ehl-i Beyt’in ve onlar?n ilmi makam? budur. ?mam Cevad’?n ilmi makam? budur ve bu aleme feyiz vas?tas? olmas?n?n sebebi budur.

Sonunda, o büyük insandan nakledilen ve ?ia’n?n kitaplar?nda geçen rivayetler aras?ndan birkaç rivayeti bir hat?rlatma olmas? dile?iyle getirece?iz:

“Allah-u Teâla’ya güven, her de?erli ?eyin de?eri ve her yükseklik için bir merdivendir.”[4]


[1] Tefsir-i Ayya?i, c.1, s.319; Bihar, c.50, s.5

[2] Casiye / 23

[3] Bihar, c.11, s.79’da az bir farkla ayn? metin geçmektedir.

[4] Bihar, c.2, s.365; ?’lam’ud Din / 309

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-2

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

?mam Cevad (as.)?n Hayat?

?MAM CEVAD (a.s.) VE ?RAN ??ALARI

?mam Muhammed Taki(as) Hakk?nda Soru ve Cevaplar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)