• İBNİ ŞEHRAŞUB (ra) 2
  • İbni Şehraşub (r.a) Bağdat, Hille ve ömrünün son dönemlerini geçirdiği Halepte ikamet ettiği...
  • Seyit Ali Gazi
  • Seyit Gazi kırk yıl boyunca mahbubun kapısında bekleyerek bağlılığını en iyi şekilde kanıtlayan...
  • İmam Humeyni (r.a) (3)
  • Şah hükümetinin başbakanı Bahtiyar, gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu tedbir aslında...
  • İbn-i Arabi (4)
  • Molla Cami, bir Bağdat Şeyhine dayanarak O’nun 500 kadar Eseri olduğunu nakleder.
  • İbn-i Arabi (3)
  • Oysaki “Vahdet-i Vücud” düşüncesi şu şekilde belirtilebilir; la mevcude...
  • İbn-i Arabi (2)
  • 1196da Fas’a gitti. Orada yaptığı Seyahatler sırasında büyük şöhret kazandı. 1198de tekrar...
  • İbn-i Arabi (1)
  • Muhyiddin İbn-i Arabi Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560da Mürsiye...
  • Alimlerin Konumu (4)
  • Âlimin İslam toplumundaki en kapsayıcı özelliği rehberliktir. Yani toplumun her...
  • Alimlerin Konumu (2)
  • Öncelikle âlim sorunsalına değinelim. Kimdir âlim’ Öncelikleri nelerdir’ Yani her âlimde...
  • Alimlerin Konumu (1)
  • Allah’ın salât ve selamı yarattıkları içerisinde en güzeli, sırrının koruyucusu, âlemlere...
  • Seyyit Kadı Nurullah Şuşterî
  • Kardeşleri Mir İsmail, Mir Kutbuddin ve Mir Hasan her üçü de babalarının öğrencilerinden olup aklî ve naklî ilimlerde uzman idiler.
  • KUTBUDDİN RAVENDÎ
  • Hasan Ravendî Kâşânî, büyük ve değerli alim, muhaddis, müfessir, mütekellim, fakih, filozof ve tarihçidir...
  • Eminul İslam Tabersî
  • Birçok İslam alimi, Eminul İslamı Taberistanlı olarak bilmişlerse de gerçekte o, Tefrişlidir. Tefriş, Tabersî teriminin hafifletilmiş şeklidir...
  • ŞEYH HÜRR-İ ÂMULÎ
  • Değerli bir fakih, büyük bir muhaddis, Şianın iftihar kaynağı olan ve İslam camiasına kıymetli eserler kazandıran...
  • AHMED B. EBU ABDULLAH BERKÎ
  • Ehl-i Beyt (a.s)’ın yârenlerinden olan Şeyh Ebu Câfer Ahmed b. Muhammed b. Halid b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ali Berkî, Şia’nın önde gelen fakih ve ravilerindendir...
  • ŞEYH TUSİ (ra)
  • Muhammed b. Hasan Tusi (r.a) hicri 385 yılı Ramazan ayında Tus şehrinde fakir ancak iman ve maneviyat...
  • ŞEHİD-İ SANi
  • Şia ulemasının önde gelen, saygın fakihlerindendir. Asıl adı Şeyh Zeynuddin b. Ali b. Ahmed Âmulî Cebaî olan...
  • SAHİB B. İBAD (R.A)
  • Sahib b. İbad (r.a) olarak meşhur olan Ebu’l Kasım İsmail b. İbad (r.a) hicri 326 yılında İsfahan’da dünyaya geldi.
  • Seyyid Murtaza (ra)
  • Seyyid Murtaza (r.a), hicri 355 yılının Recep ayında Bağdat'ta dünyaya geldi. Babası Ebu Ahmed Musevi ona Ali ismini verdi....
  • İBN-İ SİNA
  • İslam medeniyetinin yetiştirmiş olduğu büyük şahsiyetlerden biri de; bizde ibn-i Sina ve batıda Avicenna olarak tanınan Hüseyin b. Abdullah’tır....
  • Şehit Murtaza Mutahhari
  • Büyük filozof, düşünür ve âlim üstad Murtaza Mutahhari'nin şehadet yıldönümünü idrak etmekteyiz. Ayetullah Mutahhari...
  • Şeyh Bahaî
  • Şeyh Bahaî adıyla meşhur olan Muhammed b. Hüseyin b. Abdussamed Harisî, Hicrî 953 yılında, Lübnan'ın Bâlebek şehrinde dünyaya geldi....
  • Seyit Ahmet Bin Tâvûs
  • İbn-i Tâvûs ve Âl-i Tâvûs lakaplarını almasının sebebi, büyük babaları Ebu Abdullah Muhammed b. İshak'ın yüz...
  • ŞEYH SADUK
  • Muhammed b. Ali b. Babiveyh (r.a) diğer adıyla Şeyh Saduk hicri 306 yılında mukaddes Kum şehrinde dünyaya geldi...
  • AHMED BİN ALİ NECAŞÎ
  • Asıl adı Ahmed bin Ali bin Ahmed bin Abbas bin Muhammed bin Abdullah bin İbrahim bin Muhammed bin Abdullah Neccaşî'dir....
  • ALİ BİN İBRAHİM KUMMÎ
  • Ebul Hasan, Ali bin İbrahim bin Haşim Kummî, Şianın 3. asır ravilerindendir. İmam Hasan Askerî'nin (a.s) yareninden...
  • SIKAT'UL-İSLAM KULEYNÎ
  • Sıkat'ul-İslam, pirlerin piri Muhammed bin Yâkup bin İshak Kuleynî Razî, küçük gaybet döneminde, ikinci asrın ikinci yarısında ve üçüncü asrın birinci yarısında.....
  • ALLAME MECLİSÎ
  • Muhammed Bâkır bin Muhammed Takî bin Maksut Ali Meclisî, Allame Meclisi ve İkinci Meclisî diye meşhurdur. 1307 h.k. yılında İsfahan'da doğdu....
  • ALİ BİN CÂFER (A.S)
  • Ali bin Câfer, İmam Câfer Sâdık (a.s)'ın oğlu ve İmam Mûsa Kâzım (a.s)'ın küçük .....
  • ALLAME HİLLÎ
  • Hasan bin Yûsuf bin Ali bin Mutahhar Hillî, Allame Hillî diye meşhurdur. 29 Ramazan 648 h.k....
  • Şeyh Mufid
  • Şeyh Mufid, Muhammed bin Muhammed bin Nûman, 336 h.k. yılında Bağdat havalisinde doğdu.
  • Allâme Tabatabaî
  • Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabaî, miladî 1902 yılının sonlarına doğru Tebrizde ilim ve irfan ocağı olan bir sülâleden dünyaya geldi.
  • Dr. Ali Şeriati
  • Şeriati 1337 yılında, Fars dili ve edebiyatını birincilikle bitirdikden sonra, Fransaya gönderildi. Bu onun için iyi bir fırsat oldu.