• Nombre de visites :
  • 2618
  • 12/1/2009
  • Date :

Mehdilik Doktrini 1

ya mehdi

      Mehdilik doktrini iki kelimeden oluşuyor "Mehdilik" ve "Doktrin"

      Önce doktrin ne demektir açıklanması gerekir. Doktrin kelimesine her ilim dalı kendi alanında bir anlam yüklemiştir, bu terim o alanda kullanıldığında o ilmin kastettiği anlam anlaşılır

      Dini öğretilerin bazıları, diğer bazı öğretilerin odak noktasını ve merkezi konumundadır. Mesela: "Tevhid“ bütün maarifin mihveri olduğu gibi itikadi meseleler de, ameli hükümlerin temelini oluşturması hasebiyle ilahi öğretilerin merkezinde yer alır.

 

        Yaratılışın hikmet ve felsefesini Kur’an ayetleri, ibadet olarak belirtmiş olsa da, bu hedef nihayi ve son hedef değil ara hedeftir. Asıl hedef ubudiyyet ile rububiyyete yani marifetullah makamına ulaşmaktır. İnsanın bu makama bireysel, toplumsal  ve evrensel hayatındaki tekamül ve olgunluğu yakalamadan ulaşamayacağı bir gerçektir. Yaratılışın hedefi, sadece insanların bireysel hayatlarında tekamulün zirvesine ulaşması olmadığından, insanın toplumsal hayatında toplumsal tekamulü de göz ardı edilmemiştir. Din, insanın ferdi yaşantısında itikad, ibadet, ahlak, maneviyat, muaşeret..v.s gibi vazifelerinin yanısıra, devlet, hükümet, idare sistemi, siyasal yapılanma, insan hakları, karşılıklı hukuk, sosyal faliyetler, insanlara hizmet, uluslararası iliskiler…v.s gibi alanlarda da görev ve sorumluluk tayin etmiştir. İnsanın, her iki alanda da vazife ve sorumluluklarını, kendisine emredileni yerine getirmediği takdirde marifetullaha ulaşamayacağı kesindir.

 

       Resulullah’ın (s.a.a) risaletiyle, ilahi ahkamın  ve ilahi hüccetin insanlara tamam edildiği Kur’an’ın apaçık ayetiyle beyan edilmiştir. Ama bu ahkamın yeryüzüne hakim kılınmadığı gerçeği gözönünde bulundurulduğunda Enbiyanın nübuvvetlerinin, resullerin risaletinin ve yaratılışın hedefinin yeryüzüne hakim kılınmadığı hakikati ortaya çıkar.

 

       Kur’an-ı Kerim, Allah’ın peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu dinin yani ilahi mesajın yeryüzüne hakim olacağını ve yaratılışın hikmetinin ahir-uz zamanda tahakkuk bulacağını beyan etmektedir. Bu hakikati ahir-uz zamanda yani kıyamet kopmadan önce ilahi vaadin yeryüzünde gerçekleseceği müjdesiyle açıklıyor.

   Mehdilik doktrini işte bu yüce ve evrensel görevi üstlenen, ilahi vaadi yeryüzüne hakim kılacak ilahi sistemin, mektebin adıdır.

 

    Neden Mehdilik Doktrini deniliyor?

  Doktrin kelimesi siyasal bilim dalında, "siyasi plan", "proje", "strateji" ve "özel bir siyasi görüş" olarak tanımlanır. Bilimler dalında "bilimsel teori", isbat edilmesi gereken ama henüz gerçekliği sabit olmamış  sadece teoriden ibaret olan hipoteze, var sayıma denir. Bu dalda sözkonusu edilen doktrin öğreti ve maarif değil sadece teoriden ibarettir. Dini bilimler alanında doktrin kelam ve mezhebi öğretiler için kullanılır; hem itikadi, inanç konularını içerir, hem de ameli hükümleri içinde barındırır. Hırıstiyan dünyasında doktrin dini konularda kullanıldığında maksat, "şifahi mezhebi öğretiler" ve "İncilin müjdeleri" gibi maarifdir. Yahudilikte ise "dini eğitim ve öğretiler" özellikle de Tevrat’ta beyan edilen maarif kast edilmektedir.

 

   İslam’da Mehdilik doktrini bu manaların daha ötesinde, daha kapsayıcı, evrensel ve daha geniş bir manayı içerir. 

   Mehdilik doktrini, semavi maarifin evrensel ve insan hayatının her alanını kapsayan, bu öğretilerin itikadi, fikri alt yapısını oluşturan, fiili- pratik yönünün nasıl olduğunu açıklayan,  staratejisi ve programı olan mekteb veya ekole denir.

 

   Mehdilik doktrini, dünyanın geleceğinden ümitli olmak ve geleceğin dünyasını yaratmaktır.

 

   Mehdilik doktrini, hayatın ve insanlık tarihinin felsefesidir.

 

   Mehdilik doktrini, tağuti/ tuğyan etmiş asi güçlerin korkusu ve mustazafların ümit kaynağı olan sistemin adıdır.

 

   Mehdilik doktrini, salih rehber ve salih kullar ile ideal toplumu oluşturacak tek kamil programa sahip mekteb/ekoldür.

 

   Mehdilik doktrini, beşerin çektiği acı ve dertlere son veremek için  küresel feryad ve hareketin adıdır.

 

   Mehdilik doktrini, yeryüzünü şeytan ve şeytani düzenlerin şerrinden temizlemektir.

 

   Mehdilik doktrini, ilahi kurtarıcının ve masum muslihin varlığının zaruretini anlayıp kabullenerek yanında olmaktır.

 

   Mehdilik doktrini, insanların bireysel ve toplumsal yaşantılarındaki olumsuzluklara, geri kalmışlığa, cehalete son vererek, beşerin her alanda tekamüle ulaşmasını sağlamaktır.

 

   Mehdilik doktrini, tarihin sonuna doğru yaratılış hikmetinin tahakkuku, gerçekleşmesidir.

 

   Mehdilik doktrini, yeryüzünün ve yeryüzünde bulunan herşeyin renkleri, ırkları, milliyetleri ne olursa olsun bütün insanlara ait olduğunu beyan eden düşünce tarzıdır.

 

   Mehdilik doktrini, yeryüzünde adaletin, kardeşliğin, barışın, emniyetin, huzurun hakim olması, cehaletin, zülmün, katliam ve adaletsizliğin yok olmasıdır.

 

   Mehdilik doktrini, bütün zulmetlerin/ karanlıkların ardından sığınılacak insanlık tarihinin son kalesidir.

 

   Mehdilik doktrini, bütün ihtilafların, anlaşmazlıkların sonu ve bütün sorun ve problemlerin hallolacağı kurumun tahakkukudur.

 

   Mehdilik doktrini sonsuza kadar batmayacak nurun doğuşudur.

 

   Mehdilik doktrini, ilahi everensel adaletin, ilahi hüccet tarafından hakim kılınma projesidir.

 

   Mehdilik doktrini, beşer tarihinin baharının gelmesi ve ilahi tayyib, pak hayatın başlamasıdır.

 

   Mehdilik doktrini, ahiri zamanın cehalet ve zülüm okyanusunda tufanlarla boğuşan insanlığı huzur sahiline çıkaracak kurtuluş  gemisidir.

 

   Mehdilik doktrini,  kara bulutların kaybolup hidayet güneşinin doğmasıdır.

 

   Mehdilik doktrini,  ilahi bir vaaddir.

 

   Mehdilik doktrini, salihlerin ve mustazafların/ zayıf bırakılarak hakları ellerinden alınmışların yeryüzüne egemenliğinin müjdecisidir.

 

   Mehdilik doktrini, enbiyanın hedefini kemale ulaştırmak, insaniyeti kemalin zirvesine taşımaktır.

 

   Mehdilik doktrini, evrensel adalet hükümeti ve aşk devleti demektir.

 

 


Kur’an’da Hz. Mehdi (a.s)

İSLAM'DA MEHDİLİK

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri

Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz

Hz. Mehdi’ye İnanmak 1

Hz. Mehdi’ye İnanmak 2

Hz. Mehdi’ye İnanmak 3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)