• Nombre de visites :
  • 863
  • 20/11/2012
  • Date :

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Beşinci Bölüm)

imam hüseyinin (a.s) kıyam tarzının hikmeti (beşinci bölüm)

Harezmî ve İbn Şehraşub şöyle yazmaktalar: Muhammed b. Abdullah b. Ca'fer b. Ebu Talib de düşmanla savaşırken şöyle diyordu: "Körü körüne sapıklıkta yürüyen bu kavmin / Zulmünü Allah'a şikâyet ediyorum / Kur'ân'm öğretilerini değiştirdiler / Apaçık ve muhkem ayetlerini inkâr ederek / Küfür ve isyanlarını ortaya çıkardılar."

İbn Şehraşub'un Menakıb'ında ise şöyle geçmektedir: .. .Kardeşi Abbas da sağ eli kesildikten sonra şöyle diyordu:

"Allah'a and olsun ki sağ elimi kestiyseniz de / Sonsuza kadar ben dinimi savunacağım / Özü sözü doğru imamımı koruyacağım... "

Harezmî'nin Maktel'inde şöyle geçer: Abbas b. Ali'nin şahadetinden sonra İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurdu: «Şimdi belim kırıldı ve çarem kalmadı.»[1]

Neden hilâfet ordusu, Peygamber'in Ehl-i Beyti'nin çadırlarını yaktı?!

Neden, Resûlullah'ın kızının oğlunun göğsünü ve sırtını atlara çiğnetti?!         

Neden başlarını kesip aralarında paylaşarak mızrakların ucunda dolaştırdılar?!

Onlar İbn Ziyad'a bağlılıklarını, sözünü dinleyip emrine itaat ettiklerini ispatlamak için bu cinayetleri işlediler. Nitekim onlardan biri şöyle diyordu: «Eğer Ubeydullah b. Ziyad'ı görecek olursan, ona de ki: Ben halifenin emrine teslim olmuşum.»

Onlardan biri şöyle diyordu: «Üzengimi altın ve gümüşle doldur ki, ben büyük bir sultanı öldürdüm; ben baba ve anne açısından insanların en iyisini öldürdüm.»[2]

Onlar, bütün bunları halife ve valiyi hoşnut etmek ve onlardan altın ve gümüş ala‌bilmek için yaptılar. İbn Ziyad'ın sarayının önünde şarkı söyleyip şöyle diyorlardı:

Sırtından sonra sinesini de biz ezdik / Yürük atlarımızla ve esirleri sıkıca bağladık.

Hüseyin'in (a.s) başını evine getiren Hulî eşine şöyle diyordu: «Sana, bizi ilelebet zengin kılacak bir servet getirdim. Bu Hüseyin'in başıdır; onu evin bir yerinde sakla.»

Nitekim halife de, kendisine yapılan bu hizmet karşılığında İbn Ziyad'a bir milyon ve Küfe halkına ise emre itaat edenler için belirleneni verdi ve aylıklarını artırdı.

Peki, Müslümanların halifesi neden böyle bir cinayet işledi?! Neden elindeki sopayla İmam Hüseyin'in kesik başının ön dişlerine vurdu?! Neden İmam Hüseyin'in kesik başı‌nı üç gün üç gece Şam'da mızrağın ucuna taktı ve sonra da şehir şehir dolaştırdı?!

Bütün bunların nedenini Yezid aşağıdaki şiirinde açıkça dile getirmiştir: "Eğer Ahmed Oğullarının yaptıklarının intikamını almazsam, / Ben de Handef soyundan değilim! / Biz onların efendilerini öldürdük ve böylece Bedir Savaşı'nın öcünü alıp ödeştik."

Yezid'in dedesi Ebu Süfyan, Osman'ın hilâfeti döneminde ve onun huzurunda şöyle demişti: «Ey Ümeyyeoğulları! Hükümdarlığı bir top gibi birbirinizden alın. Ebu Süfyan'ın yemin ettiği şeye andolsun ki ben eskiden beri sizin için bunu arzu ediyordum. Çalı‌şın bunu miras olarak çocuklarınıza bırakın.» Babası Muaviye de şöyle demişti: «Haşimoğulları'nın kardeşinin adı -Resûlullah'ı kastediyor- günde beş defa ezanda söyleniyor. Hayır! Allah'a andolsun ki, bu adı toprağa gömmedikçe asla yerimde durmayacağım.»

Halife, babası Muaviye'nin İbn Ertat komutasındaki ordusu da, Müslümanlardan otuz bin kişiyi katledip evlerini ateşe vermiş, Ubeydullah b. Abbas'm iki küçük çocuğu‌nun başını hançerle kesmişti![3] Dolayısıyla Yezid, söylediği sözler ve yaptığı işlerde de‌desi Ebu Süfyan'a, ninesi Hind'e ve babası Muaviye'ye uymuştur.

Hilâfet zümresi, Yezid, Mervan ve Said de, Resûlullah'tan intikam almışlardır.


[1]- Maktel-i Harezmî, c.2, s.30

[2]- Tarih-i İbn Asakir, h: 775 ve onun Tehzib'i, c.4, s.344

[3]- Ebu Süfyan, Hint ve Muaviye'nin yaptığı işlerin detayı, "Nakş-i Aişe Der Tarih-i İslâm," c.3

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Dördüncü Bölüm)

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Üçüncü Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)