• Nombre de visites :
  • 2338
  • 23/6/2012
  • Date :

Ehlibeyt İmamları İlim Kitaplarını Nasıl Birbirinden Aldılar? -1

ehlibeyt imamları ilim kitaplarını nasıl birbirinden aldılar?

İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Seccad ve İmam Bâkır (aleyhimu's-selâm)

Besairu'd-Derecat kitabında Mualla b. Huneys kanalıyla İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

Bu kitaplar Ali'nin (a.s) yanındaydı. Irak'a gidince onları emanet olarak Ümmü Seleme'ye bıraktı. Ali (a.s) şehit olunca bu kitaplar Hasan'a (a.s) ulaştı ve Hasan'dan (a.s) sonra ise Hüseyin'e (a.s) ulaştı. Hüseyin şehit olunca Ali b. Hüseyin'e ulaştı ve ondan sonra da babama -İmam Muhammed Bâkır- ulaştı.

Besairu'd-Derecat kitabında bu konuda üç rivayet daha var. Bun-lardan ikisi Ümmü Seleme'dendir. Şöyle ki:

Resulullah bana bir kitap emanet etti. Resulullah'tan (s.a.a) sonra ben o kitabı İmam Ali'ye teslim ettim.

Aynen yukarıdaki anlamda olan üçüncü rivayet ise, İbn Abbas'tandır.

 Usul-i Kâfî'de Suleym b. Kays'tan şöyle rivayet edilmiştir:

Emirü'l-Müminin Ali (a.s) oğlu Hasan'a vasiyet edip Hüseyin (a.s), Muhammed ve tüm çocuklarını, Şia'nın ileri gelenlerini ve kendi Ehlibeyt'ini buna tanık tuttuğunda ben de oradaydım. Emirü'l-Müminin Ali (a.s) kitap ve silahı Hasan'a (a.s) verip şöyle buyurdu:

Oğulcağızım! Resulullah (s.a.a) beni kendisine vasi tayin edip kitaplarını ve silahını bana verdiği gibi bana da seni kendime vasi tayin etmemi, kitaplarımı ve silahımı sana teslim etmemi emretti. Ve bana emretti ki, sana, ölüm vaktin gelince onları kardeşin Hüseyin'e vermeni emredeyim.

" Daha sonra oğlu Hüseyin'e dönerek şöyle buyurdu: "Ve Resu-lullah (s.a.a) sana onları bu oğluna vermeni emretti." Sonra Ali b. Hüseyin'in elinden tutup ona, "Resulullah (s.a.a) sana da onları oğlun Muhammed b. Ali'ye vermeni emretti. Ayrıca Resulullah'ın (s.a.a) ve benim selâmımı ona ulaştırırsın."

Yazar diyor ki: Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) burada oğlu Hasan'a (a.s) teslim ettiği bir kitaptı. Bu kitap, o hazretin Medine'den hicret ederken Ümmü'l-Müminin Ümmü Seleme'nin yanında emanet bıraktığı ve Ümmü Seleme'nin daha sonra İmam Hasan (a.s) Medine'ye dönünce ona teslim ettiği kitaplardan farklıdır.

Sadece İmam Seccad (a.s)

Şeyh Tusî'nin Gaybet adlı eserinde, İbn Şehraşub'un Mena-kıb'ında ve Meclisî'nin Biharu'l-Envar'ında Fuzeyl'den, İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) kendisine şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

İmam Hüseyin (a.s) Irak'a hareket ettiğinde vasiyetnamesini, kitaplarını ve diğer bazı şeyleri Resulullah'ın (s.a.a) zevcesi Ümmü Seleme'ye verdi ve ona; "Yanında emanet bıraktığım şeyleri büyük oğlum gelince ona ver." buyurdu. İmam Hüseyin (a.s) şehit olunca Ali b. Hüseyin (a.s) Ümmü Seleme'ye gitti. O da İmam Hüseyin'in (a.s) kendisine bıraktığı emanetleri İmam Zeynelabidin'e (a.s) teslim etti.

Usul-i Kâfî, A'lamu'l-Verâ, Menakıb-ı İbn Şehraşub ve Meclisî'nin Biharu'l-Envar'ında Ebu Bekir el-Hazremî'den İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir -ifade Usul-i Kâfî'nindir.


İmamlar Allah’ın Nurudur -1

İMAMET

İmamlara İtaatin Farz Oluşu 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)