• Nombre de visites :
  • 2827
  • 28/2/2012
  • Date :

Allame Bahrani (ra) (1)

allame bahrani (ra)

Seyyid Haşim B. Süleyman Hüseyin Bahrani

[Ö. H/1107, M/1686]

Doğum Yeri ve Nesebi

Seyyid Haşim Bahrani (r.a) 11. asrın yarı dönemlerinde o zamanlarda ilim şehri olan Tubli'nin yakın köyü Ketketen'de dünyaya geldi.[1] Doğum tarihinin ne zaman gerçekleştiği hakkında kesin bilgiler olmasa da 1030–1040 hicri tarihleri arasında olduğunu tahmin edilmektedir. Temiz ve asil soyu yirmi beş vasıtayla pak Peygamber ailesinden İmam Musa Kazım'a (a.s) ulaşmaktadır.[2]

Allame Bahrani (r.a) Fars körfezinin güneyinde yer alan ve körfezin incisi sayılan Bahreyn'de dünyaya gelmiştir. Bahreyn İslamiyet güneşinin ilk doğuşundan beri Müslümanların ve özelikle de Şiilerin merkezi olmuştur. Tarih boyunca oradan büyük fakih ve muhaddisler çıkmış ve İslam dinine hizmet etmişlerdir.

Allame Bahrani (r.a) döneminde siyasi, toplumsal, ticari ve tebligat alanlarında bir canlılık yaşanmaktaydı. Bahreyn, İran ve Irak'tan sonra Şiilerin üçüncü ilim merkeziydi.

Allame Bahrani'nin İlmi ve Hayatı

Allame Bahrani (r.a) başlangıç ilimlerini doğum yerinde bitirdikten sonra Necef'e hicret etti. Oradaki büyük fakih ve muhaddislerden istifade ederek içtihat derecesine ulaştı ve havzanın büyük üstatlarından oldu.

Allame Bahrani (r.a) bir müddet sonra Bahrayin'e dönerek Şeyh Muhammed b. Macid'in vefatından sonra Şiilerin rehberliğini ve taklit mercilik makamını üstlendi.[3]

Allame Bahrani'nin (r.a) Necef'te istifade ettiği büyük fakih ve üstatlarından bazılar:

1-Şeyh Fahruddin Tarihi Necefi (ö. h.1087)

2-Şeyyid Abdülazim b. Abbas Esterabadi

Allame Bahrani'nin Öğrencileri

Allame Bahrani yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencilerden birçoğu o zattan hadis nakletme izni aldı. Öğrencilerinden bazıları:

1-Şeyh Muhammed b. Hasan Hürr-i Amuli (r.a)[4]

2-Şeyh Mahmud b. Abdüsselam el-Maini (r.a) [5]

3-Şeyh Abdullah b. Ali b. Ahmed Bahrani (r.a)

4-Seyyid Muhammed b. Ali Seyfuddin Attar Bağdadi (r.a)

5-Şeyh Ali Mekabi Bahrani (r.a) [6]

6-Şeyh Hasan Bahrani (r.a) [7]

İkinci Hadis Baharı

Dördüncü ve beşinci asırlar hadis ve telif asrıydı. Şia âlimleri ortamın müsaitliğinden istifade ederek büyük bir çaba ve zahmetle değerli kitaplar yazdılar. Fakat bir müddet sonra bu parlak dönemler siyasi oyunların kurbanı olarak yok oldu. On birinci asra kadar hiçbir kitap yazılmadı. Bu asırda ortamın yumuşaması ve Safevilerin hükümete geçmesiyle telif ortamı sağlandı. Şia âlimleri ortamın müsait olmasından yararlanarak gece gündüz ara vermeden kaybolmaya yüz tutmuş değerli eserleri tekrar ihya ettiler.

Bu asırda Allame Meclisi (r.a) Biharu'l Envar'ı telif ederek İslam ve Şia âlemine büyük hizmette bulundu.


[1]-Camiu'l Ensab, s.23, "Muhammed Ali Ruzati."

[2]-Allame Seyyid Haşim Bahrani, c.3, s.119.

[3]-Lu'lu'l Bahreyun, s.66-67, "Şeyh Yusuf Bahrani."

[4]-Amelu'l Emel, c.2, s.341.

[5]-Lu'lu'l Bahreyun, s.75, "Şeyh Yusuf Bahrani."

[6]-ez-Zerie, c.7, s.79.

[7]-Allame Seyyid Haşim Bahrani, s.48.

Ayetullah Feyz

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -4

ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -2

Seyyid Ebul Hasan İsfahani (ra) (2)

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)