• Nombre de visites :
  • 1345
  • 3/11/2011
  • Date :

Muhammed Taki Meclisi (ra)-2

muhammed taki meclisi (ra)

Muhammed Taki Meclisi'nin (ra) Necef'e Hicreti

Muhammed Taki Meclisi (r.a) otuzbir yaşında Necef'e hicret etti. Necef, Emir-el Mu’minin Ali'nin (a.s) şehri, ilim ve irfan merkeziydi. Şia'nın en önemli ve meşhur ilim merkezi olarak tanınıyordu.

Muhammed Taki Meclisi (r.a) İmam Ali'nin (a.s) maneviyat dolu şehrinde çok sayıda eserleri kaleme alarak telif etti. Otuz üç yaşlarında dönemin büyük, fakihi ve muhaddis olan Seyyid Şerafuddin Ali Şulistani'den içtihat izni alma şerefine ulaştı.[1]

Necef'te ikamet ettiği sıralarda bir rüya görür. Rüyasında İmam Ali'nin (a.s) kendisine şöyle buyurur; "İsafhan'a dön!" Ancak o ısrarla Necef'te kalmak için izin almaya çalışır. İmam Ali (a.s); "Senin varlığın orada daha faydalıdır." diye buyurdu. Muhammed Taki Meclisi (r.a) gördüğü bu rüyadan sonra İsfahan'a geri döner ve İsafahan'da İslam ve Ehlibeyt (a.s) mektebini tebliğ etmeye başlar.

Muhammed Taki Meclisi (r.a) İsfahan'a döndükten sonra birkaç kez Necef'te gördüğü rüyalar gibi sadık rüyalar gördü. Gördüğü her rüya yoluna ışık tuttu ve kılavuz oldu. Rüyalarının birinde Peygamber (s.a.a) kendisine yemek ve meyve gönderdiğini görür. Muhammed Taki Meclis gördüğü bu rüyayı şöyle yorumluyor: "Rüyadan uyandıktan sonra bunu ilme yordum. Sanki gördüğüm bu rüyada kelam ve hadis şerhi yazmam bana ilham olmuştu.

Bu doğru rüyadan sonra Molla Muhammed Taki Meclisi'nin (r.a) hayatında yeni bir sayfa açıldı ve ömrünü kitap telifi ve hadis ilmiyle geçirdi.[2]

Muhammed Taki Meclisi'nin (ra) Telifleri

1-Erbain (r.a), Masumlardan kırk hadis.

2-Şerh'u Ziyareti Camia (r.a)

3-Şerh'u Hadis'i Hamam (r.a), Tehzibu'l Ahkâm kitabına yazdığı şerhtir.

4-el-İhyau'l Ahadis (r.a), Men la Yehzaruhu'l Fakih kitabına yazdığı şerhtir.

5-Levamiu's-Sahibkera (r.a), Men la Yehzaruhu'l Fakih'e yazdığı şerhtir.

6-Ravzatu'l-Muttakin (r.a), Men la Yehzaruhu'l Fakih'e yazdığı şerhtir.

Men la Yehzaruhu'l Fakih Şeyh Saduk'un kaleme aldığı ve Şia'nın hadis dalında dört ana kaynak kitaplarından fıkıh hadislerini içeren kitaptır. Merhum Muhammed Taki Meclisi (r.a) Şia ulemasının en çok ihtiyaç duyduğu 18 ana temel kaynak kitabına şerh yazmıştır.

Önemli şerhlerden biri Ravzatu'l Muttaki'dir. Bu 14 ciltlik kitap merhumun kendi tabiriyle 50 yıllık araştırma ve zahmetinin meyvesidir.

Muhammed Taki Meclisi (ra) Eğitim Kürsüsünde

İsfahan İlimler Havzası hicri 1040'dan itibaren yeni nesil öğrencilerle tanıştı. Şeyh Bahaî ve Mir Damad gibi büyük arif ve fakihler ebedi yurtlarına göçmüşlerdi. Döneminde İsfahan İlimler Havzasının en meşhur üstatlarından olan Muhammed Taki Meclisi (r.a) Mescid-i Camii'de usul, fıkıh, tefsir, kelam ve rical ilimler derslerini tedris ediyordu.


[1]-Biharu'l Envar, c.107, s.32-37.

[2]-Ravzatu'l Muttakin, c.14, s.434-435.

Muhammed Taki Meclisi (ra)-1

Mirza Cevad Aga Meliki (ra) 1

Mirzai Şirazi (ra) 1

Seyit Ali Gazi

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)