• Nombre de visites :
  • 1407
  • 19/10/2011
  • Date :

Resulullah (sav) Hakkında 13 Kuranî Nükte -2

resulullah (sav) hakkında 13 kuranî nükte

Hz. Ali’ye birisi gelere şöyle dedi: ”Kur’an Resulullah hakkında ‘Sem azametli bir ahlak üzeresin’ buyuruyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bunu bana açar mısınız? Nasıl azametli ahlak üzeredir Allah Resulü?! Hz. Ali, onun cevabında şöyle buyurdu: ”Allah-u Teala Kur’an’da dünya nimetlerinden bahsederken ”Metaun qalil”‌ (az bir metadır) buyuruyor. Öbür taraftan bu az diye nitelendirdiği nimetler hakkında yine şöyle buyuruyor: ”Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha.”‌ (Allah’ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, sayıp bitiremezsiniz.) Eğer az diye tanıttığı şeyi sayıp bitirmeye gücümüz yetmeyecekse, azametli diye tarif ettiği şeyi ben sana nasıl anlatayım?! Nasıl tarif edeyim?

10- Allah-u Teala onu bize en güzel, en kamil örnek olarak tanıtıyor:

”Muhakkak ki sizin için Allah Resulünde güzel örnek vardır.”‌ (Ahzap, 21)

Ona has olan makamlar, ya da ona has hükümler elbette vardır. Bizim onun gibi olmamız, ya da onun makamına ulaşmamız asla mümkün değildir. Ama bir nebze olsun, ona benzememiz gerekir. Nasıl ki bize ”tahallaqu bi-ahlaqillah”‌ (Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın) buyrulmuştur. Gayet tabii ki bizim haşa Allah gibi olmamız istenmemiştir. Bu makul olmaz. Ama bir takım sıfatlarda ona benzememiz gerektiği kastedilmiştir. Örneğin, O celle celaluhu adildir,i bizden de adil olmamız istenmiştir. O bağışlayıcıdır, o ayıpları örtendir. O kötülüğe karşı iyilik edendir… vs. Bunlar, Rahman’ın kullarından da istenmiştir.

11- Yüce Rabbimiz, birçok yerde Habib’ini kendi isminin yanında zikretmiştir. İşte bunlardan bazı örnekler:

1- Allah’a iman, Resulüne iman: (Hucurat 15, Hadid 7, Nur 62, Mücadele 4 vs.)

2- Allah’a itaat, Resulüne itaat: (Al-i İmran 132, Nisa 13-59-69,  Fetih 17, Nur 52, Enfal 20 vs.)

3- Allah’ın davetine icabet, Resülünün davetine icabet etmek: (Al-i İmran 172, Enfal 24)

4- Allah’a teslim olmak, Resulüne teslim olmak: (Ahzap, 31)

5- Allah’ı inkar etmek, Reulünü inkar etmek: (Tevbe 54-80-84, Fetih 13 )

6- Allah’ı sevmek, Resulünü sevmek: (Tevbe, 24)

7- Allah’a yardım etmek, Resulüne yardım etmek: (Haşr)

8- Allah’ın velayeti, Resulünün velayeti: (Maide 55-56 )

9- Allah’ın hükmü, Resulünün hükmü: (Nur, 48-51, Ahzap 36)

10- Allah’ın vaadi, Reslünün vaadi: (Ahzap 22)

11- Allah’ın verdiğine razı olmak, Resulünün verdiğine razı olmak: (Tevbe 59)

12- Allah’a hicret etmek, Resulüne hicret etmek: (Nisa 100)

13- Allah’ın müstağni kılması, Reslünün müstağni kılması: (Tevbe, 74)

14- Allah’ın  rızası, Resulünün rızası: (Tevbe 62)

15- Allah’ı istemek, Resulünü istemek: (Ahzap 29)

16- Allah’ın tahrimi, Resulünün tahrimi (haram kılışı): (Tevbe 29, A’raf 157)

17- Allah’a karşı gelmek, Resulüne karşı gelmek: (Nisa 14, Enfal 13, Ahzap 36, Cin 23)

18- Allah’a hıyanet etmek, Resulüne hıyanet etmek: (Enfal 27)

19- Allah’a düşman olmak, Resulüne düşman olmak: (Tevbe, 63, Mücadele 5-20, Haşr 4)

20- Allah’a düşmanıyla dost olmanın hükmü, Resulünün düşmanıyla dost olmanın hükmü: (Mücadele 22)

21- Allah’la alay etmek, Resulüyle alay etmek: (Tevbe 65)

22- Allah’a karşı savaşmak, Resulüne karşı savaşmak: (Bakara 279, Maide, 33, Tevbe, 107)

23- Allah’a eziyet etmek, Resülüne eziyet etmek: (Ahzap 57, Tevbe 61)

24- Allah’tan öne geçmek, Resulünden öne geçmek: (Hucurat 1)

25- Allah’a karşı yalan söylemek, Resulüne karşı yalan söylemek: (Tevbe 90)

12- Allah-u Teala Kur’an’da ”Evvelul-Müslimin”‌ (teslim olanların ilki) sıfatını sadece Allah Resulü (s.a.a) hakkında kullanmıştır: İki yerde: Birisi En’am suresinin 163. ayetinde, diğeri ise, Zümer suresinin, 12. ayetinde. Hiçbir Peygamber hakkında bu tabir yoktur. Evet bazı peygamberler hakkında ve ene minel-müslimin tabiri vardır, ama ve ene evveul-muslimin yoktur. O misak aleminde bütün varlıklardan evvel İlahi davete icabet etmiş ve Rabbine teslim olmuştur!

13- Resulullah’ın (s.a.a) Miracı:

Kur’an-ı Kerim Resulullah’ın miracından bahseder (İsra ve Necm Surelerinde). Bu olay sadece Hatemü’l-Enbiya olan, Seyyid-i Kainat Efendimiz’e has bir olaydır, ona özel bir makamdır. Hiçbir Peygamberin miracından ne Kur’an’da ne de hadislerde, ya da Semavi kitaplarda bahsedilmez!

Kur’an açısından Resulullah’ın (s.a.a) yüce şahsiyetini özetlemek istersek şöyle demeliyiz:

1- O bütün kainatın efdali ve efendisidir.

2- Fazilet denen her şeyde her kesin önündedir.

3- O kulluğunun, vahye ittibasının, takvasının, teslimiyet ve tevekkülünün neticesinde o makama ulaşmıştır.

4- Bir insanın ulaşabileceği bütün kemallere ulaştığı için, bütün insanların üzerinde mutlak velayet ve tasarruf hakkına sahiptir.

5- Her açıdan onların örneğidir.

6- İtaati kayıtsız ve şartsız her kese farzdır.

7- Hem sözleri vahye dayanır, hem hükümleri hem de ameli. Bundan dolayı masumdur. Ne günahı vardır, ne de insanlara direktif mahiyetinde söylediği her hangi bir sözde, vereceği herhangi bir hükümde hata yapar, aksi takdirde mutlak itaati, örnekliği anlamsız olurdu. Sünnetinin hücciyetinin hiçbir anlamı ve mantığı kalmazdı.

MUSA AYDIN


Resulullah (sav) Hakkında 13 Kuranî Nükte -1

Hz. Muhammed (saa) Evrensel Bir Elçi

Resulullah’ın Mizahı

Hz. Peygamberin Siması

Hz. Peygamber’in Sabrı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)