• Nombre de visites :
  • 1706
  • 22/6/2011
  • Date :

Kurân-? Anlamak -1

kurân-? anlamak

  ?nsano?lu yeryüzünde ya?amaya ba?lad??? günden beri yarat?c?s? taraf?ndan çe?itli nimetlerle ku?at?ld??? gibi, manevî lütuf ve hidayet me?aleleriyle de nimetlendirilmi?tir; ?yle ki hiçbir zaman hak ve hakikati anlama ve idrak etme yolunda bilgi ve belgeden yoksun b?rak?lmam??t?r.

?lim ve bilginin kayna?? olan yüce Yarat?c?, insanlar?n mutlulu?u ve sosyal adalet içinde ya?ayabilmeleri için birçok kitaplar ve peygamberler g?ndermi?tir ki, bunlar?n en sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.a) ve ya?am felsefesini düzenlemek için getirdi?i kitab? Kurân-? Kerim’dir.

Tüm peygamberler ve kitaplar gibi, ?slâm Peygamberi ve getirdi?i kitap da insan hayat?na ?nemli etkilerde bulunmu? ve tekâmül yolunda katk?lar sa?lam??t?r; ancak ne var ki bu konu, yani peygamberlerin ve ilâhî dinlerin toplum üzerindeki etkileri yeterince ara?t?r?lmam?? ve incelenmemi?tir.

HERKES ONU ANLAMALI

Kurân’? ve içeri?ini bilmek ve tan?mak, ona inananlara gerekli ve kaç?n?lmaz oldu?u gibi, çe?itli bilim dallar?yla ilgilenenlere ve o alanlarda uzman olanlara da gereklidir. Kurân’a inanan, ona ittiba etmek ve hayat?n? onun istedi?i ?ekilde ?ekillendirmek için ve yine sosyolog, psikolog, ekonomist, hukukçu, tarihçi vs.. alanlarda i?tigal edenler de Kurân’?n bu alanlarda birey ve toplum üzerindeki etkisini anlayabilmek ve yorumlayabilmek için Kurân’? ??renmeli ve tan?mal?d?rlar. Bu ay?r?m? sadece bak?? aç?lar?n? belirlemek için yapt?k. Yoksa nice bilginler vard?r ki ayn? zamanda Kur’ân’a inan?yor, amel ediyor ve nice inananlar vard?r ki Kur’ân’? tan?mak ve anlamaktan yoksundurlar, ayn? zamanda ona en büyük ihaneti ederek mezarl?klara ve g?steri? dolu s?zde dinî ayinlere ve ibadetlere hapsetmi? ve s?n?rland?rm??lar.

Cahiliye toplumunun ?slâmî topluma d?nü?ümünde, ilk ça?larda ?slâm’?n yay?l??? ve birçok bilim dallar?n?n olu?umunda Kur’ân’?n etkisi, titizlikle ara?t?r?lmal?, ayn? zamanda siyasal ekonomik, kültürel, askerî ve ahlâkî düzen ve sistemlere kazand?rm?? oldu?u ivme bilimsel y?ntemlerle ele al?n?p incelenmeli ve yorumlanmal?d?r.

Asl?nda, geçen 14 as?rda üzerinde ya?ad???m?z dünyan?n kaderinde ne tür etkileri olmu? konusu, ba?l? ba??na ?nemli bir konu olarak ehil ara?t?rmac?lar taraf?ndan de?erlendirilmelidir. Di?er taraftan Kur’ân konusu ve amac? aç?s?ndan bile ele al?n?rsa, günümüz dünyas? için ivedilikle üzerinde tüm boyutlar?yla ara?t?rma yap?lmas? gereken bir kitapt?r. Cünkü Kurân’?n konusu, insanl??? kemale ula?t?rmakt?r. Hedef kemal olunca, ba?lang?ç noktas?n?n belirlenmesi ?ncelik kazanacakt?r. Hedef olarak belirlenen kemale hareket için ba?lang?ç noktas?n? belirledikten sonra insan hayat?n?n gereksinimleri olan inanç, dü?ünce, ahlâk, siyaset, kültür ve ekonomik düzen, aile hayat? vs… gibi konular, bu hareketin ba?ka argümanlar? olarak içinde yer alacak ve belirli kurallara ba?lanacakt?r. ?yle ki bu gereksinimlerden herhangi biri ihmal edilirse, amaca ula?mak ya gecikmeli olacak (as?rlard?r oldu?u gibi) ya da hiç ula??lamayacakt?r. Kur’ân’?n do?ru alg?lanabilmesi için ?nce Kurân’?n ba?lang?ç noktas? ve kemalin sonucunu nas?l tan?tt???na bakmal?y?z ki, Kur’ân bu konuda, "Biz Allah’tan geldik ve O’na d?nece?iz." (Bakara /156) diyerek, ba?lang?ç ve sonuç felsefesini ortaya koymu?tur.

Di?er birtak?m ayetlere bir bütün olarak bakt???m?zda, tüm insanlar?n iki kategoride ya?ad???n? g?rmek mümkündür:

1- Sapk?nl?k ve karanl?k yolu seçen, k?tülükler ve ?er pe?inde ko?an insanlar.

2- Do?ruluk ve dürüstlü?ü ilke edinerek insanl???n gelece?inin ayd?nl?k olmas? için çaba g?sterenler.


Kurân Nuru 1

YOL HAR?TAMIZ KUR’AN 1

Kur’ân’? ezberlemek

Kur’ân’? ??renmek Ve ??retmek

Kur’ân’?n Azameti, Fazileti ve ?nemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)