• Nombre de visites :
  • 2376
  • 22/6/2011
  • Date :

?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi

imam musa kaz?m?n (a.s) siyasi dü?üncesi

2- ?ialara mali destek: Numune olarak zikredilecek olursa, Merhum Ke?i, Rical kitab?nda ??yle zikreder: “Ali bin Yaktin, güvenilir iki ki?iyi bol miktarda mal ve bir mektupla birlikte ?mam’a g?nderdi. G?rü?me Medine’nin d???nda “Batn er-Remeh” isimli yerde gizlice gerçekle?ecekti. ?mam (a.s) kararla?t?r?lan mekâna gitti. G?nderilen ?eyleri teslim ald?.” Bu olay, Ali bin Yaktin’in ?mam(a)’a mali destekte bulundu?unu da g?stermektedir. Ayn? zamanda ?mam (a.s) ile Ali bin Yaktin aras?ndaki derin siyasi ve te?kilati tedbiri de g?stermektedir. Bununla birlikte Ali bin Yatin, ?iilere ekonomik yard?mda bulunmak ve onlar? desteklemek için bir k?sm?n? her y?l kendi taraf?ndan hacca g?nderirdi. Bu bahaneyle onlara büyük miktarda para ?derdi.

Hz. ?mam Musa Kaz?m (a.s) takkiyeyi kâmil manada g?zetlerdi. ?iilerin tabii haklar?n? savunmaktan geri durmazd?. (Onlar?n tabii hakk?, masum imam?n imaml???n?n kabulüdür.) Bu hakk?n korunmas? için bu alanda çal??ma ?mam’?n zaman?n?n belirgin ?zelliklerinden say?l?r. Di?er taraftan ?mam’?n hapsedilmesi, onun dü?ünce ve ilminin hapsedilmesine yol açmad?. Zira toplumun y?nlendirilmesi için fiziki varl?k ?art de?ildir. ?mam (a.s)’?n, imameti devrinde e?itti?i talebelerinin gerçekle?tirdi?i ilmi mubahese ve münazaralarla maddeci ve ilhadi dü?üncelerle mücadele edildi. ?mam’?n toplumda ilmi ve manevi tesiri esaret günlerinde de sürüyordu. Bu durum, ?mam’?n haz?r olmad??? zamanlarda bile toplumu y?nlendirebildi?i ve zalim sistemlerle mücadele etti?ini g?stermektedir.

Yedinci ?mam’?n hayat? dikkatlice incelendi?inde muas?rlar? olan Abbasi halifelerinin (Mehdi, Hadi ve Harun) ?mam’?n siyasi hareketlerinden ciddi bir ?ekilde rahats?zl?k duyduklar? g?rülür.

Tarihi baz? olaylar, ?zellikle ?mam’?n gizli olarak destekledi?i ?ehid Hüseyin k?yam?, Abbasilerin endi?elerinin bo? yere olmad???n? g?stermektedir. Bu olaydan sonra Abbasilerin Hâdi’si ?mam’? ?lümle tehdit etmeye ba?lam??t?. Tarih kitaplar?, ?mam’?n (a.s) faaliyetlerinin Abbasi halifelerini çok fazla endi?elendirdi?ini, bundan dolay? ?mam (a.s)’? defalarca hükümet saray? Dar’ul Ummare’ye ça??r?p sorgulad?klar?n? bildirmektedirler.

Ayr?ca tarihçiler, ?mam (a.s)’?n siyasi faaliyetlerinin Abbasi Mehdi’si için tahammül edilemez bir noktaya ula?t???nda, ?mam’? ?ldürmesi için Hamid bin Kahbeteh’i g?revlendirdi?ini bildirirler. Halife, ayn? gece rüyas?nda ?mam Ali (a.s)’nin ?lüm tehtidiyle kar??la??nca korkuya kap?l?p emri geri al?r. Ayn? ?ekilde Harun Re?it zaman?nda ?mam (a.s)’? kontrol ve takip i?leri yo?un bir ?ekilde yürütülür. Harun, halk?n temayülünü ve zekat?n? gizlice ?mam (a.s)’a g?nderdi?ini haber al?nca, bunu tehlikeli bir geli?me olarak nitelendirip ?mam (a.s)’? saraya ça??rtt?. ?mam? sorgulayan Harun ?unlar? dile getirdi: “Halk?n perde arkas?nda kendisine biat etti?i ve hakimiyetini kabul etti?i ki?i sen misin?” Harun’un kar??s?nda cesurca duru? sergileyen ?mam ??yle buyurdu: “Sen sadece zahirde milletin cismine hükmedebilirsin. Fakat benim yerim onlar?n canlar? ve kalplerinin derinliklerindedir.”


?mam Musa Kaz?m?n (a.s) Siyasi Dü?üncesi -1

?MAM MUSA KAZIM (as)IN KISACA HAYATI

?MAM KAZIM'IN (a.s.) ?EHADET?

?mam Kâz?m(as)?n ?ehadet Y?ld?nümü (1)

?mam Kâz?m(as)?n ?ehadet Y?ld?nümü (2)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)