• Nombre de visites :
  • 2309
  • 20/6/2011
  • Date :

?MAM KAZIM (a.s.)IN ?EHADET?

imam kâzim (a.s.)in ?ehadeti

Yahya b. Halid bu olaydan endi?e duyarak Harun’un yan?na gitti. Fazl’?n meydana getirdi?i olaydan dolay? da ?zür dileyerek ?mam’? Sindi ?bn-i ?ahik’in eliyle ?ehid etti ve b?ylece de Harun’un iste?ini yerine getirmi? oldu(77). Yahya b. ‘”Velid’in ?mam Kâz?m (a.s.)’? ?ehid etti?i baz? rivayetlerde de yer alm??t?r.

Eb’ul Ferec ve ba?kâlar?n?n nakline g?re Yahya Halid zahirde ba?ka bir ?eyi bahane ederek Ba?dat’a gitti ama onun as?l amac? ?mam’? ?ehid etmekti. Bundan da anla??ld??? gibi, o bu i?in sorumlulu?unu aç?kça yüklenmek iste­nmiyordu. Yahya b. Halid, Hi?am b. Hakem olay?nda ?mam Kâz?m (a.s.)’a kar?? duydu?u dü?manl??? ortaya-koymu?tu.

O halde “Yahya’n?n ?mam Kâz?m (a.s.)’a batinî bir istek ve meyli vard?, ancak Harun bundan haberdar de?ildi” içerikli hadisler do?ru olmasa gerek.

?mam R?za (a.s.)’dan rivayet edilen bir hadisde ?mam R?za (a.s.)’a ??yle soruluyor: “Baban?z? zehirleyen ?ah?s Yah­ya b. Halid midir?” ?mam da cevab?nda, babas?n? zehirleyenin Yahya oldu?unu do?ruluyor 78. Ayn? mesele di?er hadisterde de teyid edilmi?tir79

Tarihçilerin ekseriyetinin itiraf?yla ?mam Kâz?m (a.s.) ?ehid edilmi?tir ve bunda da hiçbir ?üphe yoktur. Ancak ?mam gizlice ?ehid edildi?inden ve Abbasiler de ?mam’?n kendi eceliyle dünyadan g?çtü?ünü halka bildirmelerinden dolay?, baz? tarihçiler bunun etkisinde kalarak ?mam Kâz?m (a.s.)’?n kendi eceliyle ?ldü?ünü kitaplar?nda yazm??lard?r.

Baz? tarihçiler de ?mam’?n ?ehid edildi?ini bir ihtimal olarak zikretmi?lerdir’80.

?mam’?n ?ehid edilmesi hakk?nda üç muhtelif rivayet nakledilmi?tir:

1 - ?mam R?za (a.s.)’dan da nakletti?imiz gibi, ?mam Kâz?m (a.s.) zehirlenerek ?ehid edilmi?tir. ?mam’?n Yahya b.Halid taraf?ndan ?ehid edildi?ini bildiren rivayetler de bunu teyid etmektedir.

2 - ?mam Kâz?m (a.s.) bir hal?n?n içerisinde sar?larak ?y­lesine s?k?lm?? ve nitekim de ?ehid edilmi?tir*81.

3 - Nakledilen ba?ka bir rivayette de (Mustevfi nakletmi?tir) Harun’ur Re?id’in eritilen demiri ?mam’?n bo?az?na d?­kerek ?mam’i ?ehid etti?i s?ylenmi?tir.82

Ancak ?mam’?n zehirlenerek ?ehid edildi?i daha me?hur­dur, imam ?ehid olduktan sonra mübarek bedenini halka ve Ba?dat’?n büyüklerine g?sterdiler. Bunun da iki nedeni vard?:

1 - irbili’nin yazd???na g?re, Sindi b. ?ahik, Meysem b. Adiy’nin de aralar?nda bulundu?u Ba?dat’?n fakihlerini ve bü­yük ?ahsiyetlerini sesleyerek, ?mam’?n mübarek cesedini on­lara g?sterdi ve ?mam’?n cesedinde yara, cerahat ve bo?ul­ma izi olmad???n? ve ?mam’?n kendi eceliyle, dünyadan g?ç­tü?ünü onlara anlatt?.

2 - Baz? ?iiler O hazretin Mehdi oldu?una inan?yorlard? veya b?yle bir inanca sahip olabilecekleri ihtimali vard?, bu yüzden ?mam’?n cesedini Ba?dat k?prüsü üzerine b?rakt?lar ve Yahya b. Halid’in emriyle ba??rarak ??yle dediler: i?te bu, Musa b. Cafer’in cesedidir. Rafiziler Onun ?lmedi?ine ina­n?yorlar.

Halk gelip ?mam’?n ?ldü?ünü g?zleriyle g?rdüler. Bundan sonra da ?mam’?n cenazesini Ba?dat’?n “Bâb’üt

Tin”deki Kurey?lilerin mezarl???na defnettiler83.

?eyh Saduk’un nakline g?re ?mam Musa Kâz?m (a.s.) 183. H.K. y?l?n?n Recep ay?n?n yirmi be?inde, ?eyh Müfid’in nakline g?re ayn? y?l?n Recep ay?n?n yirmid?rdünde ve Müstevfi’nin nakline g?re de Sefer ay?n?n ond?rdünde, cuma günü ?ehid edilmi?tir.

81) Makatil’üt Talibîn, s: 336.

82) Muntahab Tarih, s: 204.

83) Ke?f üi ?umme, c: 2, s: 234.


?MAM MUSA KAZIM (as)IN KISACA HAYATI

?mam Kâz?m(as)?n ?ehadet Y?ld?nümü (1)

?mam Musa Kaz?m (a.s)’la ?lgili Sorular Ve Cevaplar

?mam Kaz?m (as)’?n Annesi Hamide

?mam Musa Kaz?m (a.s)’?n Ahlak?-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)