• Nombre de visites :
  • 989
  • 19/6/2011
  • Date :

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-4

imam cevad muhammed bin ali (a.s)

“Müminin izzeti, halka muhtaç olmamas?d?r.”[1]

“Allah’? kendisine kefil k?lm?? olan biri, kendi haline nas?l terk edilecek? Niyetinde Allah olan biri, nas?l kurtulmayacak? Allah-u Teâla, ba?kas?na güvenen kimseyi kendi haline terk eder. ?lmi olmadan bir i?i yerine getiren kimsenin bozgunculu?u düzeltme ve ?slah?ndan daha çoktur.”[2]

Ehl-i Beyt’in rivayetleri aras?nda benzerleri çok fazla olan bu gibi rivayetler bize her durumda ve her i? için Allah’a güvenmemiz gerekti?ini ??retmektedir. Herkesten kesilmek ve Allah’a ba?lanmak saadetin sebebidir. Allah’tan kesilmek ve ümit g?zünü ba?kalar?na ba?lamak; tela?, ümitsizlik ve k?tülükten ba?ka bir ?eye sebep olmayacakt?r.

?nsan? dert ve üzüntüden, sars?nt? ve ?st?raptan, gelece?in korku ve vah?etinden ve ba?kalar?ndan kurtaran Allah’a itimatt?r. Dert ve üzüntüye sebep olan, insanlardan çok fazla korkup ?st?rap çekmesine yol açan, ba?kalar?na ümit ba?lamakt?r. Alim olan Allah Kuran-? Kerim’de bu noktaya bir çok ayetle i?aret etmektedir:

“Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir ç?k?? yolu ihsan eder ve ona beklemedi?i yerden r?zk verir. Kim Allah'a güvenirse kendisine yeter. ?üphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her ?ey için bir ?lçü koymu?tur.”[3]

Bu ayeti kerime bize; Allah’a tevekkül eden, Allah’a itimad? olan kimsenin takdiri saadet ve Alim olan Allah onun yar ve yard?mc?s? oldu?unu ??retmektedir. Bu ayeti kerime bize; çarenin, her de?erli ?eyin bedelinin ve ula??lmaz?n merdiveninin sadece Allah’a itimat oldu?unu ??retmektedir.[4]

Alim olan Allah Kuran-? Kerim’in di?er bir ayetinde ??yle buyurmaktad?r:

“Allah d???nda ba?ka dostlar, ba?ka dayanaklar edinenlerin durumu; a?dan ?rülmü? bir yuva edinen ?rümce?in durumuna benzer. Hiç ku?kusuz en dayan?ks?z ev, ?rümcek yuvas?d?r. Onlar ke?ke bunun bilincine erselerdi.”[5]

?nsan, Allah’tan ba?ka hiç kimseye ümit ba?lamad??? zaman azizdir, dirençlidir ve Allah’?n ?zel yard?m?na muhatapt?r. Yoksa, insan?n hayat? boyunca kar??la?t??? olaylar, tufanlar ve s?k?nt?lar? onu ve ümitlerini yok ederler.

“Müminin izzeti insanlara muhtaç olmamas?d?r. Her kim Allah’tan ba?kas?na güvenirse, Allah onu kendi haline terk eder.”[6]

Eba Salet ??yle der: “Hz. R?za’n?n ?ehadetinden sonra, Abbasi hükümdar? olan Me’mun taraf?ndan kovuldum ve zindana dü?tüm. Me’mun’a, reise, idarecilere ve di?er hükümet g?revlilerine ümit ba?lad???m için bir y?l boyunca zincir ve prangalar?n alt?nda ya?ad?m. Gecenin birinde, Allah’a ba?lanmaya azmettim. Ehl-i Beyt ad?na Allah’a yemin ve s?z verdim. Umidimi herkesten kestim ve sadece O’na ba?land?m. Birdenbire ?mam Cevad’? zindanda g?rdüm. G?züm ona ili?ti?i vakit a?lamaya ba?lad?m. Bana yard?m etmedi?i için ?ikayet ettim. O ??yle buyurdu: “Eba Salet! Ne zaman istedin de ben gelmedim?” Sonra elimi tutarak beni mahkumlar?n aras?ndan d??ar? ç?kard? ve ??yle buyurdu: “Git, Allah’?n izniyle art?k kimse sana dokunmayacakt?r.”[7]

Burada hat?rlat?lmas? gereken ?ey, dünyevi i?ler için; s?k?nt?lar, dertler, büyük ac?lar, manevî ve zahirî olan devas?z dertler için ?mam Cevad’a tevessül etmenin çok tesirli oldu?u gerçe?idir. Hatta, Ehl-i Sünnet’ten de bir çok insan, imam?n mübarek kabrine tevessül ederler.

On d?rt Masumun Hayat?; Ayetullah Mezahirî


[1] Bihar, c.2, s.365; ?’lam’ud Din / 309 Bihar, c.2, s.365

[2] Bihar, c.2, s.365; ?’lam’ud Din / 309

[3] Talak / 2-3

[4] a.g.e

[5] Ankebut / 41

[6] a.g.e

[7] Uyun’ul Ahvar, c.2, s.247; Bihar, c.49, s.303

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-3

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-2

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

?mam Cevad (as)?n Hayat?-4

?mam Cevad (as)’dan Bir Mucize

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)