• Nombre de visites :
  • 1195
  • 15/6/2011
  • Date :

Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-2

hz. emir-ül müminin ali (a.s)

Ali (a.s) Peygamberin kat?ld??? tüm sava?larda haz?r bulundu. Bir tek Tebuk sava??na kat?lmad?. O da Peygamberin emri ile Medine"de Peygamberin yerinde kald??? içindi.[1] Hiç bir sava?ta geri ad?m atmay?p hiçbir an dü?mandan kaçmad?. Hiçbir ?art alt?nda Peygamberin emrinden ç?kmad?. Bu nedenle Peygamber-i Ekrem buyurmu?tur ki: "

Hiç bir zaman Ali haktan ve hak da Ali"den ayr?lmaz."[2]

Ali (a.s) Peygamber"in vefat?nda otuz üç ya??ndayd?. Tüm dini faziletlere sahip olup, sahabe içerisinde ?zgün olmas?yla birlikte onun genç olmas?n? ve Peygamber"in sava?lar?nda kafirlerden bir ço?unu ?ldürüp, onlardan dü?man kazanmas?n? bahane ederek hilafetten kenara ittiler. Ve bu ?ekil o hazretin eli tüm genel olaylardan kesildi?inde evinin bir k??esine çekilerek ?zel ki?ileri e?itmeye ba?lad?. Peygamber"in vefat?ndan sonra 25 y?l üç halifenin hilafet zaman? geçti. Uçüncü halife Osman ?ldürüldü?ünde halk Hz. Ali"ye (a.s) biat ederek onu hilafete seçti.

Hz. Ali (a.s) d?rt y?l dokuz ay süren hilafeti müddetinde Peygamber"in siretine uyup, hilafet"e ink?lap ve k?yam ruhu verdi. Toplumda çe?itli ?slahlara ba? vurdu. Elbette bu ?slahlar, bir k?s?m ç?kar pe?inde ko?anlar?n zarar?na oldu?u için sahabeden baz?lar?, Umm-ül Mü"minin "Ay?e" "Talha" "Zübeyr" ve "Muaviye" liderli?inde üçüncü halifenin kan?n? bahane ederek halifeye kar?? ç?k?p, çe?itli çirkin olaylara sebebiyet verdiler.

 O hazret bu fitneleri yat??t?rmak için Basra yak?nlar?nda Ay?e, Talha ve Zübeyr ile sava?t? ve bu sava?, Cemel sava?? ad?nda maruf oldu. Irak ve ?am s?n?rlar?nda Muaviye ile sava?t?; bu sava? S?ff?n sava?? ad?n? ald? ve bir buçuk y?l devam etti. Nehrevan ad?yla maruf olan muharebesinde de Hariciler ile sava?t?.

B?ylelikle o hazretin hilafet müddetice g?sterdi?i çabalar?n bir ço?u iç karga?alar? gidermek yolunda geçti. Cok geçmeden Hicretin 40. y?l? Ramazan ay?n?n 19. günü Kufe mescidinde, sabah namaz?nda, Hariciler taraf?ndan yaralan?p iki gün sonra ?ehit oldu.[3]

Hz. Emir-ül Mü"minin (a.s) tarihin tan?kl???na, dost ve dü?man?n itiraflar?na g?re insani de?erlerde hiçbir eksikli?i olmay?p ?slami faziletlerde Peygamberin terbiyesine tam bir ?rnek idi.


[1] - Tezkiret-ul Havass, s.1. Fusul-ul Mühimme, s.21. Menak?b-? Harezmi, s.74.

[2] - Muhammed b. ?ehra?ub"un "Menak?b-? Al-i Ebu Talib" kitab?, Kum bask?s?, c.3, s.62 ve 218. Gayet-ul Meram, s.539. Yenabi-ul Mevedde, s.104.

[3] - Menak?b-? A-li Ebu Talib, c.3, s.312. Fusul-ul Mühimme, s.113-123. Tezkiret-ul Havass, s.172-183.

Hz.Ali, Peygamber (s.a.a)'in Hizmetinde

Hz. Emir-ül Müminin Ali (a.s)-1

Emirel-Müminin Alinin (as) Hayat?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)