• Nombre de visites :
  • 1111
  • 9/6/2011
  • Date :

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-2

imam cevad muhammed bin ali (a.s)

Me’mun meclisin sars?ld???n? g?rüyordu. Oradakilerin tümü ?zellikle Yahya b. Eksem ?a?k?n ve mahcup olmu?tu. Hz. Cevad’a hutbe vermesini s?yledi. Orada ?mam Cevad, Ummül Fazl’? be? yüz dirhemle nikah? alt?na ald?. Sonra Me’mun çe?itli dallarda sorular sordu. Hz. Cevad da o dallar?n genel hükümlerini aç?klad?. Bu i?in sonunda Hazret Yahya b. Eksem’e bir soru sordu. Belki de bu soruyu ?aka olsun diye sordu. Cünkü nikah ve dü?ün meclisiydi.

?mam Cevad ?u soruyu sordu:

“Sabahleyin adama haram olup, güne? yükseldi?inde helal olan, ??le oldu?unda haram ve ikindi vakti helal olan, ak?amleyin haram ve gecenin sonunda helal olan, fecir do?madan ?nce haram ve fecir do?duktan sonra helal olan kad?n kimdir?”

Yahya b. Eksem: “Bilmiyorum, siz s?yleyin ki hepimiz ??renelim”

?mam ??yle buyurdu:

“Sabah?n evvelinde yabanc? oldu?u için haram olup güne? yükseldi?inde onu sat?n ald??? için adama helal olan, ??le vakti onu azat etti?i için kendisine haram olan, ikindi vakti kendisine nikahlad??? için helal olan, gecenin sonunda onu bo?ad??? için haram olan ve gün do?du?unda da ona geri d?nen  adam?n kendisine helal olan cariyedir.”[1]

?mam Cevad’?n makam? bu gibi meseleleri aç?klamaktan daha yüksektir. Ancak, fikri y?nden zay?f olan ki?ilerle birlikte oturulunca, onlar?n diliyle konu?mak gerekir. “Cok güzel! Cok güzel” sesleri meclisten yükselmeye ba?lad?. Sonunda Me’mun ??yle dedi: “Gerçi Hz. Cevad küçüktür. Ancak bu Ehl-i Beyt’te büyüklük küçüklük yoktur. O konu?mas?n? kürsüye oturtabilir.”

Meydana gelen üçüncü mesele Mu’tas?m zaman?nda ortaya ç?kan h?rs?zl?k meselesidir.

Hz Cevad, ikinci sefer Ba?dat’a zorla g?türüldü?ü vakit, -Hazreti ?ehit etmek için g?türüldü?ü ve vakit bekledikleri s?ylenmelidir- Mu’tas?m o Hazrete çok sayg? g?sterdi.  Bir gün alimlerden, büyüklerden ve e?raftan birçok ki?inin mecliste haz?r olduklar? bir vakitte, h?rs?zl???n? itiraf eden ve had uygulanmas? gereken bir h?rs?z getirdiler. Mu’tas?m sordu: “El nerden kesilmelidir?” O zaman?n büyük alimi ve kad?s? olan ?bn-i Ebu Davud: “Bilekten” diyerek teyemmüm ayetini dayanak olarak g?sterdi. Di?erleri de “dirsekten” diyerek, abdest ayetini dayanak olarak g?sterdiler.

?htilaf alevlenince, Mu’tas?m Hz. Cevad’a d?nerek, ondan cevab?n? istedi. Hazret: “Parmaklar?n son k?sm?ndan kesilmesi gerekir” diyerek: “Secdede yere temas eden uzuvlar Allah içindirler…”[2] ?eklindeki ayeti dayanak olarak g?sterdi ve ??yle devam etti: “Allah için olan bir ?ey kesilmemelidir.” “Cok güzel!” sesleri tekrar meclisten yükselmeye ba?lad? ve Hz. Cevad’?n fetvas?yla amel ettiler.

?mam Cevad’?n Allah’?n hükmünü buyurdu?u ve meclisteki s?radan zihinlere kavratabilmek  için ayeti kerimeyi dayanak olarak g?sterdi?i unutulmamal?d?r. Yoksa ayeti kerimeyi dayanak olarak g?stermek f?khi dikkat için yeterli de?ildir.


[1] ?r?at, Müfit / 299; Bihar, c.5, s.74-78; ?hticac, Tabersi / 245

[2] Cin / 18

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

?MAM MUHAMMED TAK? (as)'IN KISACA HAYATI

?MAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELES?

?MAM CEVAD'IN (a.s.) ?LM? M?RASI

?MAM CEVAD (a.s.) VE ?RAN ??ALARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)