• Nombre de visites :
  • 1237
  • 6/6/2011
  • Date :

73 F?rka Hadisi-2

73 f?rka hadisi

Kurtulu? F?rkas? Hangisidir?

Yetmi? üç f?rka hadisinin rivayetlerinin ço?unda sadece bir f?rkan?n kurtulu? f?rkas? geri kalan f?rkalar?n cehennem ehli olduklar? dillendirilmi?tir. Bu durum hadisin içeri?i hakk?nda acaba hangi f?rka kurtulu? f?rkas?d?r sorusunu gündeme getirmi?tir. Baz? hadislerde kurtulu? f?rkas? hakk?nda iki ?zellik zikredilmi?tir:

a- el-Cemaat (Topluluk): Cemaat kelimesinden kas?t Yahudi, H?ristiyan ve ?slami olmayan di?er gruplar kar??s?nda yer alan bütün Müslümanlar veya az?nl?k kar??s?nda Müslüman ço?unluktur. Fakat bu ikisi de kabul edilemez. Zira birinci faraziyenin gereksinimi bütün Müslümanlar?n kurtulu? ehli olmalar?d?r. Bu da hadisin içeri?i ile çeli?ki arz etmektedir. ?kinci faraziye de do?ru de?ildir. Zira ço?unluk hiçbir zaman tek ba??na hak olma nedeni de?ildir. Bilakis tarih boyunca daima bunun tersi g?rülmü?tür. Yani peygam-berlerin muhalifleri ço?unlu?u olu?turuyorlard?. Nitekim Kur’an-? Kerim de insanlar?n ço?unu yoldan ç?km?? bilmekte ve Allah’u Teala Peygamberimize hitaben ??yle buyurmak-tad?r: “?nsanlar?n ço?u iman edecek de?illerdir.”[1]

Ba?ka bir yerde de ??yle buyurmaktad?r:

“Onlar?n ço?u Allah’a ?irk ko?maks?z?n iman etmezler.”[2]

“Lakin insanlar?n ço?u bilmezler.”[3] “Kullar?m içinde ?ükredenler azd?r.”[4] ve benzer ayetler bu iddiay? dillendirmektedir.

Bunun d???nda ço?unlu?un ?lçüt olmas? pratikte de sorunlara neden olur. Zira mezhepler ve f?rkalar tarihi boyunca ço?unluk ve az?nl?k de?i?im g?stermi?tir.

b- Benim ve Ashab?m?n Gitti?i Yol: Bu tabir ?slam dini ve ?eriat? d???nda ba?ka bir ?eye delalet etmemektedir. Dolay?s?yla kurtulu? f?rkas?n? tan?ma ?lçüsü olamaz. Zira her f?rka sahip oldu?u y?ntemi ?slam ?eriat?na ve peygamber sünnetine uygun bilir. Nitekim el-Menar kitab?n?n yazar? ??yle demektedir: “Bugüne kadar kurtulu? f?rkas? yani peygamber ve ashab?n?n y?ntemiyle amel eden f?rka tespit edilememi?tir. Zira her ?slami f?rka benimsedi?i y?ntemi peygamber ve ashab?n?n y?ntemine uygun bilmektedir.”[5]

Gemi ve Kurtulu? Yolu Hadisi

Ehli Sünnet ve ?ia kitaplar?nda Peygamber Efendimizden nakledilen bir hadiste Allah Re-sulü (s.a.a)’in Ehlibeyti kurtulu? gemisi olarak zikredilmi?tir. Hâkim Mustedrek kitab?nda Ebuzer’den bu hadisi ??yle rivayet etmektedir: “-Elini Kâbe’nin duvar?na dayayarak- Dedi ki: peygamberin ??yle buyurdu?unu i?ittim; Muhakkak ki Ehlibeytim Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, sak?nan bo?ulur.”[6]

“Peygamber Ehlibeytinin Nuh (a.s.)’?n gemisine benzetilmesinin nedeni ?udur; onlar? seven, onlar? büyük bilen ve Ehlibeyt âlimlerinin hidayetlerinden yararlanan herkes Hakka muhalefet etme karanl???ndan kurtulur. Onlardan yüz çeviren herkes ilahi nimetleri inkâr denizinde bo?ulur ve tu?yan kas?rgas?nda helak olur.”[7] 

Sakaleyn ve Kurtulu? Yolu Hadisi

Gemi hadisinin d???nda Sakaleyn hadisi de ?slam’?n mütevatir rivayetlerinden biridir ve kurtulu? yolunu g?stermektedir ki bu da peygamber Ehlibeytine tabi olmakt?r. Ehli Sünnet âlimlerinden biri olan el-Hafez Hasan bin Muhammed Sem?ani (?. 650 h.k.) el-?ems el-Munire adl? eserinde ümmetin ihtilaf? hadisini naklettikten sonra Müslümanlar?n peygamberden kurtulu? için tabi olmalar? gereken f?rkay? kendilerine g?stermesini istediklerini ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) de ??yle buyurdu?unu nakletmektedir: “Ben size iki ?ey b?rak?yorum. Onlara tutundu?unuz sürece benden sonra asla sap?tmazs?n?z. Biri Allah’?n kitab? di?eri Ehlibeytimdir. Her ?eyden haberdar olan latif bana bildirdi ki bu ikisi havuzun ba??nda benimle bulu?uncaya kadar birbirinden ayr?lmayacakt?r.”[8]

Rabbani Gulpeygani


[1] Yusuf, 103.

[2] Yusuf, 106.

[3] Yusuf, 21.

[4] Sebe, 13.

[5] El-Menar, C. 8, s. 221–222.

[6] El-Mustedrek Ala Sahiheyn, C. 3, s. 151.

[7] El-Sevaik el-Muherekeh, s. 151, el-Muhammediye s. 9, Buhus fil-Millel vel-Nehl C. 1, s. 32.

[8] Buhus fil-Millel vel-Nehl, C. 1, s. 32–33.

73 F?rka Hadisi-1

Hadisin Do?rulu?u

K?rk Hadis Nakletmenin Sevab?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)