• Nombre de visites :
  • 1176
  • 6/6/2011
  • Date :

?mam Ali-ul Naki (as)n?n ?badî Siresi-2

imam ali-ul naki (as)n?n ibadî siresi

H?rz? (Muskas?)

?mam Muhammed Takî (a.s)’?n h?rz? (muskas?) ??yleydi:

“Ey nur, ey burhan, ey mubin (a?ikar), ey munir (ayd?nlatan), ey Rabbim! Beni zaman?n ?er ve âfetinden koru; senden, sûra üflendi?i gün (k?yamet günü) kurtulu?u diliyorum.”[1]

Resulullah (s.a.a) ?le Fat?ma (a.s)’?n Kabirlerini Ziyaret Etmesi

Abdullah bin Zerin diyor ki:

“Ben Medinet’ur- Resul’a yak?nd?m; Ebu Cafer (?mam Muhammed Takî) (a.s)’?n her gün ??le vakti camiye geldi?ini, caminin avlusunda piyade oldu?unu, Resulullah (s.a.a)’in kabrine do?ru gitti?ini, ona selam verdi?ini, sonra Fat?ma (a.s)’?n evinin bulundu?u yere d?ndü?ünü ve ayakkab?s?n? ç?kararak orada namaza durdu?unu sürekli g?rüyordum.”[2]

Muhrim ?ken G?lgeden Kaç?nmas?

Kas?m bin Saykal diyor ki:

“Ben, ?mam Muhammed Takî (a.s) kadar hacda g?lgeden kaçan bir kimse g?rmedim. O muhrim (ihraml?) oldu?unda, kecavenin kubbesi (?rtüsü) ve iki dire?ini ç?karmalar?n? emrediyordu.”[3]

Mina’da Yaya Yürümesi

Ali bin Mehziyar diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s)’?, (kurban bayram? günü) kurban kestikten sonra cemreye (?eytana) ta? vurmas? için yaya olarak yürüdü?ünü ve daha sonra bine?e bindi?ini g?rdüm. Yine Mina mescidinin kar??s?na ula?t???nda onun piyade olarak yürüdü?ünü g?rüyordum.”[4]

Beniha?im’in Yerinde Yürüme?i Sevmesi

Ashab?ndan baz?lar? ??yle demi?tir:

“?mam Muhammed Takî (a.s), Mina mescidinin az ilerisinde bine?inden a?a?? indi. Ali bin Hüseyin (a.s)’?n cemreleri (?eytanlar?) ta?lad??? yerde cemreye ta? atmas? için oraya do?ru y?neldi. Ben: “Can?m sana feda olsun, neden burada indiniz?” diye sordum.

?mam (a.s) cevaben buyurdular ki:

“??te buras? Ali bin Hüseyin (a.s) ve Beniha?im’in (cemreyi) ta?lad?klar? yerdir. Ben onlar?n (bineklerden) indikleri yerde yürümeyi seviyorum.”[5]

Tavaf Etmesi

Ali bin Mehziyar diyor ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s)’?n, ziyaret gecesi Nisa tavaf?n? yapt???n?, ?brahim’in makam? arkas?nda namaz k?ld???n?, daha sonra zemzem suyuna girdi?ini, Hacer’ül- Esved taraf?ndaki kovayla mübarek eliyle su g?türdü?ünü, ondan biraz içerek bir miktar?n? da bedenine serpti?ini g?rdüm. Daha sonra yine zemzem suyuna girdi. Ashaptan biri de ?mam (a.s)’?, sonraki y?l yine ayn? amelleri yaparken g?rmü? oldu?unu bana s?yledi.”[6]

Veda Tavaf?

 Ali bin Mehziyar diyor ki:

“Hicri 215’de ?mam Muhammed Bak?r (a.s)’?n, güne? yükseldikten sonra Allah’?n eviyle vedala?t???n?, Kabe’yi tavaf etti?ini ve her turunda Rükn-ü Yemani’ye elini sürerek onu ziyaret etti?ini g?rdüm...

Hicri 217’de de geceleyin Allah’?n eviyle vedala?t???n? ve her turda Rükn-ü Yemani ve Hacer’ül- Esved’e elini sürerek ziyaret etti?ini g?rdüm...”[7]


[1] - Mecma’ud- Da’vat, S. 60.

[2] - ?sbat’ul- Hudat, C. 6, S. 170, H. 6.

[3] - Kâfî, C. 4, S. 435, H. 3.

[4] - Kâfî, C. 4, S. 486, H. 5.

[5] - Kâfî, C. 4, S. 586, H. 5.

[6] - Kâfî, C. 4, S. 43, H. 3.

[7] - Kâfî, C. 4, S. 532, H. 3.

?mam Ali-ul Naki (as)n?n ?badî Siresi-1

?MAM AL? NAK? (as)'IN KISACA HAYATI

?MAM HAD? (AS)

?MAM AL? NAK? (as)

?MAM AL? NAK?(AS) HAKKINDAK? SORU VE CEVAPLARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)