• Nombre de visites :
  • 2070
  • 11/4/2011
  • Date :

ÖZEL AÇIDAN HZ. MEHDİNİN (A.F) ZUHURU

özel açidan hz. mehdinin (a.f) zuhuru

Şia ve Ehl-i Sünnet kanalıyla Resul-i Ekrem"den (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarından Hz. Mehdi"nin (a.s) zuhuruyla ilgili, onun Peygamberimizin soyundan olduğuna ve kendi zuhuruyla beşerî toplumu gerçek kemale erdireceğine ve topluma manevi hayat vereceğine[62] dair sayısız hadislerin yanı sıra, onun bizzat Ehl-i Beyt imamlarının on birincisi İmam Hasan Askeri"nin (a.s) oğlu olduğuna [63] ve doğumundan sonra uzun süre gizli yaşadıktan sonra zuhur edeceğine ve dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracağı hususunda bir çok hadisler nakledilmiştir.

[59] - Bihar-ül Envar, c.51, s.342 ve 343-366. Muhammed b. Hasan Tusi"nin "El Ğiybe" kitabı, ikinci baskı, s.214-243. İsbat-ül Hüdat, c.6 ve 7.

[60] - Bihar-ül Envar, c.51, s.360-361. Şeyh Tusi"nin "El Ğiybe" kitabı, s.242.

[61] - Fusul-ul Mühimme, s.271.

[62] - Örneğin: İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:

"Kâimimiz kıyam ettiğinde, Allah elini bütün kullarının başına kor. Onun vasıtasıyla akıllarını toplar ve böylece akılları kamil olur." (Bihar-ül Envar, c.52, s.328 ve 336)

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlim yirmi yedi harftir. Bütün peygamberlerin getirdikleri, sadece iki harftir. Bugüne kadar halk, iki harften fazlasını tanımamışlar. Bizden olan Kaim kıyam ettiğinde, diğer yirmi beş harfi çıkarır ve halk içerisine yayar ve iki harfi de diğerleriyle birleştirir. Böylece yirmi yedi harfi yayar." (Bihar-ül Envar, c.52, s.336)

285- Örneğin: İmam Ali İbn-i Musa er-Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "...Benden sonraki imam, oğlum Muhammed"tir. Muhammed"ten sonra oğlu Ali"dir. Ali"den sonra oğlu Hasan"dır. Hasan"dan sonra oğlu Hüccet-i Kaim"dir. Gıybetinde beklenilir, zuhur ettiğinde itaat olunur. Dünyanın bir günden fazla ömrü kalmasa bile, Allah, o günü o kadar uzatır ki Hazret zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun. Ama ne zaman geleceğini söylemek, kıyametin ne zaman olacağını haber vermeye benzer. Babam babasından, o da babalarından ve böylece Hz. Ali"den (a.s) naklen şöyle buyurmuştur: Peygamber"den (s.a.a) "Ey Resulullah, soyundan Kâim olan ne zaman zuhur edecek?" diye sorulduğunda şöyle buyurdu: "Onun zuhuru kıyamete benzer. Allah"tan başkası onun vaktini belirtemez. Bu yeryüzü ve göğe ağır gelir. Size ancak aniden gelir." (Bihar-ül Envar, c.51, s.154)

Sıfr b. Ebu Delef, Hz. İmam Cevad"ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum diyor:

"Benden sonraki İmam, oğlum Ali"dir. Onun emri, benim emrim, sözü benim sözüm, ona itaat bana itaattır. Ondan sonraki imam, oğlu Hasan"dır. Onun emri, babasının emri, sözü babasının sözü, ona itaat, babasına itaattır." Sonra imam sustu. Söyledim. "Ey Resulullah"ın torunu, Hasan"dan sonraki imam kimdir?" Hüngür hüngür ağladıktan sonra şöyle buyurdu: "Hasan"dan sonraki, hakla kıyam eden ve zuhuru beklenilen oğlu, Kâimdir." (Bihar-ül Envar, c.51, s.158)

Musa İbn-i Cafer Bağdadi diyor ki, Hz. İmam Hasan Askeri"nin (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: "Benden sonra, yerimde oturacak imam hakkında ihtilafa düştüğünüzü görür gibiyim. Ama biliniz Resulullah"tan (s.a.a) sonra imamları kabul edip yalnız oğlumun imametini inkar eden birisi, Allah"ın bütün peygamberlerini ve elçilerini kabul edip Muhammed"in peygamberliğini inkar edene benzer. Resulullah"ı inkar eden bütün peygamberleri inkar etmişe benzer. Çünkü sonuncumuza itaat etmek, ilkimize itaat etmek gibidir. Sonuncumuzu inkar etmek, ilkimizi inkar etmek gibidir. Evet oğlum gaybete çekilir. Allah"ın koruduğu kimseden başka, bütün halk gaybet döneminde şüpheye düşer." (Bihar-ül Envar, c.512, s.160)


ON İKİNCİ İMAM

Gaybet Döneminde vuku bulacak Alametler

ZUHUR ZAMANI

MEHDİ’NİN zuhurUNUN ALAMETLERİ

zuhur ve Adalet

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)