• Nombre de visites :
  • 1648
  • 3/1/2011
  • Date :

İbni Fahd-i Hilli (ra)-1

ibni fahd-i hilli (ra)

Ahmet B. Muhammed B. Fahd-i Hilli

[Ö. H/841, M/1420]

DOĞUM YERİ VE ÇOCUKLUĞU

Hicri 757 yılında artık Moğolların vahşice saldırıları durmuştu. Ancak vurdukları yaraların yerleri henüz kapanmamıştı. Şehirler yakılıp, yıkılmış, insanların malları yağmalanmıştı. Hille bu saldırılardan bir zarar görmemişti. Hille şehri Şia sultanları Al-i Mezid hanedanı tarafından kurulmuş ve hicri 548'e kadar da Al-i Mezid sultanlarının kontrolü altında bulunuyordu. Daha sonraları şehrin hâkimiyeti Abbasi ve Al-i Celayir padişahlarının eline geçti.

Hille şehrinde, Şeyh Şemsuddin Muhammed b. Fahd Hilli'nin sade ve maneviyat dolu evinde bir çocuk dünyaya geldi. Babası ona Ahmet ismini verdi. İbni Fahd-i Hilli, 84 yıllık ömrünün 56 yılını Hiile'de Celayiran padişahlarıyla geçirdi. Ahmet yavaş yavaş büyüyordu. Şefkatli anne ve babasının kucağında ilahi ahkâm ve şeriat ruhuyla büyüyordu. Ahmed (r.a), artık büyümüş ve Hilleli diğer çocuklar gibi okul çağına gelmişti. Okuma ve yazmayı öğrendikten sonra dini eğitim için Hille havzalarının birinde eğitime başladı. İlme duyduğu alakadan dolayı gün geçtikçe ilerliyordu. Kısa bir zaman zarfında Hile semalarında büyük bir fakih olarak parladı.

İBNİ FAHD-İ HİLLİ'NİN (R.A) ÜSTATLARI

Ahmed b. Fahd-i Hilli (r.a) yıllarca büyük üstatlar önünde diz çökerek ilim ve marifet öğrendi.

O, üstatların yanında ilim öğrenmenin yanı sıra nefsini de terbiye ediyordu. Nefis tezkiyesi ve maneviyatta büyük mesafeler yollar katederek Şia'nın büyük arifleri arasında yer aldı. Allame Tabataba'inin İrfan üstadı Allame Mirza Ali Gazi Tabatabai ve birçok büyük âlim İbni Fahd-i Hilli'yi şöyle övmüşlerdir: "Tarihte, Seyyid b. Tavus, Ahmed b. Fahd-i Hilli ve Seyyid Mehdi Behru'l Ulum irfanda Tevhid-i Temekkün makamına ulaşmıştır."

İbni Hilli birçok büyük fakih ve âlimlerden istifade etti. Üstatlarından bazıları:

1-Ali b. Muhammed b. Hazan-i Hairi (r.a)

2-Şeyh Ahmed b. Mutevvici Behrani (r.a)

3-Ziyauddin Ebu'l Hasan Ali b. Muhammed b. Mekki (r.a), Şehid Ev-vel'in oğlu.

4-Ali b. Yusuf b. Abdülcelil Neyli (r.a)

5-Bahauddin Ali b. Abdülkerim b. Abdülhamid Nessabe (r.a)

6-Seyyid Cemaleddin b. A'arac-i Hüseyni (r.a)

7-Fazil-i Miktad (r.a)

8-Celaleddin Abdullah b. Şerefşah (r.a)

9-Hüseyin b. Ebu'l Hasan Deylemi (r.a)

10-Nizameddin Ali b. Abdülhamid Neyli (r.a) [1]

İBNİ FAHD-İ HİLLİ'NİN (R.A) ÖĞRENCİLERİ

O dönemlerde Hille Havzasının büyük isimlerinden olan İbni Fahd-i Hilli (r.a) öğrenci yetiştiriyordu. İbni Fahd Hilli'nin öğrencileri:

1-İbni Teyy (r.a)

2-İbni Aşeri (r.a)

3-Ahmed b. Muhammed Behrani (r.a)

4-İbni Raşid-i Katifi (r.a)

5-Şeyh Şemsuddin Muhammed Hulani Amuli (r.a)

6-Zahiruddin b. Ali İnasi-i Amuli (r.a)

7-Ali b. Hilali Cezairi (r.a)

8-Ali b. Fazl b. Heykil (r.a)

9-Seyyid Muhammed b. Fellah Musevi Huyizi (r.a)

10-Şeyh Muhammed Nurbahşi (r.a) [2]

11-Şeyh Muflih b. Hasan Samiri (r.a)

12-Şeyh Abdussami b. Feyyaz Esedi (r.a)


[1]-Reyhanetu'l Edeb, c.5, s.193.

[2]-Tabakat'u Ayanu'ş-Şia, c.4, Altıncı Asır.

Muhakkik Hilli (ra)-2

ALLAME HİLLÎ

Seyit Ahmet Bin Tâvûs

AHMED BİN ALİ NECAŞÎ

ŞİA MEZHEBİNİ TANIYALIM

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)