• Nombre de visites :
  • 13827
  • 20/11/2010
  • Date :

TEŞRİH VE MUHAKEME

teşrih ve muhakeme

Eder adı: Muhammedoğulları Tarihinde TEŞRİH VE MUHAKEME

Yazar: Kadı Behlül Behçet Efendi

Yayınevi: Kevser Yayınları

Ayetullahi'l-Uzma Necefî'nin takdimi

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'a hamd, Resulullah ve Ehlibeyti'ne salât ve selâmdan sonra...

"Âl-i Muhammed Tarihinde Teşrih ve Muhakeme" kitabı çok faydalı kitaplardan biridir. Bu kitap, Resululla-h'ın Ehlibeyti'nin (hepsine selâm olsun) hak üzere olduğunu ve mazlumiyetini ispatlamada anlaşılır ve akıcı bir beyanla yazılmış en güzel, kısa ve eşsiz bir eserdir.

Bu kitap defalarca basılmış, fakat gördüğü yoğun il-giden dolayı kısa bir zamanda baskısı tükenmişti. Bu nedenle, Meşhed Firdevs Kitapevi Müdürü Aga Mirza Nasrullah Mehrhan tekrar bunu basmak istemiş ve bu naçiz kuldan, saygıdeğer yazarın hayatını kısaca yazmamı rica etmişti. Bu amaçla hemen aşağıdaki kısa açıklamayı kaleme aldım.

Yazarın Hayatı

Adı ve Soyu

Kadı Sinan'ın oğlu, "Buğyetu'l-Fakih" kitabının yazarı Kadı Muhammed'in oğlu, Muhlis diye meşhur olan Kadı Muhammed'in oğlu, Saadet diye bilinen Kadı Muhammed'in oğlu, Behlül Behçet Efendi diye meşhur olan Kadı Muhammed'in soyu, kendisinin dediğine göre, meşhur sahabe Ebu Eyyub-i Ensarî'ye ulaşmaktadır.

Üstadları ve Hocaları

Yazar aklî ve naklî ilimlerde ve irfanda üstün bir kişiydi. Fıkıh ilmini babası Kadı Muhammed Saadet'ten ve Şeyh Necibuddin Zengezorlu'dan almış, aklî bilimleri Şeyh Muhammed Şeyhu'l-İslâm'dan ve Şeyh Muhammed Kadı-zade'den öğrenmiştir.

İrfanda Molla Siracuddin Nakşibendî'nin gidişatını beğenmiş ve onun tarikatını izlemiştir. Ha-keza babası Kadı Muhammed Saadet'ten, Seyyid Ebu'l-Hû-da Seyyadî Rufaî'den ve İstanbul'un Şeyhu'l-İslâm'ından hadis rivayet etme icazeti almış, Sihah-ı Sitte ve diğer hadis kitaplarını onların icazetiyle nakletmiştir.

Ben yazarla birkaç defa görüştüm. İran'a yaptığı yolculukta birkaç defa Tebriz ve Hemedan'da onu gördüm; gerçekten de kendi emsallerinden üstün, çeşitli dallarda yetenekli ve dinî münazaralarda çok güçlü bir kişiydi. Kadı Behlül benden Şia'nın hadis kitaplarını nakletmek için icazet istedi; ben de ona icazet verdim ve ondan Ehlisünnet'in nebevî hadis kitaplarını nakletme hususunda ayrıntılı bir icazet aldım.

Mezhebi ve Tarikatı

Yazar ilk önceleri Hanefî mezhebinden olup fikıhta Ebu Hanife'ye uyuyordu. Fakat son zamanlarda Hanefiliği bırakarak Şafiî tarikatını seçti ve ömrünün geri kalan kısmını bu mezhepte geçirdi. Tarikatta, silsilesi Şeyh Baha-uddin Nakşibendî'ye ulaşan Nakşibendî tarikatını izledi.

Eserleri

Yazar kendisinden geriye birçok eser bırakmıştır. Elinizdeki Âl-i Muhammed (s.a.a) Tarihi bu eserlerden sadece biridir ve onu meşhur eden eserin de bu kitap olduğu söylenebilir. Gerçekten eşine az rastlanır bu kitabı çok insaflı bir şekilde kaleme almıştır.

Yazar, Şerh-u Akaid-i Ömer Nasefî, Miet-u Yevm (Yüz Gün), Sıffin Vakıaları, Mirasla İlgili Bir Risale, İr-şad-ı Hamzevî, Hücr b. Adiy (O, Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) ashabındandır; yazar onun hayatını ve nasıl şehit edildiğini kaleme alınmıştır), Beyzavî Tefsirine Haşiye, dinî münazaralarda el-Vedud ve'n-Nekud kitabı,

Hz. Fatıma'nın evinin kapısının yakılma olayına değinen Ehlisünnet ulemasının isimleriyle ilgili bir risale (yazar bu risaleyi bu naçiz kulun ricası üzerine yazmıştır), Nakşibendî Tarikatının Şartları Risalesi, Ayağa Meshetmenin Gerekliliği Hususunda Risale, Azerbaycan Eserleri, Tevhid Kelimesinin Ha-rekeleri, Demokrasî, İtidal ve diğer ekoller hakkında yazdığı risale gibi birçok eser kaleme almıştır.

Yazar Zengezor ahalisindendi. Birkaç defa İstanbul'a, bir defa Mısır'a, Bağdad'a, Buhara'ya ve İran'a yolculuk yapmıştır. Bir defa hac ziyaretine gitmeye muvaffak olmuştur. Çok değerli, temiz, mert, güzel ahlaklı ve güler yüzlü bir kişiydi. Dolgun, güzel bir çehresi ve tatlı beyanı vardı.

1288 yılında Zengezor şehrinde dünyaya gelmiş ve bazı emin kişilerin rivayetine göre 1350 yılında da vefat etmiştir. Onun katledildiği de söylenmektedir. Bahauddin, Abdullah ve Ali isminde üç oğlu ve Fatıma isminde de bir kızı vardı. Yüce Allah'tan tüm hayır ehlinin ve din davetçilerinin muvaffak olmalarını niyaz ediyorum.

Şehabuddin Hüseynî Necefî el-Maraşî


HACC AMELLERİ

İslamî Bir Devlet İstiyoruz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)