• Nombre de visites :
  • 2033
  • 28/2/2010
  • Date :

Kuran’daki Apaçık İmam  Hz. Ali (as)’dir 2

imam ali

  c) Ammar bin Yasir hazretleri dedi ki: Müminlerin Emiri Hz. Ali (as) ile beraber giderken, karıncalarla dolu bir vadiye vardık. Ben ona: Ey Müminlerin Emiri, Allahın yarattıklarından bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi mevcut olduğunu bilen birini bilir misin? diye sordum. Hz. Ali şöyle cevap buyurdu: Evet, ben bir kişiyi tanırım ki  bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilir.  Ben dedim ki: O kişi kimdir? Buyurdu ki: Ey Ammar, Yasin süresindeki (12.Ayet) “Biz, her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayetini okumadın mı? Dedim ki: Evet ey mevlam. Bunun üzerine Müminlerin Emiri şöyle buyurdu: İşte o apaçık İmam, benim. (Karıncaların sayısını, içlerinde kaç erkek ve kaç dişi olduklarını ben bilirim)

Kaynaklar:

1.       Allâmet İbn-i Hasneviyye el-Hanefi “Dür’ül Menâkıb” S.4

2.       Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi  “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, s.77

3.       Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515

4.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran bas.1415 c.5, s.7

5.       Hüseyn bin Ahmed el-Hüseyni “Tefsir-i İsne Aşar” Tahran 1. bas.1363 c.11, s.62-63 (farsça)

6.       Hüccet’ül İslam Muhammed Taki Şerif “Sahifet’il Ebrâr” c.1, s.113

7.       El-Hatip Şeyh Muhammed Ridâ el-Hakîmi “Selüni kable en Tefkudûni”  C.2, S.160-161;

8.       Şazan bin Cibril el-Kummi “er-Ravda” S.2,

9.       Şazan bin Cibril el-Kummi “el-Fedâil” S.98;

10.   el-Meclisi “Bihâr’ül Envâr” C.40, S.176 Hadis No: 57;

11.   es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.133;

12.   Şeyh Cafer en-Nakdi “Envâr’ül Aleviyye” S.89

13.   es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214

14.   Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali” S.145

15.   Şeyh Ali en-Nimâzi “Müstedrek Sefinetül Bihâr” C.10, S.153

16.   Er-Ravda fil Mucizât vel-Fedâil S.119

17.   es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.2, s.88-89

18.   Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.227-228

19.   Et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.8, S.104; C.14, S.471; C.20, S.220

20.   Merkez el-Mustafa  “Ba’d Kerâmet Emirül Müminin ve Mucizâtihi” S.1325

imam ali

  d) Ebu Zer  dedi ki:  Karıncalarla dolu bir vadiden geçiyorduk. Hz.Ali’ye: “Tenzih ederim bunların sayısını bilene” dedim. Bana dedi ki: “Öyle deme!  Bunları yaratana, de. Ben Allahın izniyle bunların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilirim”

Kaynaklar:

1.       Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, S.77;

2.       Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekaik ve Bahr’ül Garaib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.63 

3.       es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhân fi-Tefsir-i Kurân” Tahran bas.1415 c.5, s.7

4.       eş-Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Hasan et-Tusi’nin ‘Misbâh’ül Envâr’

5.       Hüccet’ül İslam Muhammed Taki Şerif “Sahifet’il Ebrâr” c.1, s.109

  6.       Yunus Ramadân “Buğyet’üt Tâlib Fi Marifeti Ali Bin Ebi Tâlib” S.401 Müesseset’ül A’lemi lil Matbuât H.1413 Beyrut Bas.

7.       es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.132-133

8.       Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali” S.145;

9.       es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.490

10.   es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214

11.   et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.8, S.104

12.   Merkez el-Mustafa “Ba’d Ma Vüride Fi Esmaullahi Teala” S.7

13.   Merkez el-Mustafa “MM. Ba’d Kerâmet Emirül Müminin ve Mucizâtihi” S.1325

14.   Merkez el-Mustafa “Ebi Zer el-Gaffari Ridvânullâhi Aleyhi” S.349


Kuran’daki Apaçık İmam  Hz. Ali (as)’dir 1

İmam Ali ve Ailesi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)