• Nombre de visites :
  • 1657
  • 19/10/2009
  • Date :

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 3

imam mehdi
                                                                                                                                   Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 1
                                                                                                                                   Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 2

c) Zerdüştilerin dini kitaplarından olan “Zend”de ise şöyle yazılmıştır: “O zaman, iyilik ilahları tarafından büyük bir zafer gelecek ve kötülük ilahları yıkılacak, kötülük ilahlarının iktidarları yeryüzündedir, gökte hiç bir sultaları yoktur; iyilik ilahlarının zaferinden ve kötülük ilahlarının soyu yok edildikten sonra, alem asıl saadetine ulaşacak ve Adem oğulları mutluluk tahtına oturacaklar.”(1)

d) Tevrat’ı oluşturan beş kitaptan biri olan “Tekvin Kitabı”nda da, Hz. İsmail Peygamberin soyundan gelecek olan on iki imamdan aleyhum’us-selâm bahsedilir: Mezkur kitapta şöyle yazılmıştır: “Ve İsmaile gelince, seni işittim; işte, onu mubarek kıldım, ve semereli edeceğim, ve onu ziyadesiyle çoğaltacağım; on iki beyin babası olacak, ve onu büyük millet edeceğim.”(2)

     Biliyorsunuz ki, son kurtarıcı olan Hz. Mehdi (a.s) Hz. Hz. Resulullah (s.a.a)'ın kendinden sonraki halifeleri olduğunu açıkladığı on iki imamın on ikincisidir. Bunu, Hz. Resül'ün ileride nakledeceğimiz beyanlarında göreceğiz. Dolayısıyla  Tevrat'ın Tekvin kitabında geçen bu beyan, Hz. Resül'den gelen Hz. Mehdi ile ilgili beyanları aynen tastik etmektedir. O halde bu açıklama Hz. Mehdi (a.s)'ı da içermekte ve geleceğini muştulamaktadır. Kaldı ki semavi kitaplarda bizatihi Hz. Mehdi (a.s)'ın dönemini muştulayan daha açık beyanlar da mevcuttur. Örneğin, Kitabı Mukaddes'in Eski Ahit'in İşaya bölümünün 11. babında şöyle geçmektedir:

e) "Ve Yessenin kütüğünden filiz çıkacak, ve kökünden bir fidan meyve verecek. Ve RABBİN Ruhu, hikmet ve anlayış ruhu, öğüt ve kuvvet ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu onun üzerinde kalacak. Ve onun zevki RAB korkusunda olacak; ve gözlerinin gördüğüne göre hükmetmeyecek, ve kulaklarının işittiğine göre karar vermeyecek; fakat fakirlere adaletle hükmedecek, ve memleketin hakirleri için doğrulukla karar verecek; ve dünyaya ağzının değneğile vuracak; kötüyü dudaklarının soluğu ile öldürecek. Ve belinin kuşağı adalet, ve kalçalarının kuşağı sadakat olacak. Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek. Ve inekle ayı otlanacak; onların yavruları birlikte yatacak; ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynayacak, ve sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğu üzerine koyacak. Bütün mukaddes dağımda zarar vermeyecekler ve helâk etmeyecekler; çünkü sular denizi nasıl kaplıyorsa, dünya da RAB bilgisi ile dolacak.

Ve o gün vaki olacak ki, kavmlar için bayrak olarak durmakta olan Yessenin kökünü milletler arıyacaklar, ve onun rahat ettiği yer izzetli olacak."(3)

     Görüldüğü üzere, Tevrat'a geçen bu metin açıkca Hz. Mehdi (a.s)'ın dönemini muştulamaktadır. O dönemde Hz. Resulullah (s.a.a)'ın da belirttiği gibi, hakiki adalet ve tam bir emniyet ortamı sağlanacaktır. Zaten bu ibaret de ondan gayrisini muştulamamaktadır. Yine de bu metinde geçen cümleler üzerinde kısaca durmakta yarar vardır.

      Metnin birinci cümlesinde geçen "Yasse" kelimesi İbrani'ce bir kelimedir. Her ne kadar metinde bu kelime özel isim gibi sunulmuşsa da İbranice'de yüce anlamına gelmektedir. Buna göre, birinci cümlenin asıl anlamı: Ve Yüce kötükten filiz çıkacak, ve kökünden bir fidan meyve verecek" olur. Zaten Hz. Mehdi (a.s) da soy açısından en yüce ve şerefli soy olan nübüvvet ağacının mübarek bir fidanıdır. Nitekim, Allah Teala'nın: "Allah'ın, temiz bir kelimeyi; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan Rabbinin izniyle her zaman meyve veren temiz bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor. Çirkin bir kelime de, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. " (4) ayetlerinde geçen temiz kelime ile benzetildiği temiz ağaç, hem Ehl-i Beyt, hem de Ehl-i Sünnet kanalından nakledilen bazı hadislerde, Hz. Resul-ü Ekrem ve onun pak soyuna tatbik edilirken, çirkin kelime ile benzetildiği çirkin ağaç da Beni Umeyye soyuna tatbik edilmiştir.

---------------------------------------------------------------

(1) - Age. s.238.

(2) - Kitabı Mukaddes, Tekvin Kitabı 17. bab s. 20.

(3) - Kitabı Mukaddes, İşaya bölümü 11. bab s. 675, 676.

(4) - İbrahim/24, 25, 26

 

DEVAMI....

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)