• Nombre de visites :
  • 1381
  • 2/6/2011
  • Date :

?mam Ali-ul Naki (as)n?n ?badî Siresi-1

imam ali-ul naki (as)n?n ibadî siresi-1

Namaz?

Allame Meclisi (r.a) rivayet etmi?tir ki:

“?mam Muhammed Takî (a.s)’?n namaz? d?rt rekatt?r. Her rekatta “Fatiha” suresi bir defa, “?hlas” suresi ise d?rt defa okunur... Namazdan sonra da yüz defa Peygamber ve âl’ine salavat getirilir. Daha sonra (bu namaz? k?lan) Allah’tan hâcetini diler.”[1]

Ay?n ?lk Gününde K?ld??? Namaz

 Ebu Cafer Muhammed bin Ali (?mam Muhammed Takî –a.s-), yeni ay girdi?inde, o ay?n ilk gününde iki rekat namaz k?lard?. ?lk rekatta bir defa “Fatiha” suresini, ay?n sonuna kadar her gün için de (yani otuz defa da) “?hlas” suresini okurdu. ?kinci rekatta ise (yine bir defa) “Fatiha” suresini, otuz defa da “Kadir” suresini okurdu. Daha sonra mümkün oldu?u kadar sadaka verirdi. ??te b?ylece o ay?n hepsinin esenli?ini sat?n alm?? olurdu.”[2]

Duas?

?mam Muhammed Takî (a.s)’?n duas? ?udur:

“Ey fani olan ruhlar?n ve çürüyen cisimlerin rabbi olan Allah, dostlar?na d?necek olan ruhlar?n itaati hürmetine senden istiyorum ki... Muhammed ve Al-i Muhammed’e salat ve rahmet edesin, nuru g?zümde ve yakini kalbimde karar k?las?n; gece ve gündüz zikrini dilime cari edesin ve iyi amelleri (yapabilme ba?ar?s?n?) bana lütfedesin.”[3]

Kunut Duas?

?mam Muhammed Takî (a.s)’?n kunutta okudu?u dua:

“Allah’?m, ba???lar?n ard arda, ihsan ve lütuflar?n pe? pe?e, nimetlerin ise tam ve kamildir (çoktur); oysa bizim ?ükrümüz az, hamd?m?z (?vgümüz) ise yetersizdir; sen ise kusurlar?n? itiraf edene ?efkatli davranmaya lay?ks?n...”[4]

Kunutta Okudu?u Di?er Bir Duas?

?mam Muhammed Takî (a.s) kunutta ?u duay? da okuyordu:

“Allah’?m, sen, say?yla evvel olmayan evvelsin; s?n?rlanmayla son olmayan sonsuzsun; bizi in?a (yoktan var) ettin, bir illetin zorlamas?yla de?il; bizi icat ettin, bir ihtiyaçtan dolay? de?il; hay?r, ihtiyar sahibi oldu?un halde bizi kendi hikmetinle yoktan yaratt?n...”[5]

Yolculuktaki Duas?

?mam Muhammed Takî (a.s) yolculukta ?u duay? okurlard?:

“Rahman ve Rahim olan Allah’?n ad?yla. Allah’?m, yolculu?a ç?kmak istiyorum, onu bana hay?rl? k?l; ak?l ve mant?k üzere olan do?ru bir yolu bana g?ster ve onu bana ilham et; azmimi istikametle beraber k?l; büyük bir nasip ve kerametle beni faydaland?r ve beni en güzel bir ?ekilde h?fz et ve koru.”[6]

Tesbihi

?mam Muhammed Takî (a.s)’?n ay?n on ikisiyle on üçündeki tespihi (zikri) ??yleydi:

“Münezzehtir O Allah ki, memleketinin halk?na (idaresi alt?nda olanlara) zulmetmemektedir. Münezzehtir O Allah ki, yeryüzü halk?n? çe?itli azaplarla muaheze etmemektedir. Tek olan Allah münezzehtir ve hamd O’na mahsustur.”[7]


[1] - Bihar, C. 91, S. 191.

[2] - Bihar, C. 91, S. 381, H. 1.

[3] - Bihar, C. 91, S. 189.

[4] - Avalim, C. 23, H. 211.

[5] - Bihar, C. 85, S. 225.

[6] - Müstedrek’ul- Avalim’il- Ulum, C. 23, S. 230.

[7] - Bihar, C. 94, S. 207.

?mam Ali-ul Naki (as)-2

?mam Ali Naki (as)nin K?sa S?zleri-2

?MAM AL? NAK? (as)'IN KISACA HAYATI

?MAM HAD? (AS)

?MAM AL? NAK? (as)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)