• Nombre de visites :
  • 1997
  • 20/6/2011
  • Date :

?mam Kâz?m (as)?n Mücadelesi-1

imam kâz?m (as)?n mücadelesi

?mam Kâz?m (as)’?n Hakim Düzene Kar?? Mücadelesinin  Boyutlar?

       ?mam hâkim düzene kar?? mübarezede de bulundu. ?rharri bu mücadelesinde ve   uygulamal?   bir metod   seçmedi, ancak nizam?n me?ru bir nizam oldu?unu bildirdi ve halk?n o düzene itimad?n? sarsmaya çal??tr.  Halk?n bir düzeni gayr-i me?ru bilmesi.o düzen için çok tehlikeli olabilir. Cünkü bir düzenin me?ru olmad???n? ispatlamak halk?n o düzene kar?? etmesini ve o düzeni devirmesi için baz? faaliyetlerde inanmas?n? sa?layabilir.

        Tarihde zikredilen Safvan b. Mahran-? Cemmal olay?n? ?rnek   olarak   g?sterebiliriz.   Safvan   ?mam   Kâz?m ?.s.)’?n huzuruna geldi?inde ?mam ona ??yle buyurdu:

      Ya Safvan, bir i?in d???nda di?er i?lerin iyi ve güzeldir. “O nedir, ey Resulullah (s.a.a.)’in o?lu?” dedi, Safvan. ?mam buyurdu:

        “Develerini Harun’a kiraya vermen.”

       Safvan “Onun geziye ç?kmas?, ava gitmesi ve benzeri ?çin develerimi ona kiraya vermedim, Mekke yolculu?u gitmesi için develerimi verdim. Hatta benim kendim bile i?e kar??mad?m, bu i? için hizmetçi tuttum; Onlar develeri g?türüp getirecekler.” dedi.

           ?mam (as) buyurdu:

       “Develerrni ona kiraya vermen sence do?ru müdür?”

        Safvan: “Evet” dedi. ‘?mam buyurdu:

         “Kira süresinin bitmesine kadar ve develerini sana geri-î verinceye kadar onlar?n ya?amas?n?, hayatta olmas?n? iste­mlisin?”

      Safvan: “Evet, isterim” dedi.

      ?mam buyurdu:

       “Onlar?n ya?amas?n?, hayatta’ kalmas?n? isteyen herkes onlar gibidir ve onlar?n saf?ndad?r. Onlardan olan herkes de cehenneme girecektir.”

         Bu olaydan sonra Safvan bütün develerini satt?. Harun bunun nedenini Safvan’dan sorunca ??yle dedi: “Ya?land?m art?k ve hizmetçiler de bu i?i iyi beceremiyorlar.”

        Harun dedi ki: “Develeri kimin emriyle satt???n? biliyorum, Musa b. Cafer senin bu i?i yapman? istedi.” Safvan “Benim Musa b. Cafer’le ne alakam var” dedi. Harun dedi ki:

       “Bu s?zleri at bir yana (beni aldatmaya çal??ma), and olsun Allah’a, e?er dürüst ve sadakatli biri olmasayd?n seni ?ldürürdüm [1].

       ?mam Kâz?m (a.s.)’?n bütün ?iiler için -?mam’?n kendi emriyle hâkim düzenle irtibatta olan ki?iler hariç- genel bir hüküm içeren her giri?imi, menfi mücadele do?rusunda gerçekle?mi?tir.

        ?mam Kâz?m (a.s.)’?n Abbasi hilafetine kar?? ba?latm?? oldu?u hareketin bir ba?ka y?nü de Ali b. Yaktin’i Abbasileriri saray?nda tutmak ve onun vas?tas?yla ?iileri zorluklardan ve mü?külattan kurtarmak idi. Ali b. Yaktin, ?mam Kâz?m (a.s.)’?n Abbasilerin saray?nda s?z ne nüfuz sahibi olan ashab?ndan biriydi. Ali b. Yaktin, Mehdi ye Harun’un zaman?nda daha çok etkili olup, bu nüfuzunu ?iilerin yarar?na kullan?yor­du.


[1] Rical-i Ke??i, s: 441.

?mam Kaz?m (as) ve Harun Ra?it-1

?mam Kaz?m (as) ?n Hayat?-1

?mam Musa Kaz?m (as) ve ?ialara Teveccühü

?mam Musa Kaz?m (a.s)’?n Ahlak?-1

?mam Kaz?m (as)’?n Annesi Hamide

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)