• VAHDET MEYİ
  • Erişti Fazl-ı Yezdânî bize evlâd-ı Hayder'den Alıp nûş eyledik vahdet meyin Sâkî-i Kevser'den....
  • ŞEHÎD
  • Değdi dudaklarım göz ufuğuna Gönlüm secde etti aşk doruğuna...
  • FIRAT'IN GÖZYAŞLARI
  • Fırat ağlıyordu Bir gece vakti, herkes çekildiğinde Fırat ağlıyordu gerçeklere Çoğunun bildiğini zannettiği...
  • YÂ ZEYNEP
  • Sen doğduğun zaman doğdu âdeta Hüzünler, Belâlar, fâni dünyâda...
  • AĞLAR
  • Hüseyn'in nohesin "Dilriş" yazanda Müselman sehlidir ki kâfir ağlar ...
  • FÂTIMA GÜL GONCALARI
  • Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım Kerbelâ fâciasın yâd ederek ağlayalım Giyelim kisve-yi mâtem karalar bağlayalım...
  • ŞEHÎD-İ KERBELÂ
  • Bu Hüseyn kim ki cihân Mecnûn, o da Leylâ'dır Bu ne cânân ki bütün canlar ona şeydâdır...
  • DİYALOG
  • Dedim ki ey Mevla bir lütuf eyle Önce bize güzel adını söyle Dedi, adım Hüseyn sibt-i Peygamber...
  • VEDA HACCI
  • Allah'ın Resülü tutup elinden Haykırdı topluma Kur'an dilinden Ali'ye verilen Kevser gölünden....
  • Kurban Bayramı
  • Bir maneviyatının filizlenen tohumuydu Hz İsmail Hz.. İbrahim in yegane oğlu
  • Kabe'de Niyaz
  • Mikat yerinden önce kefen büründük, O hal ile mahşere hazır göründük. Lebbeyklerle Kabe’ne el yüz süründük. Kerem et haccımızı kabul et Ya Rab.
  • MUHABBET
  • Tâ kâlû belâdan sevdik seviştik Bizimle ezelden yardır muhabbet Üstad nazarında ikrârı koştuk
  • Ramazan Ay'ı Nuruna
  •                   Affetmeyi sever benim İlahım, Oruçtur nefsime karşı silahım, Affeyle Allah’ım çoktur günahım   Umudum Ramazan ayların şahı, Bu ayda bağı
  • NERGİS GÜLÜ
  • Gerçekleşecektir Rabb'imin va'di Yerine gelecek enbiyâ ahdi Altüst olacaktır Şeytân'ın tahtı ...
  • SENİN AŞKIN
  • Gönül yine bir hayâle uğradıSenin aşkın beni mecnun eylediAşk eseri ciğerciğim dağladı ...
  • KİMDİR HÜSEYİN?
  •                                Kimdir Hüseyn, ki âlem ona divâne olup? Bu ne şemdir, ki canlar ona pervâne
  • SALLU ALÂ MUHAMMED
  • Sallu Alâ Muhammed Ve Alâ Al-i Ahmed Evvelunâ Muhammed Evsetunâ Muhammed Ahirunâ Muhammed Sallu Alâ Muhammed Ve Alâ Al-i Ahmed
  • LÂ FETÂ İLLÂ ALİ
  • Ol zaman "Kun" emrini fermân edende kirdigâr Sâni-i kevn u mekân, ol hâlik-i leyl u nehâr Hâme-yi kudretle tahrîr eyledi bil-iftihâr...
  • ÂL-İ MUHAMMED
  •   Âlem yüzüne saldı ziyâ Âl-i Muhammed Seyfın ş akıtıp geldi yine Âl-i Muhammed Nâdan ne bilir, dânâ bilir Âl-i Muhammed   Fe-salli alâ sâdâtinâ Âl-i Muhammed Fe-salli alâ mür ş idinâ Ş âh-ı velâyet. &n
  • PEYGAMBER'E YENİDEN BİAT
  •     Beşaret, müjde sanadır ey Resulullah Bak, Bak nasıl Hak nuru vücudumuzun doğusundan şimdi doğuyor. Bilsen ey Resulullah, Biz iffetli kadınlar yıllarca sonra senin semavî kitabını ellerimizin üstünde taşıyoruz, Muhamme
  • CENNET-ÜL BAKÎ
  •                                Hak nasib eyledi vardım bir gece Bakî' kenarında durdum bir gece
  • EHL-İ BEYT-İ RESULULLAH
  • Arş-ı İlah'ın ziyneti Âleme hakkın nimeti Peygamber'in emâneti Ehl-i Beyt-i Resûlullah Yolları Peygamber yolu Karanlık yok hep nûr dolu Nefsin değil...
  • TASVİR-İ FÂTIMÂ
  •     Bostân-ı Âl-i İmrân, zikretse Zehrâsı'nı Ağlar kamu kâmurân, fikretse nefhâsını   Bûhur-u Meryem ile, nûş ederken melekler Fâtımâ remzi ile, cûşa gelmiş felekler   Âsîye'nin alnında, Betûl yıldızı v
  • ONDANDIR İHSÂN BANA
  •     Benem ol a ş k bahrisi Denizler hayran bana Derya benim katremdir Zerreler umman bana   Kaf da ğ ı zerrem de ğ il Ay u güne ş bana kul Hak'tır aslım ş ek de ğ il Mür ş itt
  • VARLIK GÜLÜ
  •   Recep'te dünyalar nûra büründü Sedef yarılarak cevher göründü   Varlık gülü açıp Hâtem'e güldü A'lâ'dan âleme Ali verildi   Âlem gülistandır Ali gülüdür Ali'siz yaşayan âlem ö
  • MUHAMMED MUSTAFÂ'SIN
  •                      Nazargâh-ı ümmette gencine-i vefâsın Güzergâh-ı rahmette âyine-i safâsın Hazergâh-ı zulmette lem'a-yi istifâsın
  • CANSIN YA RESULALLAH
  •                                        Aşkın ile âşıklar,
  • YA ALİ
  •  Söyledi Kâbe'de kim dünyaya gözün açtı? Söyledim ol insan ki mihraptan ruhu uçtu. Söyledi Ahmed, kimi kendine kardeş etti? Dedim ol eri ki, Emin'nin yerinde yattı. Söyledi Mus
  • Mübarek Ramazan
  •                                  Manevi değerlerin arş’a yükseldiği, Bozulan nefislerin terbiye edi
  • Hilal Ramazan'a Gidiyor
  •                           Bugün cumadır, görünüyor Ramazan, Ya Rabb korkarız, dünyayı bağacak kan! Rahmet ayında, şer
  • Bİ'SET
  •                         Nûr dağı bir gece, nûra büründü Ufukta yüce bir melek göründü Rûh-ul Emîn "Oku" emriyle indi Artık ilim, artık hikm
  • Aşk nedir?
  •                                   Gizem dolu bahçede, güzel olan bir ku
  • ŞEHİD BİNT-ÜL HÜDA'YA...
  •              Tekerrür eden tarihtir diyorlar, ben insandır diyorum. İşte Zeyneb, işte Kerbela. Yezid'i mi soruyorsun? İşte Saddam. Zamanın Zeyneb'i yürüyor en önde. Meleklerin imr
  • Ey Şefkatli Allah!
  •   Ey şefkatli Allah, Meğerse senmişsin kaybettiğim! Gözümü açtım açalı; Yerde, gökte, kapıda ve bacada gördüm ki Parlayan senin nurundur. Her yer senin zuhurundur. Gördüm ki, hiçbir yer sensiz değil. Ne de güzel parıldıyor, he
  • Rahmetli İmam Humeyni’den bir şiir
  •                      Daimidir İslam Cumhuriyetimiz Olmuş umutsuz hayatından düşmanımız Zalimden kurtulduğu gün alemin Bayramımız o
  • Nisyanda Bırakmadın Beni,İsyanda da Bırakma Rabbim!
  • Bağışla beni Rabbim , tevekkülden başkası gelmiyor elimden. Başkası da yoktu ki elimde. Şimdi elimden gelenlerin hepsi Senin 'El'inde. Göremedim, bağışla beni Rabbim.  Göremedim, nice ananın karnında nice karanlıklar i&c