• Nombre de visites :
  • 2739
  • 8/5/2012
  • Date :

Hz. Ali'nin  Velayeti-2

hz. alinin  velayeti

Kur'an-ı Kerim'de  Hz. Ali'nin  Velayeti  İle İlgili Ayetler:

Ebü zer diyor: Allah'a and olsun henüz Resulullah (saa) sözünü tamamlamamıştı ki Cebrâil-i Emin nazil olup şu ayeti getirdi:

"Sizin veliniz ( emir sahibiniz ) ancak Allah, Rasul'ü ve namaz kılıp ruku halindeyken zekat ( sadaka ) veren mü'minlerdir; Allah'ın, Resul'ünün ve iman edenlerin velayetini kabul eden kimseler ( bilsin ki ) gerçekten de Allah'ın hizbi ( grubu ) galip olanlardır."

            Bu ayetlerin Hz. İmam Ali ( .a.s. ) hakkında nazil olduğu hususunda Şia ve Elli Sünnet arasında itilaf vardır. Ehl-i beyt İmamları ( Allah'ın rahmeti ve selamı onlara olsun ) tarafından bu konuda nakledilen rivayetler, bir çok mutebir Şia ve Ehli Sünnet kaynaklarında mevcuttur. Örneğin: ( El Cem'u Beyn'es Sahih-i Sitte, Sahih-i Neşai Müsned-i Ahmet, İbn-i Hacer ( Es- Savaik'ul Muhrika" adlı kitabında ) ve İbn-i Ebi'l Hadid ( Şerh-i  Nehc'ül Belağa'da nakletmiştir. )        

            1--) Bihar'ul Envar ( Müellifi, Allame Meclisi )

            2--) İsbat'ul Hudâ  ( Müellifi, Hürr-i Amuli )

            3--) Tefsir-i El Mizan ( Müellifi, Allamei Tabatabai )

            4--) Tesfir-i El Kâşif  Müellifi, Muhammed cevad  Muğanniye )

            5--) El Ğadir ( Müellifi, Allamiyei Emini ) vb. Çeşitli muteber kıtaplarda genişçe yer almıştır.

            Bu ayetlerin Hz. Ali ( a.s. ) hakkın da nazıl oluşu bir çok Ehl-i Sünnet alimi tarafından da rivayet edilmiştir. Biz sadece bu konuya değinen Ehl-i Sünnetin tefsirlerini zikrediyoruz.

            1--) Zemahşeri'nin "El Keşşaf" adlı tefsiri, c. 1, s. 649.

            2--) Tefsir-i Taberi, c. 6, s. 288.

            3--)  İbn-i Cevzi'nin yazdığı "Zâd'ul Mesir fi İlm'it Tefsir" c. 2, s. 383.

            4--)  Tefsir-i Kurtubi, c. 6, s.219.

            5--)  Tefsir-i Fahr-u Razi, c. 12, s.26.

            6--)  Tefsir-i İbn-i Kesir, c. 2, s. 17.

            7--)  Tefsir-i Nesefi, c. 1, s. 289.

            8--)  Hesekani Hanefinin yazdığı "Şevahid'ut Tenzil" c. 1, s. 161.

            9--)  Suyuti'nin yazdığı "Dürr'ül Mensur" c. 2, s. 293.

            10-)  İmam Vahidi'nin yazdığı "Esbab'un Nuzul",s. 148.

            11-)  Cessas'ın yazdığı"Ahkam'ul Kur'an" c.4, s. 102.

            12-)  Kalbi'nin yazdığı " Et-Teshil li ulum'it Tenzil",c. 1 s. 181.

            Bu hadis Ehl-i Sünnet alimlerine ait bir çok kaynaklar da mevcuttur. Daha sonra İmam Ali ( a.s. ) mın velayetiyle daha sayısız belge ve kaynaklar vereceğiz. İnanırım ki İmam Ali ( a.s. ) ilk müslüman olduğuna delillerin yeterli olduğu kanatındayım.


Hz. Ali'nin  Velayeti-1

İmam Ali ve Ailesi

Büyük yalnız...

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)