• Hz Ali'den (as) İnciler (3)
  • İdeal yöneticide ise bazı sıfatların olması gerekir, ki bu sıfatlar yönetimin kalıcı ve devamlı olmasının temel etkenlerinin başında gelirler
  • Hz Ali'den (as) İnciler (2)
  • Allah’ın, akıl ve bilgiyle donattığı, irade ve seçme silâhıyla mücehhez kıldığı kullarını doğru yola iletmeleri için seçtiği önderler aracılığıyla somutlaşan ilâhî yol göstericilik, kesintisiz ve sürekli bir ilâhî yasadır. İnsanlığın hayatına egemen olan
  • Hz. Ali'den (a.s) İnciler
  • Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk olmaz. Akıl; hayrın kaynağı, meziyetlerin en üstünü ve süslerin en güzelidir
  • Peygamberlerin Mucizeleri
  • Kur’an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı
  • Allame Muhammed Taki Caferi
  • Devrimin büyük lideri hazreti Ayetullah Hamenei hocanın gençler için yaptığı alimce ve araştırmalara dayalı konuşmalarını...
  • Allame Caferi
  • Allame Caferinin Kumda kalışından bir sene geçmeden annesinin hasta olduğu haberi geldi. Allame Caferi Tebrize doğru...
  • Allame Caferi Tahranda
  • Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi İrana döndükten sonra Tahranda ikamet edip Mervi okulunda Mekâsib...
  • Bir Allamenin Yaşamı
  • Rahmetli Allame Caferi Kum dîni okulunda iken İmam Humeyni, Ağa Şeyh Abdussamed-i Hoyi ve Ağa Şeyh Muhammed...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -4
  • Şeyhin (r.a) döneminde Şianın taklit mercilik makamını hicri 1256 yılına kadar Şeyh Musa Kaşiful Gita ardından da hicri 1262 yılına kadar kardeşi ...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -3
  • Kitabul Mekasib: Bu eser muamelat (alışveriş) hükümlerini içermektedir. Şeyh bu kitapta bazı meşhur fakihlerin görüşünü naklettikten sonra ...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -2
  • Şeyh mukaddime derslerini büyük bir ciddiyetle babasının yanında, usul ve fıkıh derslerini ise Dizfulun meşhur fakihi ve aynı zamanda amcasının ...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -1
  • Şeyhin annesi bir gece rüyasında İmam Cafer Sadıkın (a.s) kendisine altın kaplamalı bir Kuran verdiğini görür. Tabirciler bu rüyayı ...
  • Allame Bahrani (ra) (2)
  • Allame Bahranide (r.a) siyasi faaliyetlerden uzak durarak kaybolmaya yüz tutmuş Ehlibeyt (a.s) maarifini ...
  • Allame Bahrani (ra) (1)
  • Seyyid Haşim Bahrani (r.a) 11. asrın yarı dönemlerinde o zamanlarda ilim şehri olan Tublinin yakın köyü Ketketende dünyaya...
  • Ayetullah Feyz
  • Kum ilim havzası’nın tanınmış ve mümtaz şahsiyetlerinden biri de Merhum Ayetullah Uzma Mirza Muhammed Feyz’dir.
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -4
  • Vaktiyle Kum ahalisinden biri Ayetullah Bahauddini (r.a) ve çevresinden birkaç kişiyi misafirliğe davet etti. Ev sahibi ...
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -3
  • Ayetullah Bahauddin (r.a) kadirşinas biriydi. İmam Humeynîyi (r.a) devamlı methederdi ve çeşitli münasebetlerde sıkça ...
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -2
  • Babam bana bakarak dedi: Okula devam etmekte güzeldir. İster misin Kuran ile istihare edelim? Evet, dedim. Babam abdest ...
  • ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -2
  • Allame Şuşterî (r.a), tedris kürsüsünde oturarak onlarca büyük fakih ve müçtehit yetiştirdi. Birçok fakih ve müçtehit ondan rivayet ...
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -1
  • Tarih 1287 yılını göstermekteydi. Mümin ve maneviyat dolu bir ev sabaha doğru ilahi bir nur ile aydınlandı. Gadir-i Hum Bayramına ...
  • ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -1
  • İmam Alinin (Aleyhisselam) mübarek bedeni mukaddes Necef şehrine defnedildikten bir süre sonra ilim ve içtihadın merkezi ...
  • Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3
  • Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) 40 yaşına kadar Cebel Amulda yaşadı. Bu süre içerisinde hac ziyareti için Mekkeye müşerref ...
  • Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-2
  • Muhaddisi Kummi şöyle der: Muhaddislerin şeyhi Muhammed b. Hasan b. Ali Meşgari; Erdemli bir dahi, agâh ...
  • Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-1
  • Değerli fakih, büyük bir muhaddis, Şianın iftihar kaynağı sayılan ve İslam âlemine paha biçilmez eserler kazandıran Şeyhülislam ...
  • Muhammed Taki Meclisi (ra)-3
  • Muhammed Taki Meclisi (r.a) onca uğraş ve meşguliyet arasında toplumdan uzak kalmadı. Halkın irşat ve hidayeti ...
  • Muhammed Taki Meclisi (ra)-2
  • Muhammed Taki Meclisi (r.a) otuzbir yaşında Necefe hicret etti. Necef, Emir-el Mu’minin Alinin (a.s) şehri, ilim ve irfan...
  • Muhammed Taki Meclisi (ra)-1
  • Muhammed Taki Meclisi (r.a) hicri 1003de İsfahanda dünyaya geldi. Ezan ve ikamet kulağını çınlatan ilk cümleler ...
  • Şeyh Ensari ve Annesi
  • Yüce şeyh, büyük fakih ve müçtehitlerin sonuncusu olan Şeyh Ensari, annesini banyonun yanına ...
  • Üveys-i Karani -3
  • Büyük Şiâ yazarı Şeyh Müfid bu konuda şöyle yazıyor: Emir-ül Müminin Hz. Ali (a.s), Sıffine giderken Basranın ...
  • Üveys-i Karani -2
  • Resulullahın (s.a.a) irtihalinden sonra, eskiden beri İslamın zorlu düşmanlarından sayılan Ümeyyeoğulları ...
  • Üveys-i Karani -1
  • Hz. Alinin (aleyhisselam) yakın yaranındandı. Evet o, Hz. Ali (a.s) gibi büyük bir şahsiyetin güvenini kazanıp...
  • Hüseyin Kulu Hemedani (2)
  • Seyyid Ali Şuşteri buyurdular: söyleyin içeri gelsin, içeri girdiğimde Şeyh Ensari’yi öğrencilerin oturduğu ...