• Nombre de visites :
  • 2950
  • 6/4/2013
  • Date :

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)(1.Bölüm)

seyyid bahrul-ulum (r.a)

SEYYİD MUHAMMED MEHDİ B. MURTAZA TABATABAİ BURUCERDİ

 [Ö. H/1212, M/1791]

DOĞUM YERİ

Muhammed Mehdi, Seyyid Murtaza Tabatabai Burucerdi'nin oğludur. İmam Hasan (a.s) torunlarından olan Muhammed Mehdi hicri 1155'in Şevval ayında Kerbela'da ilim ehli, asil ve soylu bir ailede dünyaya geldi.[1] Muhammed Mehdi dünyaya geldiği gece babası rüyasında İsmail b. Bezi'nin (İmam Kazım, İmam Rıza ve İmam Cavad'ın (a.s.) ashabından) Seyyid Murtaza'nın (r.a) evinin üzerine tüm gökyüzünü aydınlatan bir mum koyduğunu görür. Seyyid Murtaza (r.a) gördüğü bu sadık ve doğru rüyanın aynı gecesi oğlu Muhammed Mehdi'nin doğum haberiyle sevinir.[2]

Muhammed Mehdi (r.a) çocukluğunu anne ve babasının gözetimi altında İslami ahlak ve terbiyesi ile geçiriyordu. Başlangıç ilimleri, fıkıh ve usul dersleri aldı. Ergenlik çağına geldiğinde babasının hariç (içtihat) derslerine katılarak beş yıl zarfında içtihat derecesine ulaştı.

MUHAMMED MEHDİ'NİN (R.A) ÜSTATLARI

Muhammed Mehdi (r.a) Kerbela'da birçok büyük üstadın dersinden istifade etti;

1-Muhammed Bakır Behbehani (r.a)

2-Şeyh Yusuf Behrani (r.a)

3-Muhammed Taki Necefi (r.a)

4-Mehdi Futuni Nebati Amuli (r.a)

5-Aga Mirza Ebu'l Kasım Müderris (r.a), Hikmet ve Felsefe üstadı.

6-Mirza Mehdi İsfahani Horasani (r.a); Hicri 1186'da İmam Rıza'nın (a.s) ziyaretine giderek 6 yıl o mukaddes şehirde ikamet etti. Akait ve kelam ilimlerini üstadından öğrendi ve üstadı ona "Bahru'l Ulum" lakabını verdi.

Üstadı Muhammed Mehdi'nin zekâsı ve ilmini görünce bir gün derste ona hitaben ''Kardeş sen "Bahru'l Ulûmsun" yani sen ilim deryasısın dedi. O günden sonra Muhammed Mehdi "Bahru'l Ulum" lakabıyla meşhur oldu.[3]

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A) HİCAZ'DA

Seyyid Bahru'l Ulum (r.a) hicri 1193'de Hicaz'a gitti. Orada halkın ilgisiyle karşılaştı. Hicaz âlimleri onun dersine iştirak etmeye başladı. Bu yüzden Mekke'de iki yıl ikamet etti. Güzel ahlakıyla Ehlisünnet mezhebine mensup öğrencilerin beğenisini kazandı. Öğrenciler onun derslerine katılmaya başladılar. Zamanın bütün ilimlerine vakıf olduğu için Ehlisünnet öğrencilerine kendi fıkıhlarına göre ders veriyordu. Gün geçtikçe Seyyid'in ders toplantılarına yeni simalar geliyordu. İşin ilginç yanı ise herkes Seyyid Bahru'l Ulûm'un (r.a) kendi mezhebine tabi olduğunu sanmasıydı. Seyyid iki yıl takiyye ile ders verdi.

Bu iki yıl içerisinde hac amellerinin mikat yerlerini belirledi. Seyyid'ten önce mikat yerleri tam ve kesin olarak belli değildi.

Bunun yanı sıra Kâbe'nin etrafındaki taşları değiştirip, Şia fıkhına göre secdenin sahih olduğu taşlar döşetti. Seyyid'in başarılarından biride, Mekke Cuma imamını hidayet ederek Şii olmasına vesile olmuştur.[4]

Seyyid, Mekke ikametinin sonlarına doğru kendi mezhebini açıkça ilan etti. Bu haber etrafa yayılır yayılmaz mezhep imamları Seyyid'in yanına gelerek, munazaraya başladılar. Seyyid, Ehlibeyt (a.s) ve Şialığın hakkaniyetini sağlam delillerle ispatlayarak onları hak yola davet etti.


[1]-Fevaidu'l Razevi, s.676.

[2]-Kısasu'l Ulema, s.168.

[3]-Ravzatu'l Cennat, c.7, s.204.

[4]-Mekarimu'l Asar, c.1, s.417.

Allame Bahrani (ra) (1)

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)