• Nombre de visites :
  • 1199
  • 11/11/2011
  • Date :

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-2

şeyh hürr-i amuli (ra)

Muhammed B. Hasan B. Ali B. Muhammed B. Hüseyin

[Ö. H/1104, M/1683]

3-Muhaddisi Kummi şöyle der: "Muhaddislerin şeyhi Muhammed b. Hasan b. Ali Meşgari; Erdemli bir dahi, agâh bir fakih, takvalı bir muhaddis olmakla birlikte birçok faydalı eseri olan güvenilir ve büyük bir âlimdir."

Şeyh Hürr-i Amuli'nin (ra) Üstatları

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) doğum yeri olan Meşgare'de birçok büyük üstattan faydalandı. Ayetullah Necef-i Maraşi Şeyh'in huzurundan istifade eden büyük şahsiyetleri ve ondan hadis nakletme izni alan âlimleri nakletmiştir. Biz burada onlardan bazılarını zikir etmekle yetineceğiz:

1-Hasan b. Ali (r.a), babası.

2-Şeyh Abdüsselam b. Muhammed Hürr (r.a), anne tarafından dedesi.

3-Şeyh Muhammed bin Ali (r.a), amcası.

4-Şeyh Ali bin Mahmud Amuli (r.a), babasının dayısı.

5-Şeyh Zeynuddin (r.a), Şehid-i Sani'nin oğlu.

6-Şeyh Hüseyni Zuheyri (r.a)

7-Seyyid Hasan Hüseyni Amuli (r.a)

8-Şeyh Abdullah Harfusi (r.a)

9-Seyyid Mirza Cezayiri Necefi (r.a)

10-Şeyh Ali (r.a), Şehid-i Sani'nin torunu.

Şeyh Hürr-i Amuli'nin (ra) Eserleri

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) paha biçilmez değerli eserler telif etmiştir. Ömrünü mukaddes İslam dinine, özellikle de hak Ehlibeyt (a.s) mektebine adamıştı. Çok ağır görevleri olmasına rağmen gelecek nesiller için geriye birçok ilmi eserler bırakmayı ihmal etmedi. Bu değerli eserlerden biri de gerek, âlimler gerekse müçtehitler için kaynak kitap niteliği taşıyan "Vesailu'ş-Şia" adlı eseridir. Yıllardır ilgi ile mütalaa edilen bu kitabın yanı sıra birçok değerli kitaplar da yazdı.

Onlardan bazıları:

1-el-Cevahiru's-Saniyye fi'l-Ahadisi'l-Kudsiyye

2-es-Sahifetu's-Saniyye min Ed'iyyet-i Ali b. Hüseyin

3-Tefsir'u Vesaili'ş-Şia ila Tahsil-i Mesaili'ş-Şeria

4-Hidayetu'l-Ummeti ila Ahkâmi'l-Eimme (a.s)

5-Men la Yehzaruhu'l-İmam

6-el-Fevaidu't-Tusiyye

7-Amelu'l-Amil

8-Risaletu'n fir-Reddi ala Sufiyye

9-Tevaturu'l-Kuran

10-el-Ahlak

Şeyh Hürr-i Amuli'nin (r.a) derin manalar ifade eden birçok şiiri vardır. Hakikaten o yetenekli bir şairdi. Ehlibeyt'in (a.s) methinde birçok şiirler yazmıştır. Tam olarak yirmi bin beyitlik bir şiir divanı vardır.

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) şiir sanatının tüm inceliklerine vakıftı. Örnek olarak; Ehlibeyt (a.s) hakkında yazdığı 29 kasidenin tümünde beyitler aynı kafiye ve aynı harflerle bitmektedir. Bir kasidesinde beyitlerin dört yanını tek kelimeyle çevrelemiş, bir başka kaside de kasidenin tamamını elif harfi kullanmaksızın yazmıştır. Bu şiirlerin tercümesi büyük bir uzmanlık istediği için biz sadece bir örnek zikretmekle yetiniyoruz:

Adım her ne kadar Hürr ise de ben Ehlibeyt (a.s) kölesiyim;

Onların eliyle azat olsam da yine köleliklerine dönerim.


Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-1

Muhakkik-i Saninin (ra)-1

Muhakkik-i Saninin (ra)-2

Muhakkik-i Saninin (ra)-3

Muhakkik Hilli (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)