• Düşünce Özgürlüğü
  • Bu makale, düşünce özgürlüğü için üç hususu söz konusu etmektedir: 1) Düşüncenin seçimi, 2) Düşüncenin gizlenmesi, 3) Düşüncenin açıklanması ve propaganda edilmesi.
  • İnsan ve Sanat
  • En muhteşem sanat eserini bir hayvanın önüne bırakacak olursanız, bu bir şaheser olsa bile, o hayvanda en küçük bir etki yaratmaz. Şahane bir resim tablosunu taşıyan bir kartonla mürekkebe düşmüş bir karıncanın üzerinde dolaşarak çeşitli anlamsız zikzaklar çizdiği bir diğer bir kartonun güve böceği için aynı değeri taşırlar; ikisin de aynı iştahla yer ve bitirir.
  • İslam'da Güzellik
  • Yaratılışın sanatı güzellik olduğundan, yada en azından sanatın önemli bir kısmını güzellik teşkil ettiğinden, sanatın tanınması için güzelliğin tanınması gereklidir. Öte yandan, islam'î sanat içaçıcı ve çarpıcı güzelliklerle dolu olduğu, gönülleri ferahlatıp rahatlık bahşettiği için prensiplerinin büyük ruhlar yetiştiren, beldesinin güçlü ve yetenekli sanatkarlar yurdu olan bir mektebin güzelliğe bakış açısını incelemek elbette ki yerinde ve gereklidir".
  • Zemzem Kuyusunun Tarihçesi
  • Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Bakara/158 Zemzem kuyusu, Mescidü’l-haram’da Hacerülesvedin tam karşısında Kâbe’ye 19 m. uzaklıkta yer alır. Suya bu isim “bol ve akıcı olma, Cebrâil’in konuşma sesi, akarken çıkardığı ses, şimşek sesi,
  • Recep Ayının Amelleri
  • Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir.
  • Hz. Ali'nin Çekiciliğinin Sırrı
  • Sevgi ve tutkunun sırrını henüz kimse keşfedebilmiş değildir. Yani şöyle olursa şöyle olur şeklinde beli bir formülü yoktur sevginin. Ama sevginin de elbette ki bir sırrı vardır. Sevilende öyle bir güzellik ve cazibe vardır ki seveni kendi çekim sahasına
  • Ali'nin Ali Oluşu
  • İmam Ali (a.s), Hicret'ten yirmi üç yıl önce Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kâbe'nin içinde otuzuncu Fil yılında recep ayının on üçünde cuma günü dünyaya geldi. Ondan önce Allah'ın dokunulmaz evinde dünyaya gelen bir başkası yoktur.
  • Allah'a Karşı Suizan
  • İlk suizanda bulunan varlık Şeytandır. O, Allah'ın fiilini kötü ve yanlış bildi... Rivayette şöyle geçer; Şeytan 6 bin yıl her gökyüzü tabakasında bir yıl Allah'a itaat etti ama Allah'ın fiiline kötü zanda bulunup itaat etmeyerek suçlu duruma düştü. Bu
  • İsraf ve Sonuçları
  • Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür! İsra/27
  • Namaz
  • Namaz, fâni olan şu insanoğlunun bu daracık kara parçasının sahasından uçup, kâinatı ihata eden ilâhi kudretin sahasına süzülüşüdür.
  • Ebrehe'nin Kâbe'ye Saldırısı
  • O esnada yarasaya benzer kuşlar deniz tarafında peydah oldu. Her birinin gagasında birer, pençelerinde ise ikişer taş parçası vardı.
  • El-Gaffar (cc)
  • Gafur kelimesi, sözlükte “Örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek” manasındaki gafr ( gufran, mağfiret) kökünden türemiştir. “Gaffar” sıfattır, mübalağa ifade eder.” Birinin kusurunu örten, suçunu bağışlayan” manasına gelir.
  • Ahlak Ve Tevbe
  • Ahlak özü itibari ile din, toplum ve vicdan kaynaklı olabilir. Dini ahlakta birey, kendisi, toplum ve her şeyin yaratıcısı olan bir varlığa karşı sorumludur. İyi, kötü, ahlaki sorumluluk, vicdan, özgürlük, ahlaki karar gibi kavramlarla iç içedir.
  • Öfke
  • Yüce Allah her canlının içine sinirlenmek, öfke ve kızmak gibi duyguları yerleştirmiştir. Bunlar kendi yerinde kötü duygular değillerdir, çünkü bu duygular sayesinde birey kendisini koruyabilir, tür ve aileyi muhafaza edebilir, toplumsal düzen sağlanır, d
  • Dil'in İnsan Üzerindeki Hakkı (2)
  • İnsan dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmemektedir ve hatta kendinden dahi gafildir. Ancak gün geçtikçe gözü görmeye ve kulağı işitmeye başlar. Bu gereçler aracılığıyla dış dünyadan algıladığı hususları, zihnine aktarır ve akıl gücüyle de bu aktarımlarını
  • Dil'in İnsan Üzerindeki Hakkı (1)
  • İnsan(ın kişiliği), dilinin altında saklıdır, konuştukça tanınır.... Konuya İmam Rıza’nın (a.s) bir buyruğuyla başlamak istiyorum. İmam Şöyle buyurmaktadır: “İnsan(ın kişiliği), dilinin altında saklıdır (konuştukça tanınır).”
  • Nehc'ul Belağa'nın Kur'an
  • Bu ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.”
  • Gıybet Nedir?
  • Gıybet, bir kimsenin olmadığı yerde, insanların bilmediği ve paylaşılmasından rahatsızlık duyduğu herhangi bir şeyi söylemektir.
  • Hayatın Anahtarı Ayete'l Kürsi
  • “Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve, arkalarındakini bilir. Onlar ise Dilediği kadarın
  • Kur'an'da Hayır ve Şer
  • Güzel olarak nitelenen kısım ve onun karşısında yer alan çirkin olaylar, toplumsal amaca uygunluğu dolayısıyla bu vasfı kazanan fiile bağlıdırlar. Dolayısıyla toplumsal amaç ve hedeflere uygunluğu sürekli ve kalıcı olan fiillerin güzellikleri de sürekli v
  • Kur'an Hayatımızın Neresinde?
  • Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla bilmekten öte, en önemlisi hayata aktarmak için bilmek ve bildiklerimizle de amel etmek demek
  • İnsan Uzuvlarının Şükrü
  • İnsan Allah’ın vermiş olduğu nimetler karşısında her türlü şükrü yerine getirmelidir. Eğer kulağın duyduğu ve gözün gördüğü için elhamdulillah söylenmiyor ise en azından o zaman Allah’tan sağlık ve afiyet dilenmemelidir.
  • Haccın Sırları 3
  • Zemzem kuyusu dünyadaki en eski kuyu sayılır. Tıbben ispatlanmıştır ki, zemzem suyu her türlü virus, bakteri ve benzeri mikroplardan tamamen arınmış temiz bir sudur.
  • Haccın Sırları 2
  • Bilim adamları, yürüyüş ve hızlı yürüyüşün, bir çok hastalıktan korunmanın en iyi yolu ….
  • Haccın Sırları 1
  • Nöro linguistik programlama (Neuro-Linguistic Programming) bilim adamları, insanın gücünü tüketen şeyin, keder, üzüntü ve insanların yaşamlarında karşılaştığı problemler olduğunu vurgulamışlardır. Sarsılan bu dengeyi sağlayabilmenin en iyi yolunun ise, ol
  • Hz Ali'den (as) İnciler (3)
  • İdeal yöneticide ise bazı sıfatların olması gerekir, ki bu sıfatlar yönetimin kalıcı ve devamlı olmasının temel etkenlerinin başında gelirler
  • Hz Ali'den (as) İnciler (2)
  • Allah’ın, akıl ve bilgiyle donattığı, irade ve seçme silâhıyla mücehhez kıldığı kullarını doğru yola iletmeleri için seçtiği önderler aracılığıyla somutlaşan ilâhî yol göstericilik, kesintisiz ve sürekli bir ilâhî yasadır. İnsanlığın hayatına egemen olan
  • Hz. Ali'den (a.s) İnciler
  • Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk olmaz. Akıl; hayrın kaynağı, meziyetlerin en üstünü ve süslerin en güzelidir
  • Tavsiye Edilen Dualar
  • Hevatir: İnsanın geçmişte yaşadığı hadiselerin tekrardan zihne gelmesi ve insanı meşgul etmesi demektir. Bunlar her türlü duygu ve düşünce ya da yaşanan bir olayın tekrardan zihinde tekrarlanması şeklinde olabilir. Evvela bunları hatıra getirmemek gerekir
  • Kibir sahiplerine cehennem
  • Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de A’râf Suresi’nin 146. ayetinde şöyle buyuruyor: “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları (kibirlenenleri) ayetlerimden uzak düşüreceğim.” Ayete biraz dikkat edilirse, kibir sahiplerini Allah kendisinden uzaklaştırıyor
  • Kur’an ve Nehcul Belağa’ya Göre Peygamber
  • Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kişileri ötekilerden ayırt eden özellikleri bulunmaktadır. Peygamberler ve bütün peygamberlerin en üstünü olan peygamber efendimizin (s.a.a.) evrenselleşmiş bazı özellikleri vardır.
  • Allah İçin Nefret Etmek... (2)
  • “İnsanların en üstünü, ibadete aşık olandır...” hadisi her türlü ibadete aşık olmayı içeriyor; maddî, manevî, batinî ve zahirî her türlü ibadete aşık olmayı, onunla sarmaş dolaş olmayı ve bütün varlığıyla onu hissetmeyi beyan ediyor.
  • Allah İçin Nefret Etmek... (1)
  • İnsanın kemali, onun iradî amellerinin sayesinde gerçekleşir; yapmayı irade ettiği ameller de muhabbetinin mahsulüdür. İnsanın bir şeye muhabbeti yoksa onu irade edemez, irade etmezse eylem ve hareketi de yapamaz. Aynı şekilde bir şeye nefret duymuyorsa,
  • Nifak ve Münafıklar (2)
  • Nifak'ın varoluş gerekçesi, karşı tarafın ürkütücü gücü, pratikte bir çıkar beklentisi ve kısa vadeli çıkar elde etme olarak sınırlandırılamaz. Dolayısıyla bu saydığımız hususların olmadığı ortamlarda nifak da olmaz demek isabetli değildir. Çünkü toplumla
  • Nifak ve Münafıklar (1)
  • Nifak'ın varoluş gerekçesi, karşı tarafın ürkütücü gücü, pratikte bir çıkar beklentisi ve kısa vadeli çıkar elde etme olarak sınırlandırılamaz.
  • Amellerin Kıblesi (2)
  • “Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: ‘Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah'a teslim ettim.’ Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: ‘Siz de teslim oldunuz mu?’ Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artı
  • Amellerin Kıblesi (1)
  • Herkesin yöneldiği bir yer (kıble) var, oraya döner. Siz de hep hayırlara yönelin, hayır yolunda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi toplar, birleştirir. Şüphe yok ki, Allah'ın her şeye gücü yeter.”
  • Sır Saklamak!?
  • Sır, gizletilmesi gereken ve sadece özel kimselere söylenebilecek bilgilerdir. Her kişi, aile, kurum ve toplumun ve başkalarının bilmemesi gereken sırları vardır. Sırların, kişiler ve kurumlara göre önemi de değişmektedir. bundan dolayı olsa gerek ki adın
  • Ehl-i Beyt Sevgisi
  • Resul-i Ekrem sevgisi (s.a) olmaksızın insanın mümin olamayacağı aşikardır. 1 De ki: Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin! Ve günahlarınızı bağışlasın!(Al-i İmran, 3/31).
  • Hz. Masume'nin Hayatı
  • Hz. Masume aleyhaselam'ın, babası Hz. İmam Musa b. Cafer (a.s) ve annesi de bazı rivayetlerden anlaşıldığı üzere İmam Rıza'nın (a.s) annesi olan Necme Hanımdır. Yani Hz. Masume (s.a) , anne ve baba yönünden İmam Rıza aleyhisselam'la kardeştirler.
  • Ehlibeyt Mektebinde Genç
  • Muhammed bin Abdullah bin Hasan babası Abbasiler döneminde şehit edildikten sonra kıyam ederek İnsanları hakka davet etti, İmam Sadık (a.s) bir yol gösterici olarak ona şöyle buyurdu: “ Ey kardeş oğlu gençlere yönel ve yaşlıları bırak”. İmam başka bir ri
  • İnsan Hayatında Kuran’ın Rolü
  • Varlığı başka bir varlığa bağlı ve muhtaç olan her varlık yemeğe gereksinim duymaktadır ve yemeği ise kendisine uyumlu olmalıdır; insanın toprak kökenli bedeni topraktan beslenir ve ülvî ruhu ise öğreti ve ilimle beslenir.
  • Susan Toplum, Ölü Toplumdur.
  • Bireyin ölü veya diri olduğu herkesçe anlaşılabilecek bir şeydir; ama toplumun ölü mü, yoksa diri mi olduğunu anlayabilmek için ileri seviyede bir sosyal bilinç ve idrak gereklidir. Nitekim bu nedenledir ki ayetin başında, ...Eğer temiz akıl sahibi, yükse
  • İhlâsın 7 Makamı
  • İhlâsın 7 makamı vardır. 6 makamı muhlisler ile aynı safta ve derecededir. Bir diğer makam ise muhles yani halis kılınmışların ibadeti ve aynı zamanda Ariflerin ibadetidir. Bu derecede ki ibadet Nebilerin (a.s) ve İmamların (a.s) yapmış oldukları ibadet s
  • İlk ayet ve son ayet
  • Yedi sayısının ilginç yanlarından biri de; Kuran’daki ilk ayetin ve son ayetin kelimelerinin toplamının yedi olmasıdır. Aynı şekilde Kuran’daki ilk surenin ve
  • Kötü Ahlakın Doğuracağı Sonuçlar
  • Resulullah (s.a.a) kendisine, Falan şahıs gündüzleri oruçla ve geceleri ibadetle geçiriyor ama aynı zamanda kötü ahlaklı biridir. Komşularına diliyle eziyet etmektedir diye söylenince şöyle buyurmuştur: Onda hayır yoktur, o ateş ehlindendir. (3)
  • Kötü Zan
  • Almanya’da son yapılan bir araştırma, başkası hakkında yapılan zan tekrarlandığı takdirde, bu fikir insan zihnine yerleşir ve artık gözler o hatalı fikri bir gerçek gibi görmeye başlayacağını vurgulamıştır.