• İslam Açısından Hayvanlar
  • Hatta, insanların ve diğer canlıların kıyamet günü, dünyadayken işledikleri amellerden sorumlu tutulup cezalandırılma...
  • Enâm Suresi Tanıyalım
  • Enâm Suresinin amacı, en genel anlamıyla tevhidi, yüce Allahın birliğini duyurmaktır. Yani, insanların bir...
  • Ecel Nedir?
  • İlki, dünya ehlinin ölünceye kadar geçirdikleri süre; ikincisi ise, sonu olmayan ahiret hayatının süresi...
  • Tam ve Eksik Sebep Olguları
  • İleride İnşaallah, kitabın aslının, etkisini göstermekten hiçbir zaman geri durmayan genel sebeplere dayanmaları...
  • Ecel Kavramı
  • Yüce Allah, Musa Peygamber ve Şuayb Peygamber kıssasının bir yerinde şöyle buyuruyor:Dedi ki: Bana ...
  • O, sizi çamurdan yarattı
  • Bu ayette, insanı yaratanın ve yönetenin yüce Allah olduğu belirtiliyor, yüce Allahın insanın dünyadaki zahirî ...
  • Allahın Azabı
  • O halde hiç bir küfür, iman ve buna benzer bir tavır yoktur ki, yüce Allahın ezeli planlamasına göre...
  • Sen Gaflet İçindesin
  • Böyle bir insan, nefsi için dünyada sadece mutluluk görür. Oysa bazı şeylerde hem bedenin, hem ruhun, bazı şeylerde...
  • Mutsuzluk Veren Şeyler
  • Aynı şekilde, hem bedenin, hem de ruhun mutluluğuna sebep oluşturan mal ve evlat gibi olgular da, onu Allahın...
  • Rabbini Unutan Kimse
  • Kuran-ı Kerim, Rabbini unutan kimselerin hayatlarını, geçimlerini onca genişliğine ve bollu görünüşlü...
  • Sıffin Savaşı
  • Yine İmamı zehirlediği takdirde Cudeyi oğlu Yezide alacağını da vadetmiş, fakat Yezid, babası Muaviyeden...
  • Sıffin Musibeti
  • Biz Emirül-Müminin Alinin Sıffin Savaşındaki bütün girişimlerini ve bu savaşın bütün yönlerini anlatmayacağız...
  • Savaş, baş kaldırma ve vuruşma
  • İslâmda bu üç yöntemi tedricî olarak sıralanır. İlki güzel sözlü ve barışçı çağrıdır. Eğer bu yöntem zalimlerin şerrini gidermede...
  • Şehadet ve Felâket
  • Allâme İbn-i Ebil-Hadidin de dediği gibi, İslâm âleminde yaygın olan bütün ilimleri bir bir inceleyecek olursak...
  • Hz. Ali ve Şehadet
  • Haricîler, Horkus b. Zuheyr adlı Haricînin önderliğinde Nehrevan adlı yerde toplandılar. Bu duruma...
  • Cemel Musibeti
  • Evet, Talha ve Zübeyr, Aişe, Mervan ve Velid b. Utbenin eşliğinde nifak bayrağını taşıyarak Basra civarında...
  • Cemel Savaşı
  • İnsanlık girişimlerinin hangi türüne bakacak olursak, bu girişimlerin birkaç iç ve dış etkenden kaynaklandığını...
  • Kuranda Hayvanlar Alemi
  • Hatta göklerin, yerin, güneşin, ayın, yıldızların, cinlerin, taşların, putların ve müşriklerin Allahı bir yana bırakarak...
  • Kuran Açısından Hayvan
  • İşte bizim kanaatimize göre, çeşitli türlere ayrılan hayvanların, hayatlarıyla ilgili hususlarda ve amaçlarda, davranışlarını...
  • İnsanlar tek bir ümmetti
  • İlâhî dinse, bunları pekiştirir ve ayrıntılarını ortaya koyar. Bundan önceki birçok açıklamadan hareketle böyle...
  • HAYVANLAR ÂLEMİ
  • Yeryüzünde hareket eden hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, (onlar da) sizin gibi birer...
  • HAMDETMEK
  • Yüce Allah Hz. Nuha (a.s) hitap ederken şöyle buyuruyor: De ki: Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allaha...
  • Hamd Allaha özgüdür
  • Hamd Allaha özgüdür. Denildiğine göre hamd, bir insanın özgür iradesiyle sergilediği güzelliklere yönelik...
  • Düşündünüz mü hiç?
  • De ki: Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah, işitme duyunuzu ve gözlerinizi alsa, kalplerinizi mühürlese, Allahtan...
  • BESMELE
  • Yüce Allah, Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla buyurarak sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir...
  • Bakara Sûresi
  • Bu sure belli aralıklarla ve dönem dönem indiği için bir hedef üzerinde yoğunlaşmaz. Ancak surenin geneli...
  • HİDAYET
  • Bildiğimiz anlamıyla hidayet (yol göstericilik), hangi açıdan bakılırsa bakılsın, fiillerin tanıtımı ve nitelendirilmesi....
  • ARAF SURESİ
  • Müminlere anlatıldığı zaman ise, onlar Rableri ve Onun yüceliği hakkında belirli oranda bilgi ve marifet sahibi...
  • ARAF SURESİ TANIYALIM
  • Rabbiniz tarafından size indirilen mesaja uyun; Onun dışında başka veliler edinip peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt...
  • Hz. Ali Ve Demokrasi
  • Müminlerin emiri Alinin (a.s) Haricilere karşı tavrı gerçek anlamda bir demokrasi örneğidir. O halifeydi ve Hariciler de herkes gibi onun...