• Nombre de visites :
  • 2738
  • 16/1/2014
  • Date :

Hz. Ali ve Şehadet

hz. ali ve şehadet

Nehrevan Savaşı

Haricîler, "Horkus b. Zuheyr" adlı Haricînin önderliğinde Nehrevan adlı yerde toplandılar. Bu duruma üzülen Hz. Ali, birçok zorluklar içerisinde düşmanı bırakıp dostlara hakkettikleri cezayı vermeye mecbur oldu. Büyük gücünün etkisiyle azgın grup tümüyle bozguna uğradı. Ne yazık ki İslâm âleminin en önemli ve en güçlü unsuru olan 

İmam Ali tüm girişimlerinde birçok engellerle karşılaşmıştır. Din ve dünyanın ve özellikle müminlerin kesin menfaatleri için yapılan girişimler tam bir sonuç vermedi. İşte bu nedenle İslâm âlemi şimdiye kadar o olayların acısını çekmektedir. Yazık, yüzlerce yazık!!!

Şehadet ve Felâket

Evet, bu azgın grubun cezalandırılması ve ortadan kaldırılması İmam Ali'nin (a.s) şehadetine ve İslâm ümmetinin de büyük bir felakete uğramasına neden oldu. Kufe'de, "Kutame" adlı Haricî bir kadının hilelerine aldanmış olan "Abdurrahman b. Mulcem" adlı bir sefil o yüce imamı ve İslâm dininin direğini ortadan kaldırmaya karar verip zehirli bir kılıçla bir sabah namazında o hazretin başına vurup yaraladı. İkinci gün o hazret şehit oldu; fakat bu şahadetle İslâm âlemi çok büyük bir buhrana ve acı bir felakete düştü.

Biz, Emirü'l-Müminin Ali b. Ebutalib'in (a.s) makam ve mevkisi hakkındaki sabit delilleri daha önce zikredip o hazretin Resulullah'ın (s.a.a) mutlak vasisi, -müminlerin- hak velisi olduğunu, imamet ve hilâfete herkesten daha lâyık olduğunu yerinde beyan ve ispat ettik. Burada da sadece iki kelimeyle düşüncemizi beyan etmek istiyoruz:

Ali b. Ebutalip, Resulullah'tan (s.a.a) sonra İslâm'ın en büyük sahibi ve Resulullah'ın (s.a.a) ümmetinin velisidir.

Emirü'l-Müminin Ali, şehit olduğu zaman altmış üç yaşındaydı. Hz. Ali (a.s), Fatıma-ı Zehra hayatta olduğu sürece başka bir kadınla evlenmedi. Resulullah'ın (s.a.a) ciğer paresi Fatıma-ı Zehra'dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin isminde üç değerli erkek çocuk, Zeyneb ve Ümmü Külsüm isminde de iki saygın kız çocuğu olmuştur.

Emirü'l-Mü-minin Ali (a.s), Fatıma-ı Zehra'dan sonra birkaç kadınla evlenmiştir; bunlardan biri, âlemdeki kadınların efendisi Fatıma-ı Zehra'nın vasiyeti üzere evlenmiş olduğu Resulullah'ın (s.a.a) kızı olan Zeyneb'in kızı "Emame"dir. Diğer biri, "Esma bint-i Umeys" ve birisi Abbas hazretlerinin annesi "Ümmü Eymen"dir.

Başka biri de Muhammed Hane-fiyye'nin annesi olan Benî Hanife'den bir kadındır. Alemdeki kadınların efendisi Fatıma-ı Zehra dışındaki eşlerinden olan evlâtlarının en meşhurları, Kerbela sancaktarı Hz. Abbas'la Sıffin bayraktarı Muhammed Hanefiyye'dir.

Emirü'l-Müminin Ali b. Ebutalib, İslâm ümmetinin babası makamındadır; çünkü Resulullah (s.a.a), "Ey Ali! Ben ve sen bu ümmetin iki babasıyız" buyurmuştur. Evet, Ali b. Ebutalib, ümmetin babası olduğu gibi İslâm ümmetinin ihtiyaç duyduğu bütün aklî ve naklî ilimlerin de âlimidir. 


Haricilerin İsyanı

Haricilerin Ortaya Çıkışı(Birinci Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)