• Allah’a olan Güven-
  • Bilim adamları, eski Mısır’ı etkileyen en önemli hadisenin 4200 sene önce Mısır’ı vuran kuraklık olduğunu bildirmişlerdir
  • Kûn
  • Beşeri aşk, ilahi aşkın yeryüzüne yansımasından ibarettir. Kûn, içine evrende görünen, görünmeyen herşeyi kapsayan üç harf tek kelime, Kûn fe yekûn!...
  • Alisiz Tarih, Ne Kadar Korkunç!
  • Duam kabul oldu. Allah, aradı aradı, tanımadığım en acı dertleri benim canıma döktü... Ey benim dertli ve akıllı Dostum! Dinle, yalvarıyorum dinle…
  • Özür dilemek erdemliktir...
  • Tevbe etmek,özür dilemektir...Rabbimizin ancak biz insanlara taktir ettiği nasiptir ÖZÜR DİLEMEK... Belkide meleklerden üstün olabileceğimizin sırrı burda saklıdır..
  • Peygamberlerin Mucizeleri
  • Kur’an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı
  • Şirk Dininin Kurucuları ve Koruyucuları (2)
  • Öyleyse tarih boyunca dünyada hüküm süren şirk dininin, cehaletten ve insanların doğa olaylarından kaynaklanan korkularından doğduğu düşüncesi doğrudur. Hâlbuki İbrahimî dinler aşktan, insanın, tek hedefe ve kâinattaki tek rabbe kendisini adamasından, var
  • Şirk Dininin Kurucuları ve Koruyucuları (1)
  • Bazı kimseler, kendilerine hukukî, iktisadî ve sosyal imtiyazlar tanırken, kendileri dışındakileri de mahrum bırakırlar. Ancak bu imtiyazları muhafaza etmek zordur; gün gelir zorbalar, söz konusu imtiyazları ve kaynakları zorbalıkla ellerinde tutamaz olur
  • İmam Askerinin (a.s) Kerametleri
  • İmam Hasan Askerî de (a.s) değerli babaları gibi Allah Teala, melekler ve gayb âlemi ile özel bir irtibatta olup dünyevî ilimlerin ötesine ve imametin şanlarından olan velâyete sahip idi. Alimlerin kitap ve nakillerinde onun keramet ve gayb aleminden verd
  • Mevlânâ Hazretlerinden beslenme tavsiyeleri
  • Mesnevî’de şöyle geçer: “Ey gâfil kişi! Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân’da; ‘Hakk’ın verdiği rızıktan yiyin!” diye buyurduğu rızkı, sen hikmet sanmadın da ekmek sandın.”
  • Balığın Su Tabancası!
  • Bu balık ağzına doldurduğu suyu, su üzerine sarkmış olan dallardaki böceklere püskürtüyor. Böcek, basınçlı su nedeniyle düşüyor ve balığa kolay bir yem oluyor.
  • Resule (saa) Karşı Ümmetin Vazifeleri
  • Her Müslüman ilk vazifesi Allah’a iman etiği gibi, onun seçtiği elçiye de iman etmesi gerekir. Buna Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde vurgu yapılmıştır;
  • İmam Askeriden Veciz Sözler
  • Ey aklı az insan, biz oyun oynamak için yaratılmadık ki! 1- Hayatta mutedil ol ve israftan, aşırılıktan kaçın![1]
  • Sünneti Nebevi (4)
  • Resulullah (s.a.a) bir kimseyle musafaha ettiğinde (tokalaştığında), tokalaştığı adam elini çekmedikçe, Hazret elini bırakmazdı; insanlar bunun farkına vardıklarında ise rahat etmesi için elini diğer eliyle onun elinden çıkarırlardı
  • Sünnet-i Nebevi (3)
  • Hz. Ali’den (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:“Bedir Savaşı’nda biz (zora düştüğümüzde) Resulullah’a sığınıyorduk. O, düşmana hepimizden daha yakındı. Hazret o gün herkesten daha güçlü idi.”23
  • Sünnet-i Nebevi (2)
  • Uhud Savaşı’nda İslâm savaşçılarından çoğu şahadete erişti, Hz. Hamza da o savaşta şehit düştü. Hatta Hz. Peygamber’in (s.a.a) bile şehit olduğu haberi yayıldı.Savaş sona erdikten sonra, Medine kadınları Uhud’a doğru hareket edip Peygamber’i (s.a.a) k
  • Sünnet-i Nebevi (1)
  • Allah’ım! Bağışladığın nimetleri benden esirgeme. Beni, düşmanların bana gülme vesilesi kılma...
  • Ehl-i Beytin dilinden Resulullah
  • Allah Resulünün yüce şahsiyetini tanımak ve anlamak istiyorsak, bunun için en lâyık, en yetkili merci, onun ilim ve irfanının varisleri olan Ehl-i Beytinden başka kim olabilir ki? Yine Resulullahın Ehl-i Beytinin fazilet ve makamlarını bizlere Allah Re
  • Gözyaşı Nimeti
  • İnsanoğlunun gözünden yaş akmadığı, yani insan gözyaşı dökmediği takdirde acaba ne olur? Bu gözyaşının acaba faydası nedir? Gözden akan yaş sadece ağlamaya yönelik bir araç ve sebep midir? Bu soru yüce Allah’ın “Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musu
  • Kuran’da neden bazı karakterler
  • İnsan davranışlarını anlamının bir yolu da hayvan davranışlarını incelemektir. İnsanlar, bazı olumsuz davranışları ya da kişilik özelliklerini hayvan davranışlarına benzeterek anlatmaya çalışırlar. İnsanlığın bu etkili ifade biçimi, Yüce Allah tarafından
  • Yeşil renkle tedavi
  • Günümüzde son derece yeni bir metot olan; düşünme ve doğanın yeşil renklerine bakmak suretiyle ruhi çöküntü ve moral bozukluğu hastalığını tedavi etme yoluna gidilmiştir. Araştırmacılar; yeşil bahçelere bakmanın insan gönlünde mutluluk ve huzur meydana ge
  • Erbainin Tarihteki Yeri
  • Kerbela katliamının 40. Günü olan ve Ehl-i Beyt dostları tarafından dünyanın dört bir yanında matem merasimleri düzenlenen özellikle Irakın dört bir köşesinden akın akın insanların kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden Kerbelaya doğru başlattıkları
  • Gökyüzü yeryüzünü koruyor
  • Yer küresini yoğun ve güçlü bir manyetik alan kuşatmaktadır. Bu manyetik alan, “öldürücü güneş rüzgarı”diye adlandırılan, güneşin atmış olduğu büyük cisimlere karşı koyma vazifesi görmektedir.
  • Selman-ı Farisi
  • Selman-ı Farisi (Ebû Abdullâh Selmân el-Fârisî) (Arapça: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārsi, Farsça: سلمان فارسی Salmān-e Fārsi, d. 568 - ö. 656), İslamiyeti kabul eden İran asıllı ilk sahabe.
  • Şafak Vakti
  • Güneş; kendi ışınlarını yeryüzüne göndergiği vakit, mıknatıs kuşağı denilen bir alan hemen devreye girer ve gelen bu ışınlara karşı koyar, ışınları kırılmaya ve uzak bir yerde reaksiyon göstermeye zorlar
  • Eş-Şekûr (cc)
  • Eş-Şekûr, kullarının kendisine şükretmesiyle, şükredilen demektir. Bu şükrün nedeni, kulların Hakk’a itaat etmeyi bilmeleri, O’nun sınırlarında durmalarıdır. Böylelikle onlar, şükrettikleri şeyleri yerine getirmiş olurlar.
  • Kuran Okumanın Fazileti
  • Kim Rabbiyle konuşmak isterse Kuran okusun... Dünyada hiçbir kitap fazilet ve üstünlük açısından Kuran-ı Kerimle eşdeğer olamaz. Kuran, tüm peygamberlerin öğretilerinin özeti olduğu gibi tüm kutsal kitaplarda da daha üstündür.
  • Dünya Sevgisine Dair
  • Üzerinde durulması gereken ilk mesele; Hz. Alinin (a.s) bu konu üzerinde neden bu kadar çok durmuş olduğudur. Ne Allah Resulü (s.a.a), ne Hz. Ali (a.s) ve ne de diğer Ehl-i Beyt İmamları hiçbir mesele üzerinde bu kadar çok durmamış, hiçbir şey hakkında gu
  • Kuranda Gece
  • Yüce Allahın Kuran-ı keriminde zikrettiği ilginç şeylerden biri de; Kuran surelerinden bir sürenin adının:suretul-leyl yani: (gece suresi) olmasıdır. Bu sure, gecenin her şeyi örttüğünü teyit etmektedir. Bilim adamları da bu gerçeği kâinatta ispat et
  • Kurana Çeken Yolla (2)
  • Herkes faal: Düzenlenen sohbete katılacak herkes önceden, istediği bazı âyetleri okur ve tefsirlerden açıklamalarına bakar. Sohbette okur ve anlatır. İnisiyatif alır. Herkes harekete geçer. Kendisini çok iyi yetiştirmiş olanlar ayrıca yine derslerini yapa
  • Kurana Çeken Yolla (1)
  • Andolsun Biz Kur’ân’ı düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur? (Kamer 17,22,32,40)
  • İkili Güç Sahibi Hz. Ali (a.s)
  • İmam Ali (a.s) de ikili güce sahip bir kişiliktir; hem çekicidir hem itici. Cazibe ve iticiliği fevkalade güçlüdür üstelik. Hiçbir asır ve zamanda onunki kadar güçlü çekicilik ve iticiliğe rastlamak mümkün olmamıştır belki de.
  • Kerbelanın Ölümsüzlük Sırrı (2)
  • Bu suçlamalar hep sürüp gitti. Küfe halkı birbirini suçluyor ve herkes Hz. Hüseyinin kanlı ölümünün sorumluluğunu karşısındakine yıkmaya çalışıyordu. Ordular oluşturuluyor, silahlar toplanıyordu bunun için. Tarihte o dönemde kurulan ordular Tevbe Ordular
  • Kerbelanın Ölümsüzlük Sırrı (1)
  • Medinede, Peygamberin (s.a.a.) hicret beldesinde Hüseyinin gidişinin ardından uzun bir sessizlik egemen olmuştu ortalığa. Herkes Peygamber torununun sonunun ne olacağını merakla bekliyor, bir haber almak için çırpmıyordu. Ortalığı çeşitli söylentiler k
  • Vaat Edilen Toprakta Konaklama
  • İmam Hüseyin (a.s), yanında kalan samimî arkadaşları, ailesi ve amca çocuklarıyla yola devam ediyordu. Birden uzaktan kendilerine doğru gelen karartılar gördüler. Bazıları bunların hurma ağaçlarının karartıları olduğunu sandı. Fakat gördükleri hurma ağaçl
  • Aşura ve Tasua
  • Aşura kelimesinin kökü aşr yani on ve onuncu Tasua kelimesinin kökeni ise tes’a yani dokuz veya dokuzuncu.
  • Es-Sabûr (cc)
  • Allah Teâlâ Sabûr’dur. O’nun sabrı, en mükemmel olan sabırdır. Çünkü O’nun sabrı; kudretinin, ganî olmasının, rahmetinin ve ihsanının kemâlindendir. O, âsilerden öç almakta acele etmez, kendilerine mühlet verir.
  • Kulluğun En Güzel Nişanesi Ahde Vefa
  • Ahd, sözlükte, fiil olarak “bir şeyi korumak, bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, her durumda muhafaza etmek, talimat vermek, söz vermek, tavsiye etmek” anlamlarına geldiği gibi, isim olarak da, “yemin, mîsâk, emir, talimat, taahhüt, antlaşma, yüküml
  • Kuranın Kerbelada Tecellileri
  • Şimdi ise Allahın kendilerine azap etmesi için neleri var? Müminleri Mescid-i haramdan yasaklıyorlar. Halbuki hizmetine layık da değiller. Onun hizmetine layık olanlar ancak takva sahibi olanlardır
  • Hz. Hüseyine Söylenenler
  • Hz. Hüseyinin Kufeye gitmesini kibar sahabeden İbn-i Zübeyr dışında hiç biri istemiyordu. Hz. Hüseyinin Kufe’ye gitmemesi için o günün bütün Sahabeleri seferber olmuştu. Onun gitmemesi konusunda adeta Sahabe konseyi oluşmuştu.
  • Kıyamın Sebepleri Ve Etkenleri (2)
  • İmam Hüseyin (a.s), yüce Allahın yüksek erdemlerle ve üstün değerlerle şekillendirdiği bir ruha sahipti. Kişiliğinin en temel özelliği izzet, onur ve zillete boyun eğmezlikti. Karşı tarafta ise, Yezidin şer kişiliği ile arkadaşlarının habis kişilikleri a
  • Kıyamın Sebepleri Ve Etkenleri (1)
  • Zamanın derinliklerine kök salmış, hayat bahşedici canlılığıyla, canlarda fedakârlık ve zulme boyun eğmezlik ruhunu tetikleyen, zamanın akışı boyunca devrimcilerin ellerinden tutup onları yüce amaçlar uğruna can ve mal vermeye yönelten Hüseynî devrimin bü
  • Neydi İman?
  • Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı tam olanlara deliller var... İman; uğrunda çaba sarf ettiği şeye, kendini hedefe ulaştıracak yola ve nitekim gayret ve hareketin kendisine inanmak, kabullenmek ve bağlı kalmaktır.
  • Allahın Adaleti Sorgulanmaz mı?
  • Allah, bizlerden zalimin karşısında durmamızı ve zalime karşı çıkmamızı istememiş mi? tabi ki de istemiştir. O zaman neden kendisi bu kadar işlenen zulüm karşısında bir şey yapmıyor veya zalimleri cezalandırmıyor? Bunca zulmün karşısındaki sessizliğin s
  • Hz. Hüseyinin Iraka Hareketi
  • Irak dışında herhangi bir bölge seçilseydi, bu, birtakım olumsuzluklara yol açacaktı... Müslim b. Akil, Kûfede hicrî altmış senesinin zilhicce ayının sekizine denk gelen salı günü isyan başlattı. Aynı ayın dokuzuna denk gelen çarşamba günü de öldürüldü.