• Nombre de visites :
  • 1454
  • 11/9/2011
  • Date :

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-2

bahrani sahib-i hadaik (ra)

Yusuf B. Şeyh Ahmed Bahrani

[Ö. H/1186, M/1765]

Fedakârlık Aynası

Vahid-i Behbahani adıyla tanınan Ayetullah Muhammed Bakır b. Muhammed Ekmel İsfahani hicri 1159'da Kerbela İlimler Havzasına giderek Ahbari-lerle ilmi mücadeleye başladı. Birkaç gün Sahib-i Hedaik'in derslerine katıldı. Bir gün İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinde ayağa kalkarak yüksek sesle öğrencilere hitaben şöyle dedi: ''Ben sizlere Allah'ın hüccetiyim; Eğer Şeyh Yusuf üç gün ders kürsüsünü bana verirse sizlere hücceti tamamlarım." Sahibi Hedaik, ders kürsüsünü Vahid-i Behbehani'ye teslim etti. Üç gün sonra öğrencilerin üçte ikisi Ahbarilik inancından vazgeçerek Vahidi Behbehani'nin öğrencisi oldular.

Merhum Muhaddisi Kummi Fevaidu'r-Razaviyye kitabında İmam Hüseyin'in (a.s) türbesinde görev yapan birinden şöyle naklediyor: ''Türbenin işleriyle meşguldüm. Akşam olmuş, türbenin kapılarının kapatılma emri verildi. Vahidi Behbehani ve Şeyh Yusuf'un ilmi bir konu üzerinde bahsettiklerini gördüm. Birlikte türbenin avlusunda yürüyor ve bahislerine devam ediyorlardı. Türbe boşalmış, içeride kimse kalmamıştı. Kapıları kapatmak zorundaydık. Bu iki zat türbenin dışına çıktılar. İlmi bahislerine devam ediyorlardı. Ben kapıları kapatıp evime gittim. Sabah ezanından önce kapıları açmaya geldiğimde o iki zatın ilmi bahislerinin devam ettiğini gördüm.

Vahidi Behbehani Ahbariler karşısında sağlam bir kale gibi durdu. Kerbela İlimler Havzasının büyük taklit mercii Şeyh Yusuf Behrani, Vahidi Behbeha-ni'nin sunduğu ilmi delillere teslim oldu. Ahbarilik inancını bir kenara bırakarak usulcüler safına katıldı.

Şia âlimleri tarih boyunca sorunlara duyarlı davranmış ve gereksiz yere kibre kapılmamışlardır. Birbirlerine karşı son derece saygılı davranmışlardır. Hiçbir zaman bağnazlık akıllarının önüne geçemedi. Devamlı dini ve ilmi en güzel şekilde anlayıp tebliğ etme düşüncesinde olmuşlardır. Hatalarını gördüklerinde kabul ederek o hatalarından vazgeçmişlerdir. İşte o büyük zatlardan biri de Şeyh Yusuf Behra-ni'ydi. Oda diğer büyük âlimler gibi hatasını görüp kabullendi.[1]

Şeyh Yusuf Bahrani'nin (ra) Öğrencileri

Sahib-i Hedaik uzun yıllar tedris ederek birçok öğrenci yetiştirdi. Onlardan bazıları:

1-Mirza Ebu'l Kasım Giylani (r.a), Mirza-i Kummi.

2-Seyyid Mehdi Tabatabai (r.a), Bahrü'l Ulum.

3-Molla Mehdi Neragi (r.a)

4-Seyyid Ali Tabatabai (r.a)

5- Ebu Ali Hairi (r.a) [2]

Şeyh Yusuf Bahrani'nin (ra) Eserleri

Sahib-i Hedaik çeşitli dallarda önemli ilmi eserler kaleme almıştır. Eserlerinden bazıları:

1-Erbeun hadisen fi Fezail'i Emiri'l-Muminin

2-el-Hedaiku'n-Nazire fi Ahkâmi'l-İtreti't Tahire (25 cilt)

3-Enisu'l Musafir

4-el-Cem'u beyne Fatimeteyn

5-Lu'lu'l Bahreyn

6-Mi'racu'n-Nebiyye

7-en-Nefahatu'l Melekutiyye

8-Keşkülü Bahrani (3 cilt)

9-el-Hutbe (Şiraz'daki konuşmaları)[3]

Şeyh Yusuf Bahrani'nin (ra) Vefatı

Sahib-i Hedaik hayatı boyunca birlik ve beraberliğin öncüsü olmuştur. Ölünceye kadar vahdet nidasını yükseltti. Vahidi Behbehani ile görüş farklılıkları olmasına rağmen canaze namazını Vahidi Behbehani'nin kıldırmasını vasiyet etti. O büyük zat 79 yaşında hicri 1186'da ebedi yurduna göç etti. Temiz bedeni İmam Hüseyin'in (a.s) türbesine defnedildi.[4]


[1]-Vahidi Behbehani (Ali Devani s.123-124.

[2]-Mukaddimetu'l Fahire, s.135-136.

[3]-Mukaddimetu'l Fahire, s.180-301.

[4]-Vahidi Behbehani, s.124.

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-1

Mirzai Şirazi (ra) 1

İBNİ ŞEHRAŞUB (ra) 1

Seyit Ali Gazi

İbn-i Arabi (1)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)