• Nombre de visites :
  • 2940
  • 29/2/2012
  • Date :

Allame Bahrani (ra) (2)

allame bahrani

Seyyid Haşim B. Süleyman Hüseyin Bahrani

[Ö. H/1107, M/1686]

Allame Bahrani'de (r.a) siyasi faaliyetlerden uzak durarak kaybolmaya yüz tutmuş Ehlibeyt (a.s) maarifini toplamaya başladı.

Allame Bahrani (r.a) hedefini şöyle anlatıyor:

"İlmi kitapların yok olduklarını gördüm. Bu kitaplar bizden önceki âlimler için büyük kaynak kitaplarıydı. O kitaplardan sadece isimleri kalmıştı. Bekli de bir müddet sonra isimleri de yok olup gidecekti."

Allame Bahrani (r.a) bu hedefle o değerli eserlere el atarak onları tekrar topluma kazandırdı.

O, büyük zat ömrünü hadis toplamaya vakfetmişti.

Âlimler Nezdinde Allame Bahrani

İslam âlimlerinin Allame Bahrani hakkında söyledikleri sözlere baktığımızda onun ne kadar büyük bir âlim olduğu anlaşılıyor:

1-Şeyh Yusuf Bahrani onun hakkında şöyle der: "Seyyid Bahrani (r.a), fazil, bilgili ve Şia âleminde benzeri olmayan bir muhaddisti."[1]

2-Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) şöyle der: "O, temiz, arif, büyük müfessir ve rical üstadıydı."[2]

3-Şeyh Abbas Kummi (r.a) şöyle der: "Seyyid fakih, muhaddis ve büyük bir yazardı."

4-Şehit Murtaza Mutahhari (r.a) şöyle der: Seyyid Haşim Bahrani Şia'nın büyük[3] muhaddislerindendi.

Allame Bahrani'nin takvası dillere destan olmuştu. Şeyh Muhammed Hasan Necefi "Cevahiru'l Kelam" adlı kitabında adalet ve takva konusunu işlerken Mukaddesi Erdebili ve Allame Bahrani'yi örnek gösteriyor. Allame Bahrani araştırma ve kitap yazmakla meşgulken bile halkın hidayet ve irşadından geri kalmıyordu. Toplumdaki kadılık, kısas ve hadler konusundaki hükümleri uyguluyordu. Sağlam ve temiz yaşantısıyla insanları kemale ulaştırıyordu.

Allame Bahrani'nin (ra) Eserleri

Allame Seyyid Haşim Bahrani (r.a) çeşitli konularda İslam ve Şia kütüphanesine değerli ve paha biçilmez miraslar bıraktı. Kalıcı eserlerınden bazıları:

1-Ulum'u Kuran

2-el-Burhan'u fi Tefsiri'l Kuran

3-Nuru'l-Envar fi Tefsiri'l Kuran

4-Usul-u İtikadat

5-İmamet

6-Mevludu'l Kaim

7-Vefatu'n-Nebi

8-Vefatu'z-Zehra

9-Tertibu'l Tehzib

10-el-Tenbihat fil Fıkh-i

11-Hadis

12-Rical

13-Tarih'u İslam

14-Ravzatu'l Vaizin fi Ahadisi'l Eimmeti't-Tahirin

Allame Bahrani'nin (ra) Ailesi

Allame Bahrani (r.a) temiz ve pak Ehlibeyt (a.s) soyundandı. Topluma salih ve temiz evlatlar yetiştirdi. Hanımı Şeyh Ali Abdullah b. Hüseyin b. Ali'nin kızıydı.

Seyyid Bahrani'nin çocukları:

1-Seyyid İsa (r.a)

2-Seyyid Muhsin (r.a)

3-Seyyid Muhammed Cavad (r.a)

4-Seyyid Ali [4] (r.a)

Allame Bahrani'nin (r.a) çocuklarının hayatları hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak kendi dönemlerinin büyük şahsiyet ve âlimlerinden oldukları kesindir.

Allame Bahrani'nin (ra) Vefatı

Hicri 1107 yılında Bahreyn büyük bir üzüntü yaşıyordu. Şia mektebinin güzide âlimlerinden birinin dünyadan ayrılması Şiileri mateme boğmuştu. Hüzün habercisi Bahreyn halkına büyük âlim Seyyid Haşim Bahrani'nin Naim kasabasında vefat haberini getirerek Şia âlemini yasa boğdu.

Temiz bedeni ihtiramla Tubli'ye getirilerek Masni mezarlığında toprağa verildi.


[1]-Lu'lu'l Bahreyun, s.63-64, "Şeyh Yusuf Bahrani."

[2]-Amelu'l Emel, s.341.

[3]-Tertibu'l Tehzib kitabının önsözünde.

[4]-ez-Zeria, c.13, s.92.

Allame Bahrani (ra) (1)

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-2

Hüseyin Kulu Hemedani (2)

Mirza Cevad Tebrizî (ra)-2

Mukaddes-i Erdebili (ra)-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)