• Allahın Vaadi
  • Ölümün yetişmesi, istiare yoluyla ölümün normal biçimde vuku bulması ve beklenmedik şekilde gerçekleşmesinden...
  • EDEP NEDİR?
  • Edep, kelime anlamı ile, meşru bir davranışta yansıması gereken güzel görünümdür. Bu güzellik, ya dinden kaynaklanır ...
  • Allah yolunda hicret eden kimse
  • Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve genişlik bulur. Ayetin orijinalinde geçen murâğemen kelimesinin kökü olan ...
  • Cehalet
  • Buna göre, dinden bütünüyle habersiz olan veya hak nitelikli dinsel bilgilerin bir kısmını bilmeyen cahil insanın bu cehaleti...
  • Mustazaflık
  • Yüce Allah, dini bilmemeyi ve dinsel şiarları egemen kılmaktan alıkonmanın her türlüsünü, ilâhî affın kapsamına girmeyen zulüm ...
  • Dindarlık ve Depresyon
  • Din ile depresyon arasında nasıl bir ilişki var?Uzmanlar, özellikle son 25-30 yıldır yapılan araştırmaların dinle ruh sağlığı ...
  • İnabe ve İhlas
  • Kalbi İnabe (yönelme): İnsan daima kalpten Allah’a teveccüh etmeli, kararlarında ve düşüncelerinde rabbinin yakınlığını talep ...
  • Niyet ve Doğruluk
  • Niyet kastetmek anlamındadır. Kasıt ise ilim ile amel arasındaki bağlantı halkasıdır. Zira bir işi yapması gerektiğini bilmeyen bir kimse ...
  • İman ve Sebat
  • İman sözlükte her türlü inanç ve tasdik anlamındadır. Muhakkiklerin ıstılahında ise peygamberin buyurduklarına kalbi inanç ve yakini ...
  • Ahlak İlminin Faydaları -3
  • genel olarak ahlakın sabit ve payidarlığında, nefsin kuvveti, zatın büyüklüğü, sıfatların güzelliği öyle bir dereceye varır ki eğer Eyüp peygamberin ...
  • Ahlak İlminin Faydaları -2
  • Ve bundan dolayıdır ki: ulema elbisesini giymiş ve kendisini ilim ehli zümresinden sayan birçok insanın durumu, avam insanların durumundan ...
  • Ahlak İlminin Faydaları -1
  • Nasıl böyle olmasın ki! Her ilmin kutsallığı onun konusunda yatmaktadır. Bu ilmin konusu, kâinatın en şerefli yaratığı ve mümkün varlıkların ...
  • İslam’da Tasavvuf ve İrfan -10
  • Nitekim Müslümanlar felsefe hususunda da Yunan kültürün­den bazı şeyleri miras almıştır. Ama şu anda Molla Sadranın felse­fesinde yüzlerce ...
  • İslam’da Tasavvuf ve İrfan -9
  • Velhasıl denilmektedir ki ilk büyük sufiler Budizmin hakim olduğu bölgelerden çıkmıştır; dolayısıyla da bu, İslami tasavvufun Budizm ve diğer Hind ...
  • İslam’da Tasavvuf ve İrfan -8
  • Alford Van Kremer şöyle diyor: İslami tasavvuf iki farklı un­suru kendine cezbetmistir. Birincisi Hıristiyanların zühd anlayışıdır ki İslamın ...
  • İslam’da Tasavvuf ve İrfan -7
  • Diğer şeyler Allahtan ayrılmışlardır İnsanın ruhu bu aleme gelmiş ve maddeye müptela olmuştur. Bu yüzden daima bu alemden kurtulmanın ve ...
  • İslamda Tasavvuf ve İrfan -5
  • Hakeza Yahudi irfanını yunan filozoflarının metoduyla telfik eden İskenderiye Yahudileri de bu fırka­lardan biridir. Hepsinden de önemlisi...
  • İslam’da Tasavvuf ve İrfan -4
  • Zira İmam Muhyiddin-i Arabî’nin düşüncelerinin o kadar da basit olmadığını ve herkesin bunu anlamasının mümkün olmadığını çok iyi ...
  • İslam’da Tasavvuf ve İrfan -3
  • Arif ile filozof arasındaki fark da şudur ki filozof hakikatlerin keşfinde ve Hakka vusulde mantıki istidlallere, sarılır. Ama arifler, riyazet, nefis ...
  • İslamda Tasavvuf ve İrfan -2
  • Ama bütün bu görüşler arasında en meşhur ve sahih görüş, en son görüştür. Zira sufiler genelde istihbabı bir takım rivayetlere istinat ...
  • İslamda Tasavvuf ve İrfan -1
  • Avrupa dillerinde irfanı mystik, metodunu ise mystisisizm olarak adlandırmışlardır. Ki bu da Yunanca bir kelime olan Mistikos kelimesinden ...
  • Gözün Afeti-2
  • Allah Teâlâ, biz insanlara değerli nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerinden biri de göz, kulak, burun ve dil gibi cismani ...
  • Gözün Afeti-1
  • Allah Teâlâ, biz insanlara değerli nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerinden biri de göz, kulak, burun ve dil gibi cismani ...
  • Rızık - 4
  • La havle ve la kuvvete illa billah’il aliyyul azim zikrini ve Hz. Muhammed (saa) ve Al-i Muhammed (as)’a salavatı çok söylemek rızkı ...
  • Fıtrat’ın Anlamı -7
  • İnsan fıtraının ise bir kaç çeşit isteği yoktur ; dolayısıyla Kuran şöyle buyurur : Nuh peygamberdi ( s ) olan şey dindir ...
  • Fıtrat’ın Anlamı -6
  • Kuran-ı Kerimde, din ( devlet ) teriminin ismi ve vasıfları zikrdilirken muhelif yerlerde üç değişik kelime ...
  • Fıtrat’ın Anlamı -5
  • Kuranda geçen fatir kelimesinin manasını iyi anlamıştım. Bir gün iki bedevinin bir su kuyusu hakkında çekişip durduklarını ...
  • Fıtrat’ın Anlamı -4
  • Fıtrat ; El ibtidau vel icad dır, yani ilk yaratılıştan maksat, taklid etmeksizin ve örneksiz yaratılıştır.
  • Fıtrat’ın Anlamı -3
  • Kuranda geçen Fıtrat ( Rum Süresi 30. ) kelimesinin lügat anlamı nedir ? kavramına gelince Fetere ( fe/ te / re ) kötü Kuranda defalarca ...
  • Fıtrat’ın Anlamı -2
  • Her hangi bir eşyanın yapımında izlenen yol. Yani yapı, yalnız kendi maksadını ve çıkarını göz önünde bulundurur ve bu ...
  • Fıtrat’ın Anlamı -1
  • İnsan fıtratı kendi ekolinde kendi konusu bir açıdan felsefi bir bahis konusudur... felsefenin üzerinde durduğu üç konu Allah...
  • Rızık - 3
  • Rızkı artıran diğer bir amel de nimete şükür etmektir. Çünkü nimete şükür etmek nimetin artmasına sebeptir. Hz. İmam Ali (as) bu ...
  • Rızık - 2
  • Rızkı artıran bir diğer amel de birçok rivayette bize tavsiye edilen, ticarettir. Örneğin Vesail-uş Şia adlı değerli kitapta bu konuda ...
  • Rızık - 1
  • Bu gezegende, dünyada yaşayan insanoğlunu diğer varlıklardan ayrıcalıklı kılan özelliği aklı, akıl ve düşünme güçüdür.
  • Haram Lokma (3)
  • Ama eğer basiret gözüyle ona baktıklarında gerçekte halkın kanını emen bir sülük ve ağzı kanlı bir kurtun Lebbeyk dediğini ...
  • Haram Lokma (2)
  • Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi ...
  • Haram Lokma (1)
  • İnsanoğlu görünüşte aynı olan, helal ve haram lokmanın farkını anlayamaz. Bunun için faiz yiyen biri kendini ...
  • Allah Katında En İyi Amel
  • İnsanın tekamulü Allah’a yakınlıkladır. Bu yakınlık ne kadar artarsa insanın ruhu da o derece kamele ulaşır ve onda fani ...
  • Gerçek Mutluluk (3)
  • İnsanın kazancı ev, araba ve telefonda değil. İnsanın kazancı bedeninin yüzde yüz sağlıklı ve sıhhatli olmasındadır.
  • Gerçek Mutluluk (2)
  • Hükümete güvenmek, hayali, geçici bir şeye güvenmek, hanına hamamına güvenmek, filanı iki helicopter ve yirmi benz ...