• Nombre de visites :
  • 4069
  • 28/5/2012
  • Date :

Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-3

şeytanın insan kılığına girmesi

Şeytanın insana musallat olması insanın iradesi ile mümkündür. Şeytanın bize nüfuz etmesini önlemek ve bu husustaki irademizi daha da güçlendirmek istiyorsak, Allah (c.c.)’nun haram ve helal kıldığı konularda ve hatta şüpheli konularda bile daha hassas davranmamamız gerekir.

Şeytan hiçbir zaman ilahi peygamberlerin kalbine nüfuz edemez. Peygamberlere musallat olduğunu söylesek bile şeytanın onlara zarar vermesi imkânsızdır; çünkü Allah (c.c.), peygamberlerini ismet sıfatı ile korumuştur. Bu nedenle, şeytan ne zaman ilahi enbiya ve evliyalar ile karşılaşsa kılık değiştirmek zorunda kalmıştır ve bu durum peygamberlere malum olmuştur.

Bu arada, şeytan istediği her şekilde ve surette insanlara görünebilir. Şeytanın Bedir Savaşı’nda Suraka bin Malik şeklinde Mekkelilere gelip onları savaşa teşvik ettiği,  ancak meleklerin müminlere yardıma geldiğini gördüğünde oradan kaçıp uzaklaştığı, kendisine neden kaçtığı sorulduğunda ise ben sizin görmediğiniz şeyi görüyorum dediği, şeklinde rivayetler vardır. Birçok rivayette şeytanın istediği şekil ve surette insana göründüğü belirtilmektedir.

Şeytanın insan şeklinde görünmesi:

Bazı müfessirler, iblisin insan şeklinde görünemeyeceğini savunurken diğer bazıları da, bunun imkânsız olduğuna dair hiçbir delilin bulunmadığını, aksine şeytanın bazen insan şeklinde görünebileceğine işaret eden ayet ve rivayetler olduğunu söylemektedirler.

Örneğin, Enfal Suresi 48. ayette şöyle denmektedir:

“ Hani o zaman şeytan, onların yaptıklarını, kendilerine süslü ve hoş göstermişti de bugün insanlardan size üstün olacak yoktur, ben de şüphe yok ki size yardımcıyım, demişti. Fakat iki topluluk da (savaşçılar ve meleklerin müminlere yardıma gelmesi) görününce geri dönüp, ben demişti, kuşkusuz sizden uzağım, çünkü ben, sizin görmediklerinizi görüyorum.”‌ (Tefsir-i Numune, C.7, S.201, İslami Eserler Yayınevi, Tahran-1950)

Birçok kitapta naklolunan bir rivayete göre; Kureyşliler Bedir meydanına hareket etmeye karar verdiklerinde,   Beni Kinane taifesinden çekiniyorlardı; çünkü bu iki kabile arasında husumet vardı.  Bu arada İblis, Beni Kinane kabilesinin önde gelenlerinden “ Suraka bin Malik”‌ in şekline girerek Kureyşlilerin yanına geldi ve onlara sizinle aynı düşüncedeyim, kimse sizi yenemeyecek, dedi. Ancak, bir süre sonra meleklerin indiğini gören İblis, arkasını dönerek oradan uzaklaştı. (Şeyh Saduk, Emali, Onbeşinci Bölüm, 10. Hadis)

Bu rivayetten, şeytanın bazılarının suretine girebildiğini ve insanlar tarafından görülebildiğini anlıyoruz.

Allame Tabatabai, El Mizan Tefsiri’nde naklettiği birkaç rivayette, asr-ı saadet döneminde birkaç olayda ( savaşlarda ve çeşitli zamanlarda) İblisin bazı kâfirlerin kılığına girerek kâfirlerle konuştuğunu ve onları Peygamber ile savaşmaya teşvik ettiğini; örneğin şeytanın Hz. Peygamber (s.a.a) vefat ettiğinde “Muğire bin Şu’be”‌ suretinde görünerek halkı Beni Haşim Kabilesine karşı kışkırttığını, yazar. (El Mizan, C.9, S.110 İslami Eserler yayınevi, Tahran- 2000)


Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-1

Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)