• Nombre de visites :
  • 1372
  • 11/7/2012
  • Date :

İslam’da Tasavvuf ve İrfan -10

islam’da tasavvuf ve irfan

Nitekim Müslümanlar felsefe hususunda da Yunan kültürün‌den bazı şeyleri miras almıştır. Ama şu anda Molla Sadra'nın felse‌fesinde yüzlerce konu vardır ki asla Yunan kültüründe izleri dahi görülemez. Üstelik Yunan kültüründen alınan unsurlar da aslında önceki peygamberlerin mirası olan ilahi öğretilerden ibarettir.

İs‌lam filozofları ve arifleri bu öğretilere sonradan eklenmiş akl-ı se‌lime de uymayan cihetleri reddetmişlerdir. Aslında beşere medeni‌yeti ve tüm gerçekleri peygamberler miras bırakmıştır. İnsan aklı bunun dışında bir hakikate ermiş değildir. Şimdi felsefenin tümüy‌le yunan kültüründen alındığı ve İslam'da asla yeri olmadığı söy‌lenebilir mi?

O halde batıdaki şu anda mevcut kültür ve teknoloji de bizim sayılır. Zira batılılar Haçlı savaşları esnasında gördükleri İslami kültür ve medeniyet unsurlarını batıya taşımış ve bunu ge‌liştirerek bugünkü duruma gelmişlerdir.

Nasıl ki Batılılar bugünkü var olan şeylerini İslam'dan aldıklarını söylemiyorlarsa Müslümanlar da izzet içinde var olan şeylerine sahip çıkmalı, bu hususta as‌la aşağılık kompleksine kapılmamalıdır.

Eğer bu ilimlerde İslam ruhuna aykırı noktalar varsa onlar tespit edilmeli ve red edilmeli‌dir. Pire için yorgan yakmak hiçbir akıllının işi değildir.

Ayrıca bazılarının sadece diğer kültürlerde vardır diye İs‌lam'da ve Müslümanlar arasında var olan şeylere karşı çıkması İl‌mi ve akli hiçbir delile dayanmamaktadır.

Kendilerinin de belirtti‌ği gibi tavaf ve Kâbe’nin ziyaret edilmesi gibi adetler İslam'dan önce de vardı. Şimdi müşrikler yapıyordu diye biz red mi etmeli‌yiz.? Peygamber red mi etti? Sünnet olmak, bedendeki zaid kılların traş edilmesi, tırnak kesilmesi vb. şeyler de Hz. İbrahim'den miras kalmış sünnetlerdi.

Şimdi bunları Yahudiler ve Hıristiyanlar da ya‌pıyordu diye red mi edelim' Peygamber red etti mi? Hiç unutmam birisi iktibas'ta yazdığı bir yazısında da Kur'an'ın öpülmesinin İs‌lam'a Hıristiyanlardan geçme bir adet olduğunu söylüyordu. Delili ise bir Hıristiyan bilgini İncil'i öperken görmesiydi.

Onun mantığı‌na göre Hıristiyanlar İncil’i öpüyorsa bu demektir ki Müslümanlar da Kur'an'ı öpmeyi oradan öğrenmişlerdir Bu nasıl bir anlayıştır? Hâlbuki bu âdetin kökeni başka şeylerde olamaz mı? Örneğin bu adet insanın kutsal şeylere saygı, duygusundan kaynaklanmış ola‌maz mı? Hatta o Hıristiyan İncili öpme âdetini Müslümanların Kur'an'ı öpmesinden almış da olamaz mı? Velhasıl bir şeye karşı çı‌kacaksak kesin ilmi ve akli delillerle karşı çıkmalıyız.

İslami olup olmadığını ortaya koyup öyle bir şeyler söylemeliyiz. Yunan ve Hind kültüründe var olan her şey gayr-i İslami midir? İslam'a zıt ol‌mayan hiçbir unsuru yok muydu? İbn-i Sina, Şeyh İşraki, Şeyh Tusi, Molla Sadra, Allame Tabatabai- Cevad-i Amuli, Hasanzade-i Amuli gibi birçok arif ve filozoflar Yunan medeniyetinden miras aldıkları her şeyi olduğu gibi mi aldılar?

Hiçbir İslami sorumluluk duygusu taşımıyor muydu bunlar? Böyle demek insafsızlık olmaz mı? Biraz da akıllıca laflar etmeliyiz sırf karşı çıkmak, ortalığı vel‌veleye vermek, ucuz bir kahramanlıktan başka bir şey değildir. Bu ise hiçbir Müslüman’a yakışmayan bir haslettir Elbette ki Halis Müslümanları bu gibi hasletlerden tenzih ederim.


İslamda Tasavvuf ve İrfan -1

İslamda Tasavvuf ve İrfan -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)