• Üstad Mutahhari ve İslami Vahdet
  • İmam Humeyni: Eğer Müslüman milletler kardeş olurlarsa hiç kimse onlara zarar veremez. Hiçbir süper güç Müslümanlara saldırmaya cesaret edemez.
  • Pervin İtisami
  • Rahşende İtisami Hanım ‘Pervin İtisami’ diye meşhur olmuş çağdaş şairlerden sayılmaktadır. O, 25 İsfend 1285’te (1906) Tebrizde...
  • Sohrap Sepehri(2.Bölüm)
  • Sepehri çağdaş kavramları vücudiye felsefesi yani panteizm öğretisi içinde yoğurmuş ve bunu doğa unsurlarıyla çağdaş sembolik bir dil haline ...
  • Sohrap Sepehri(1.Bölüm)
  • İran, Edebiyatıyla dünyanın dört bir tarafından turist çekebilen bir cazibe merkezidir adeta. Sadece klasik edebiyatıyla değil, 20. yüzyıla damgasını ...
  • Şair Ferruhi-yi Sistani
  • Ebû’l-Hasan Ali b. Cûlûg Ferruhî-yi Sistânî, IV/X. yüzyıl sonları ve V/XI. yüzyıl başlarının büyük şairi ve Fars edebiyatının tüm dönemlerin...
  • ŞAİR ŞEHİD-İ BELHİ
  • Ebû’l-Hasan Şehîd b. Huseyn-i Cehûdânekî-yi Belhî, döneminin üstad, alim, hekîm ve ünlü şairidir. Rûdekî, kendi çağdaşları içinde sadece ...
  • Ebu Reyhan El-Birûni -3
  • Bîrûnî, Kitâbü’l-Camahir fi Mârifetil-Cevâhir (Türkçe: Cevherlerin özellikleri üstüne) adlı yapıtında 23 katı maddenin ve altı sıvının ...
  • Ebu Reyhan El-Birûni -2
  • Çok yönlü bir bilim adamı olan El Bîrûnî, ilk öğrenimini Yunan bir bilginden aldı. Tanınmış ve seçkin bir aileden gelen Harezmli matematikçi ...
  • Molla Sadra
  • İranın Şiraz kentinde doğdu. Felsefe, kelam, hadis ve tefsir çalışmaları için önce Kazvine (1591) daha sonra İsfahana ...
  • Ebu Reyhan El-Birûni -1
  • Bîrûnî, Merkezî Asyada tarihi bir bölge olan Harezmde doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Harizmşahlar tarafından...
  • Nasiruddin Tusi (r.a) -3
  • Nasiruddin Tusi (r.a), sadece araştırmacı ve telif âlimi değildi. Aksine takvalı, zahit ve arif bir fakihti. Aynı zamanda mütevazı, tedbirli ve büyük ...
  • Nasiruddin Tusi (r.a) -2
  • Nasiruddin Tusi (r.a) Irakta dersle meşguldü. Etraf Moğolların İrana saldırı haberleriyle çalkalanıyordu. Moğollar göçebe hayatı süren azgın
  • Nasiruddin Tusi (r.a) -1
  • Tus, büyük Horasanın bir bölgesidir. Tarihte birçok olaylara şahit olmuştur. Tus, çok eskilerde Nukan, Taberan ve Erdakan gibi eyaletlerden ...
  • ŞAİR BABA TÂHİR
  • İranda yetişen şâirlerden. Onuncu yüzyılın sonu ve on birinci yüzyılın başında yaşadı. İsmi Tâhir olup, Baba Tâhir ve Tâhir Uryân-ı Hemedânî ...
  • Tanınmış Simalar (11)
  • 1918 yılında Reşt kentinde dünyaya geldi. Babası Şeyh Ebul-Kasım, dinî derslere çok ilgi duyduğu için dinî bir medresede ...
  • Tanınmış Simalar (10)
  • Burada bulunduğu sürede bazı eserler yarattı, bunlardan Uyuyan Arap ve Kerbela Meydanı adlı eserleri çok...
  • Tanınmış Simalar (9)
  • İranın çağdaş şairlerinden Sohrap Sepehri Ş.1307 yılında Kum kentinde doğdu. İlkokulu doğduğu şehirde okuyan Sohrap...
  • Tanınmış Simalar (8)
  • Dr. Zerrînkûb, bütün bu yıllar boyunca, ömrünü inceleme, araştırma ve eser yazma ile geçirmiş; sade bir hayat seçerek ...
  • Tanınmış Simalar (7)
  • Dr. Abdulhuseyn-i Zerrînkûb, İran’ın en büyük çağdaş bilim adamlarından birisidir. Yarım yüzyılı aşkın bir süre, ders vermiş; yüzlerce ...
  • Tanınmış Simalar (6)
  • Üstat’ın sayısı yetmişi bulan yayımlanmış kitaplarının bir kısmının listesini İslâm hikmet ve felsefesiyle ilgilenen okuyucularımıza ...
  • Tanınmış Simalar (5)
  • Çağımızın en büyük ârif ve filozoflarından Üstad Seyyid Celâlettin Aştiyânî, ilk öğrenimini Aştiyân’da tamamladıktan ...
  • Tanınmış Simalar (4)
  • Nureddin Abdurrahman bin Ahmed-i Câmî m.1438 yılında dünyaya geldi. İranın büyük şair ve yazarlarından olan Câmî...
  • Tanınmış Simalar (3)
  • Bedîuzzaman Furûzanfer olarak tanınan çağdaş bilim adamı ve edebiyatçı Celil Ziya Edib 1906da Horasan eyaletinin Tabas ...
  • Tanınmış Simalar (2)
  • Nesturî bir anne ve müslüman bir babadan olan Efdaluddin İbrahim bin Ali Bedîl Hakanî-yi Şervanî, 1141 yılında ...
  • Tanınmış Simalar (1)
  • Furûğ-i Farruhzad 1934 yılında Tahran’da dünyaya geldi. Lise üçüncü sınıfı bitirdikten sonra kız meslek lisesine başladı ve ressamlık ...
  • Hosein Khosrojerdi
  • 1957 Tahran’da doğan ressam, Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Mezunu oldu. İran Resim ...
  • ŞAİR AVFİ -2
  • Bundan dolayı da onun kitabı sadece edebî açıdan değil diğer açılardan da özellikle tarih açısından büyük bir önem ve değer taşır. Bu önem...
  • Şair Menüçihri -2
  • Ancak bu şe­kilde oluşan terkipleri içeren şiirlerinin bile kendine özgü bir çekicilik ve üstünlüğünün oldu­ğunu kabul ...
  • ŞAİR AVFİ -1
  • Sedîdeddîn (veya Nûreddîn) Muhammed b. Muhammed-i ‘Avfî-yi Buhârî, İran’ın VI/XII. yüzyıl sonları ile ...
  • Şair Menüçihri -1
  • Ebû’n-Necm Ahmed b. Kavs b. Ahmed Menûçihrî-yi Damgânî, İran’ın V/XI. yüzyılın ilk yarısındaki birinci derecede ...
  • HAYYAM -3
  • Hayyâm’ın Farsça, Arapça şiirleri ve bu iki dilde kitapları var­dır. Onun bi­limsel eserleri ile ilgili olarak bundan önce aklî ...
  • HAYYAM -2
  • Sonraki kitaplarda Hayyâm ile ilgili anlatılan konulardan bi­risi de Hayyâm ile Hasan Sabbâh’ın ve Hâce Nizâmu’l-Mulk’ün ...
  • HAYYAM -1
  • Huccetu’l-hak Hekîm Ebû’l-feth Ömer b. İbrahim Hayyâmi-yi Nîşâbûrî, İran’ın V/XI. yüzyıl sonlarındaki ...
  • ŞAİR SENAİ -4
  • Bu durum gerçekleşmedi. Ancak şairin hal değişikliğinin ve manevî olgunluğu­nun dönemi olan yaşamının ...
  • ŞAİR SENAİ -3
  • Senâî, Gazne’ye döndükten sonra dünya ve dünyalıklardan uzaklaşıp kendi şiirlerini yazmaya devam etti ve Hadîkatu’l
  • ŞAİR SENAİ -2
  • Bu hikayenin uydurulmasının sebebi, suluk ehlinin, tarikat erbabının halinin değişmesinin her zaman nefis tesirinden ...
  • ŞAİİR SENAİ-1
  • Hekîm Ebû’l-mecd Mecdûd b. Adem Senâî, VI/XII. yüzyılın çok değerli şairlerinden, yüce bir makama sahip ...
  • FİRDEVSİ -6
  • Şâhnâme, ister millî eski rivayetlerin korunması açısından ister Derî Farsçasının korunması noktasındaki şiddetli etkisi ...
  • FİRDEVSİ -5
  • Mahmûd’un elçi­leri, Tus’a ula­şıp geri dönünceye dek altı ay kadar bu özgür düşünceli asîl insanın evinde ...
  • FİRDEVSİ -4
  • İşte bu esnada Mahmûd’un propagandacıları, Tus’un bu Dihkanlar sınıfındaki büyük insanının ününden yararlan­mayı düşündüler ...
  • FİRDEVSİ -3
  • Şâhnâme’nin İlk Nüshasının Tamamlanması: Firdevsî’nin, Muhammed b. Abdurrezzak-i Tûsî’nin Şâhnâme-i Ebû...