• Nombre de visites :
  • 641
  • 30/1/2012
  • Date :

Şair Menüçihri -2

şair menüçihri

Ancak bu şe‌kilde oluşan terkipleri içeren şiirlerinin bile kendine özgü bir çekicilik ve üstünlüğünün oldu‌ğunu kabul etmek ge‌rekir. Onun diğer şiirleri ise zaten genellikle tatlı ve sağlam‌dır.

 Bu üstad şairin şiirinde kendine özgü bir müzik ve ahenk yapısı da mevcut‌tur. Nite‌kim onun şiirleri okunurken okuyucu, sanki bunu bir müzik eşliğinde okuyormuş gibi bir duygu içine girer.

Menûçihrî’nin bu kulağa hoş gelen akıcı musi‌kîsi, düşüncesinin sadeliği, sözdeki açıklığı ve şairin genç oluşu, ruhu‌nun neşeli oluşu, onun şiirlerini eşsiz bir şekilde çekici ve neşeli bir yapıya sokmuş‌tur. O, teşbihatları, benzetme ve istiarî terkipleri kul‌lanma konusunda şaşırtıcı bir beceriye sahipti.

Bazı terkiplerin kulla‌nılması noktasında korkusuz olup Arap şairlerinin düşünce ve maz‌munlarının ka‌bulü için herhangi bir sınır tanımaz. Onun esas ünü, ta‌biatı çok güzel bir şekilde tasvir etmiş olmasındadır.

O, çöl, dağ, or‌man, gül bahçesi, çayır-çimen, gök, bulut, yağmur ve diğer çeşitli var‌lıklar gibi çeşitli tabiat man‌zaralarını tavsif için kendi kasidelerinde seçmiş ve onları tavsif ve tasvir etme noktasında en güzel şekilde üste‌sinden gelmiştir.

Menûçihrî, şiir sanatlarının genişlemesi noktasında şiirde musammat adında yeni bir tür ortaya çıkarmış olup bu şiir türü her za‌man bu değerli üstadın adıyla tanınmış ve anılmıştır.

Onun musammatlarında göze çar‌pan en iyi konu, üzüm ve şa‌rabın tasviridir. Menûçihrî, bu şiirlerde Arapça söyleyen şairlerin hamriye kasi‌delerine bir cevap vermek istemiş‌tir. Tabiatın ve değişik manzarala‌rının tasviri de bu musammatlarının çe‌kici konularındandır.

 Aşağıdaki beyitler onun şi‌irle‌rindendir:

Nevruz geldi hem de sabahtan, gelişi de mutlu ve kutlu olsun.

Dünya yine neşe ve güzellikle doldu, kışlar ölüp baharlar doğdu.

Simsiyah buluttan yasemen kokusu geldi, dünya oturulan ev haline dö‌nüştü.

Kırmızı gülün yüzü süslendi, zülüfler şimşirlerle süslendi.

Keklikler dağda ötmeye başladı, bülbüller, şakımaya başladı.

Kumrular yan yana oturdular, çınar ağacının dalında muhabbet et‌tiler.

Laleler şimşire asıldı, şebnemler gülzarda asıldı.

Orada üzerlerine misk saçıldı, burada da kapıdan döküldü.

Görüntü ve manzara döküldü, toprağın kalbinden ve dağın iki ya‌nağından


Şair Menüçihri -1

RÜDEKİ-2

NİZAMİ-Yİ GENCEVİ -3

Pervin İtisami -3

Mevlana

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)