• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 487 -  توصيه به نهضت آزادي در جدايي از توطئه گران
صفحه : 487
[حفظ] منافع مردم را مي كنند؛ مي گويند ما طرفدار خلق هستيم . من نمي دانم اين "خلقي " كه اينها طرفدار آنها هستند در كجاي دنيا زندگي مي كنند؟ اين "خلق " در ايران است يا در امريكاست يا در شوروي ؟ اينها طرفدار خلق هستند، طرفدار خلق ايران ، امادر مقابل اين خلق ميليوني ايران مي ايستند و به جنگ مسلحانه بر مي خيزند؟
مع الاسف چون مي بينم در بين اينها بسياريشان گول خورده اند، جوانان پاكدلي بودندكه اين گرگها آنها را منحرف كردند، و من اميد اين را دارم كه اين جوانها برگردند، اينها به دامن ملت برگردند، به دامن اسلام برگردند، از اين جهت ، من موعظه مي كنم آنها را،موعظه مي كنم پدر و مادر اينهايي را كه گول خورده اند، كه جوانان خودشان را نگذارندبراي ايده هاي چند نفر خائن كه مي خواهند در اين كشور حكومت كنند، و پشتيبان آنهاهم امريكاست يا شوروي ، نگذاريد جوانان شما تباه شوند. اينها نشناخته بودند ملت ايران را؛ و نشناخته بودند قواي مسلح ملت ما را. اينها مقايسه مي كردند اين زمان را بازمان شاه مخلوع . اينها گمان مي كردند كه ارتش امروز ما هم ارتش زمان شاهنشاهي است . اينها گمان مي كردند كه ملت ما هم ملتي است كه ديگر مي شود گولشان زد با تمام قوا براي گول زدن ملت قيام كردند. و مع الاسف گروههاي مختلفي كه بعضيشان هم متدين هستند و نمازخوان هستند، آنها هم در اين ميدان وارد بودند و هستند.
توصيه به نهضت آزادي در جدايي از توطئه گران
كرارا من گفتم كه بيا برو(4) از اين گروهكهاي فاسد، از اين منافقين ، تبري كن ؛ حيثيت خودت را از دست نده . بيا برو در ملا عام و اينها را از خود بران . اينها تو را به تباهي مي كشند. اين گرگهايي كه اطراف تو جمع شده اند الا بعض معدود آنها، همه آنهاگرگهايي هستند كه مي خواهند ترا به تباهي بكشند، اينها را از خود بران . و براي اينكه نتوانست بفهمد اسلام يعني چه و كشور اسلامي يعني چه و ملت اسلام يعني چه و ارتش اسلام يعني چه و ساير قواي مسلح اسلام يعني چه ، اين خودش را به تباهي كشاند. من
4- خطاب به آقاي بني صدر است .