• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 164 -  دستور اسلام ؛ محاكمه و تاديب متجاوز
صفحه : 164
همان طوري كه ملت ايران انزجار دارد از اين حكومت ، ملت عراق بيشتر انزجار دارد.براي اينكه ملت عراق علمايي از دست دادند، جوانهايي از دست دادند، پيرمردها وجوانها و بچه هايي را از دست دادند، همه به دست اين رژيم فاسد. شما اگر بخواهيد به اسلام فكر كنيد، بايد آيات قرآن را منشاء قرار بدهيد؛ همان طوري كه دستور داده آيه قرآن كه چنانچه يك طايفه اي از مسلمين - بر فرض اينكه مسلم باشند اينها - يك طايفه اي از مسلمين به طايفه اي ديگر هجوم بكند، بر همه مسلمين واجب است كه با اوقتال كنند. (1) شما به همين يك واجب الهي عمل بكنيد. ما بيشتر از شما توقعي نداريم .شما به همين يك واجب كه خدا امر فرموده است به شما و به همه مسلمين كه چنانچه يك طايفه اي از مسلمين به طايفه ديگر تجاوز كرد بايد با او مقاتله كنيد، تجاوز را ببينيد.و بفرستيد، اگر خودتان وقت نداريد، يك نمايندگاني تعيين كنيد بفرستيد، در سرحدات ،در بلادي كه مورد تجاوز اينهاست ، مشاهده كنند. بفرستيد در قبرستانهايي كه براي ماآنها تشكيل دادند و قبرهايي كه ما از شهدا داريم و آوارگاني كه ما از شهدا داريم و ازمردم ستمديده غرب و جنوب داريم آنها را ببينند، و ببينند كه آيا ما تجاوز كرده ايم ، ياآنها تجاوز كردند. اگر تشخيص داديد كه ما تجاوز كرديم ، با ما جنگ كنيد. و اگرتشخيص داديد كه آنها تجاوز كرده اند، با آنها جنگ بكنيد. صلح بين اسلام كفر معناندارد. هيچ مسلمي نبايد خيال كند كه بين اسلام و غير اسلام و مسلم و غير مسلم بايد صلح ايجاد بشود. بايد حكم خدا عمل بشود. بايد ما همه تابع قرآن كريم باشيم .
دستور اسلام ؛ محاكمه و تاديب متجاوز
شما گمان نكنيد كه در ايران امروز يك حكومت مستبد است كه بتواند صلح بكند با
1- اشاره است به آيه 9 از سوره حجرات : "و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي الا خري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي الي امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين " و اگردو گروه از مومنان با يكديگر به جنگ برخاستند، ميانشان آشتي برقرار كنيد؛ و اگر يك گروه بر ديگري تعدي كرد، باآن كه تعدي كرده است بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ پس اگر بازگشت ، ميانشان صلحي عادلانه برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه خدا عادلان را دوست دارد.