• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 126 -  مقايسه راديو تلويزيون شاه با همان دستگاه در جمهوري اسلامي
صفحه : 126
كه قضات سابق چه اشخاصي بودند و از چه صنف مردمي بودند. اين را من نمي خواهم بگويم كه حتي كمونيست هم تويشان بود! قاضي شرع ، قاضي اي كه مي خواهد بر طبق موازين عمل كند، كمونيست است ! و بدتر از آن هم تويشان بوده . حالا هم اين طوراست ؟! شوراي قضايي ما الان مثل قضات آن وقت هستند، و دادگاههاي ما و دادگاههاي قضايي ما هم همان طور است ؟! من باز نمي خواهم بگويم كه در تمام كشور همه قضاتي كه هستند درست هستند. هيچ همچو صحبتي نيست . من صحبتم همين است كه اينكه مي گويند تغيير اسم است و رژيم شاهنشاهي برداشته شده ، و همين رژيمي هم كه هست همان رژيم شاهنشاهي است ، من مي خواهم بگويم كه مقايسه اين دو تا را بكنيم ، ببينيم كه واقعا مسئله اين طوري است و ما ادعاي دروغي داريم مي كنيم ، و ملت ما هم همچوخداي نخواسته بي شعور و بي فرهنگ بوده اند كه به دست خودشان رژيم شاهنشاهي رااز بين برده اند، و به دست خودشان يك رژيم شاهنشاهي ديگر آورده اند؟! مسئله اين طور است ؟ اين هم يكي از جاها هست . البته نارساييهاي قضايي در سرتاسر كشور هست ،لكن حالا مثل سابق است ؟!
مقايسه راديو تلويزيون شاه با همان دستگاه در جمهوري اسلامي
و يكي از امور ديگر - راديو - تلويزيون است . راديو - تلويزيون حالا با اينكه باز تسلطبه آن پيدا نشده و نتوانسته اند آن طوري كه دلخواهشان است درست بكنند، مثل راديو -تلويزيون زمان رضاخان و محمدرضا است ؟! زمان محمدرضا كه همه وضع راديو -تلويزيون را ديده ايد، حالا راديو - تلويزيون همان راديو - تلويزيون شاهنشاهي است ، وما يك اسمي عوض كرديم ، برنامه ها همان برنامه هاي سابق و آن بساطي كه در تلويزيون بود و آن حرفهايي كه در آنجا و آن نمايشها و آن فيلمها، همان فيلمها هست حالا؟! يا نه ،اين با آنها فرق دارد؟ در عين حالي كه باز نتوانسته اند به تمام معنا اصلاح كنند، لكن اين راديو - تلويزيون با آن راديو - تلويزيون آن سال - كه بسياري از شما آن را ديديد - يك جور هستند؟! همان راديو - تلويزيون زمان طاغوت است ، اينجا اسمش را عوض