• Namaz
  • Namaz, fâni olan şu insanoğlunun bu daracık kara parçasının sahasından uçup, kâinatı ihata eden ilâhi kudretin sahasına süzülüşüdür.
  • Ebrehe'nin Kâbe'ye Saldırısı
  • O esnada yarasaya benzer kuşlar deniz tarafında peydah oldu. Her birinin gagasında birer, pençelerinde ise ikişer taş parçası vardı.
  • El-Gaffar (cc)
  • Gafur kelimesi, sözlükte “Örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üstünü örtmek” manasındaki gafr ( gufran, mağfiret) kökünden türemiştir. “Gaffar” sıfattır, mübalağa ifade eder.” Birinin kusurunu örten, suçunu bağışlayan” manasına gelir.
  • Nehc'ul Belağa'nın Kur'an
  • Bu ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.”
  • Kur'an'da Hayır ve Şer
  • Güzel olarak nitelenen kısım ve onun karşısında yer alan çirkin olaylar, toplumsal amaca uygunluğu dolayısıyla bu vasfı kazanan fiile bağlıdırlar. Dolayısıyla toplumsal amaç ve hedeflere uygunluğu sürekli ve kalıcı olan fiillerin güzellikleri de sürekli v
  • Kur'an Hayatımızın Neresinde?
  • Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla bilmekten öte, en önemlisi hayata aktarmak için bilmek ve bildiklerimizle de amel etmek demek
  • Kur’an ve Nehcul Belağa’ya Göre Peygamber
  • Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kişileri ötekilerden ayırt eden özellikleri bulunmaktadır. Peygamberler ve bütün peygamberlerin en üstünü olan peygamber efendimizin (s.a.a.) evrenselleşmiş bazı özellikleri vardır.
  • İnsan Hayatında Kuran’ın Rolü
  • Varlığı başka bir varlığa bağlı ve muhtaç olan her varlık yemeğe gereksinim duymaktadır ve yemeği ise kendisine uyumlu olmalıdır; insanın toprak kökenli bedeni topraktan beslenir ve ülvî ruhu ise öğreti ve ilimle beslenir.
  • İlk ayet ve son ayet
  • Yedi sayısının ilginç yanlarından biri de; Kuran’daki ilk ayetin ve son ayetin kelimelerinin toplamının yedi olmasıdır. Aynı şekilde Kuran’daki ilk surenin ve
  • Allah’a olan Güven-
  • Bilim adamları, eski Mısır’ı etkileyen en önemli hadisenin 4200 sene önce Mısır’ı vuran kuraklık olduğunu bildirmişlerdir
  • Kûn
  • Beşeri aşk, ilahi aşkın yeryüzüne yansımasından ibarettir. Kûn, içine evrende görünen, görünmeyen herşeyi kapsayan üç harf tek kelime, Kûn fe yekûn!...
  • Balığın Su Tabancası!
  • Bu balık ağzına doldurduğu suyu, su üzerine sarkmış olan dallardaki böceklere püskürtüyor. Böcek, basınçlı su nedeniyle düşüyor ve balığa kolay bir yem oluyor.
  • Gözyaşı Nimeti
  • İnsanoğlunun gözünden yaş akmadığı, yani insan gözyaşı dökmediği takdirde acaba ne olur? Bu gözyaşının acaba faydası nedir? Gözden akan yaş sadece ağlamaya yönelik bir araç ve sebep midir? Bu soru yüce Allah’ın “Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musu
  • Kuran’da neden bazı karakterler
  • İnsan davranışlarını anlamının bir yolu da hayvan davranışlarını incelemektir. İnsanlar, bazı olumsuz davranışları ya da kişilik özelliklerini hayvan davranışlarına benzeterek anlatmaya çalışırlar. İnsanlığın bu etkili ifade biçimi, Yüce Allah tarafından
  • Yeşil renkle tedavi
  • Günümüzde son derece yeni bir metot olan; düşünme ve doğanın yeşil renklerine bakmak suretiyle ruhi çöküntü ve moral bozukluğu hastalığını tedavi etme yoluna gidilmiştir. Araştırmacılar; yeşil bahçelere bakmanın insan gönlünde mutluluk ve huzur meydana ge
  • Gökyüzü yeryüzünü koruyor
  • Yer küresini yoğun ve güçlü bir manyetik alan kuşatmaktadır. Bu manyetik alan, “öldürücü güneş rüzgarı”diye adlandırılan, güneşin atmış olduğu büyük cisimlere karşı koyma vazifesi görmektedir.
  • Şafak Vakti
  • Güneş; kendi ışınlarını yeryüzüne göndergiği vakit, mıknatıs kuşağı denilen bir alan hemen devreye girer ve gelen bu ışınlara karşı koyar, ışınları kırılmaya ve uzak bir yerde reaksiyon göstermeye zorlar
  • Eş-Şekûr (cc)
  • Eş-Şekûr, kullarının kendisine şükretmesiyle, şükredilen demektir. Bu şükrün nedeni, kulların Hakk’a itaat etmeyi bilmeleri, O’nun sınırlarında durmalarıdır. Böylelikle onlar, şükrettikleri şeyleri yerine getirmiş olurlar.
  • Kuran Okumanın Fazileti
  • Kim Rabbiyle konuşmak isterse Kuran okusun... Dünyada hiçbir kitap fazilet ve üstünlük açısından Kuran-ı Kerimle eşdeğer olamaz. Kuran, tüm peygamberlerin öğretilerinin özeti olduğu gibi tüm kutsal kitaplarda da daha üstündür.
  • Kurana Çeken Yolla (2)
  • Herkes faal: Düzenlenen sohbete katılacak herkes önceden, istediği bazı âyetleri okur ve tefsirlerden açıklamalarına bakar. Sohbette okur ve anlatır. İnisiyatif alır. Herkes harekete geçer. Kendisini çok iyi yetiştirmiş olanlar ayrıca yine derslerini yapa
  • Kurana Çeken Yolla (1)
  • Andolsun Biz Kur’ân’ı düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur? (Kamer 17,22,32,40)
  • Es-Sabûr (cc)
  • Allah Teâlâ Sabûr’dur. O’nun sabrı, en mükemmel olan sabırdır. Çünkü O’nun sabrı; kudretinin, ganî olmasının, rahmetinin ve ihsanının kemâlindendir. O, âsilerden öç almakta acele etmez, kendilerine mühlet verir.
  • Büyük Günahları Yok Eden Ameller
  • (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.
  • Dua da Bir İbadettir
  • İnsanoğlunun rahat ve zenginlik anında şükürden daha iyi, ihtiyaç ve sıkıntı anında da duadan daha güzel bir yeri yoktur. Duanın hiçbir ibadette bulunmayan bir derecesi vardır.
  • Kehf Suresinden Öğreneceğimiz 4 Kıssa 4 Ders
  • Kur’an-ı Kerim’deki her bir ayet, hayret vericidir ve Kur’an-ı Kerim’deki bu ayetleri öğrenmek, her bir kelimenin herhangi bir kimse tarafından yazılmış herhangi bir kitapta ya da yeryüzünde bulunmayan birer inci olduğunu gözler önüne serer.
  • Kur’an ve Tarihin Anlamı (1)
  • Kuran, insanın gerek toplumsal gerekse bireysel olarak kendi tarihini nasıl kuracağının ve dolayısıyla bu imkan sürecinde tekâmülünü nasıl sağlayacağının ölçüsünü ve ilkelerini vahiyle belirlemiş ve buna göre geleceğin tarihinin kurulmasını öngörmüştür
  • Kainattaki İlahi Adalet
  • Cenab-ı Hakkın tezahürüyle kendini tanıttığı birçok isimleri vardır. Bu isimlerin kainattaki tecellileriyle Cenab-ı Hak tanınır, bilinir. Bu isimlerin mahiyetlerinin anlaşılmasıyla da Allahı tanımaktaki mertebeler artmış olur.
  • Sevginin de Ömrü Olur Mu?
  • Muhabbet, sevenin sevdiğinde kendi özelliklerini görmesinden kaynaklanır. Cenâb-ı Hak, bir kulunda kendi cemâlî sıfatlarını gördüğü nisbette o kulunu sever. Yani bir mü’min, Allah ve Rasûlü’nün emir ve tavsiye buyurduğu güzel ahlâk ile ahlâk...
  • “Secde Et ve Yaklaş!”
  • Namazlarımızı nasıl kılacağız? Rabbimiz “Secde et ve yaklaş!” buyuruyor. Bizim her secdemiz Cenâb-ı Hakk’a yakınlığımızı artıracak mı bu Ramazân-ı Şerîfte?
  • Kurânın Bilimsel Mucizeleri
  • Kurânın tek ve asıl amacı, kendisinin de vurguladığı gibi insanları dünyevî ve uhrevî saadet yoluna hidayet etmek olmasına rağmen, yer yer doğa bilimleri, fizyoloji ve astronomi... gibi alanlara değinmiş ve birçok gerçeklere ışık tutmuştur
  • Oruç İle İlgili Ayetler
  • Ey îman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak farz kılındı.
  • Kuranda Namaz
  • Bakara (2) Ayet: 110 Allah-u Taâla buyuruyor ki:110- Namaz kılın, zekât verin. Kendiniz için; Önceden ne hayırda bulunursanız onu, Allah katında bulursunuz. Şüphe yok ki Allah, yaptıklarınızı görür.
  • İslam Açısından Hayvanlar
  • Hatta, insanların ve diğer canlıların kıyamet günü, dünyadayken işledikleri amellerden sorumlu tutulup cezalandırılma...
  • Kuranda Hayvanlar Alemi
  • Hatta göklerin, yerin, güneşin, ayın, yıldızların, cinlerin, taşların, putların ve müşriklerin Allahı bir yana bırakarak...
  • Kuran Açısından Hayvan
  • İşte bizim kanaatimize göre, çeşitli türlere ayrılan hayvanların, hayatlarıyla ilgili hususlarda ve amaçlarda, davranışlarını...
  • İnsanlar tek bir ümmetti
  • İlâhî dinse, bunları pekiştirir ve ayrıntılarını ortaya koyar. Bundan önceki birçok açıklamadan hareketle böyle...
  • HAYVANLAR ÂLEMİ
  • Yeryüzünde hareket eden hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, (onlar da) sizin gibi birer...
  • Düşündünüz mü hiç?
  • De ki: Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah, işitme duyunuzu ve gözlerinizi alsa, kalplerinizi mühürlese, Allahtan...