• Nombre de visites :
  • 766
  • 6/6/2016
  • Date :

İnsanı Düşünmeye Davet Eden Ayetler

 

düşünmeye davet


KAİNATIN yaratıcısı olan Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili ayetler bu yazıda yer almaktadır. İslamiyeti kabul eden Müslümanlarda Allah'ın varlığına imanlarında şüpheye yer vermeseler dahi imanlarını güçlendirmek adına Allah'ın varlığının delilleri konusunda araştırma yapmaktadırlar. Şimdi bu konuya ayeti kerimeler ile ışık tutalım.
Zira bu konuyu en güzel izah edecekte yine kainatın yaratıcısı olan ve varlığından ve birliğinden şüphe olmayan Allahu Tealadır.
 
Yunus Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
31- De ki: ٜSizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? ٝ ٜAllah ٝ diyecekler. De ki: ٜO halde Allah ٙa karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? ٝ
32- İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah ٙtır. Hak ٙtan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da (Hak ٙtan) döndürülüyorsunuz?
33- Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, ٜOnlar artık imana gelmezler ٝ sözü, işte böylece gerçekleşmiştir.
34- De ki: ٜAllah ٙa koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı? ٝ De ki: ٜAllah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz? ٝ
35- De ki: ٜAllah ٙa koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı? ٝ De ki: ٜHakka Allah iletir. ٝ Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? ٝ
36- Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.
 
İbrahim Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
10- Peygamberleri dedi ki: ٜGökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? (Halbuki) O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana) çağırıyor. Onlar, ٜSiz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin ٝ dediler.
 
Enbiya Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
30- İnkar edenler, göklerle yer bitişik iken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?
31- Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.
32- Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ٙın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.
33- O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
 
Hac Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
5- Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir ٜalaka ٝdan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir ٜmudga ٝdan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.
6- Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir.
61- Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
62- Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ٙnu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.
 
 
Rum Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
21- Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
22- Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır
23- Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O ٙnun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
24- Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
25- Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da Onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.
 
Yasin Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
33- Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler .
34,35- Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükür etmeyecekler mi?
36- Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
37- Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
38- Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah ٙın takdiri(düzenlemesi)dir.
39- Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
40- Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
71- Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
72- Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
73- Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hala şükür etmeyecekler mi?
 
Zumer Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
21- Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.
38- And olsun, eğer onlara, ٜGökleri ve yeri kim yarattı? ٝ diye sorsan elbette, ٜAllah ٝ, derler. De ki: ٜPeki söyleyin bakalım? Allah ٙı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah ٙın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? ٝ De ki: ٜAllah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O ٙna tevekkül ederler. ٝ
 
Fussilet Suresinde Allah'ın Varlığı Ve Birliği
 
10- O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.
11- Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, ٜİsteyerek veya istemeyerek gelin ٝ dedi. İkisi de, ٜİsteyerek geldik ٝ dediler.
12- Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah ٙın takdiridir.
13- Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ٜBen sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. ٝ
37- Gece, gündüz, güneş ve ay Allah ٙın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah ٙa kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah ٙa secde edin.
38- Eğer onlar büyüklük taslarlar ise, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan onu tespih ederler.
39- Allah ٙın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir.
53- Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kuran ٙın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şahit olması yetmez mi?
 Kaynak : Risale Ajans


 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)