• Nombre de visites :
  • 2068
  • 28/3/2013
  • Date :

Kur’an-ı Kerim Bereket Kaynağıdır -2‌

kur’an-ı kerim bereket kaynağıdır

Kur’an-ı Kerim’in hikmet kaynağından indirildiğini de şu ayetler buyurmaktadır:

 “Elif lâm râ; bir kitaptır bu ki âyetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sâhibi olan ve her şeyden haberdâr bulunan Tanrı katından inmedir.”‌ [8]

 “Ve şüphe yok ki sen, Kur'ân'ı, hüküm ve hikmet sâhibinin, her şeyi bilenin katından almadasın.”‌ [9]

 “Bunlardır beyanında hikmet, hükümlerinde metânet bulunan kitabın âyetleri.”‌ [10]

“Ne önceden onun hükümlerini iptâl eden bir kitap gelmiştir, ne de ondan sonra gelir ve bâtıl, ona zarar veremez; hüküm ve hikmet sâhibinden, hamde lâyık mâbut tarafından indirilmiştir.”‌ [11]

Hikmet kitabı olan Kur’an’a ulaşan kimse, büyük bir hayıra ulaşmıştır. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

 “Dilediğine hikmet ihsân eder ve kime hikmet ihsân ederse şüphe yok ki o, çok hayra nail olmuş demektir, fakat bunu, aklı başında olanlardan başkaları düşünmez bile.”‌ [12]

Bu hususta masum önderlerden rivayet edilen bir hadis şöyledir:

“Kur’an okunan eve Allah’ın bereketleri iner ve o tertemiz Kur’anî ev, gökyüzü sakinleri için ışık saçar. Günah ise bereketlerin kesilmesine, nimetlerin değişmesine ve de belanın inmesine neden olur.”‌

Konuyla ilintili olarak Kur’an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır:

“Bozgun belirdi karada ve denizde, insanların elleriyle kazandıkları suçlar yüzünden; bu da, belki dönerler, vazgeçerler diye yaptıklarına karşılık çekecekleri cezânın az bir kısmını onlara tattırmak için.”‌ [13]

“Ve size gelip çatan her felâket, ellerinizle kazandığınız bir şeydir ancak ve çoğunu da bağışlar.”‌ [14]

Kur’an-ı Kerim, Allah’tan sakınmakla ve temiz bir yaşam tarzı içinde olmakla ilahi bereketlerin nazil olacağına şöyle vurgu yapmaktadır:

“Sizi korkutmak için içinizden birisine Rabbinizden vahiy gelmesine şaşıyor musunuz? Hatırlayın ki sizi Nûh kavminden sonra hükümdâr etti, boy-pos, kuvvet-kudret bakımından da onlardan üstün etti sizi. Siz de Allah'ın nîmetlerini anın da murâdınıza erin, kurtulun.”‌ [15]

O fakirlik yaratandan korksaydın eğer

Yeryüzünde keşfederdin ne hazineler [16]

İnsan, Kur’an okumak ve ona uymakla takva edinir; takva edinen insana da maddî ve manevî rızıklar nazil olur.

Yüce Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

ا“Kur’an okuyarak evlerinizi nurlandırın; Yahudiler ve Nasraniler gibi evlerinizi mezarlar edinmeyin. Onlar manastır ve havralarda ibadete durdu ve evlerinde ibadet etmediler. Oysa ki evde ne kadar çok Kur’an okunacak olsa, o kadar hayrı artar ve ehli çoğalır. Gökyüzündeki yıldızların dünya sakinlerine ışık tuttuğu gibi o ev de gökyüzü sakinlerine ışık tutar.”‌ [17]

      İmam Cafer-i Sadık (a.s) da bu bağlamda şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an’ın okunduğu ve Allah’ın anıldığı evin bereketi artar; o eve melekler iner ve şeytanlar da o evden uzak dururlar. Gökyüzündeki yıldızların yeryüzü sakinlerini aydınlattığı gibi o ev de gökyüzü sakinlerine ışık tutar. Kur’an’ın okunmadığı ve Allah’ın anılmadığı evin bereketi ise azalır; melekler o evden uzaklaşır ve o ev şeytanların uğrak yeri olur.”‌ [18]


[8] Hûd, 1

[9] Neml, 6

[10] Lokman, 2

[11] Fussilet, 42

[12] Bakara, 269

[13] Rûm, 41

[14] Şûra, 30

[15] A’râf, 69

[16] Mesnevî, 3. defter, 2206. beyit

[17] Usul-u Kafi, c: 2, s: 610

[18] Usul-u Kafi, c: 2, s:498

Kur’an-ı Kerim Bereket Kaynağıdır -1

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)